Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EK pracuje na novom pilotnom mechanizme na podporu trhu s vodíkom

Pilotný mechanizmus na podporu trhu s vodíkom. Zdroj: https://europske.noviny.sk

 

Európska komisia podniká ďalšie kroky na podporu rozvoja európskeho trhu s vodíkom tým, že začala pracovať na pilotnom mechanizme. Nový mechanizmus bol vytvorený v rámci nedávno prijatého balíka opatrení v oblasti dekarbonizovaných plynov a vodíka a jeho cieľom je urýchliť investície tým, že poskytne jasnejší obraz o situácii odberateľov aj dodávateľov na trhu a uľahčí kontakty medzi nimi. Bude fungovať päť rokov a bude súčasťou Európskej vodíkovej banky.

Pilotný mechanizmus pre vodík bude zhromažďovať, spracúvať a poskytovať prístup k informáciám o dopyte a ponuke obnoviteľného, nízkouhlíkového vodíka a derivátov, čo umožní európskym odberateľom spojiť sa s európskymi aj zahraničnými dodávateľmi. Bude zhromažďovať a spracúvať trhové údaje o vývoji tokov a cien vodíka. 4. júna 2024 sa začal proces verejného obstarávania s cieľom nájsť poskytovateľa služieb na vytvorenie IT platformy na prevádzku pilotného mechanizmu. Komisia plánuje podpísať zmluvu do konca tohto roka, aby mohla začať svoju činnosť do polovice roka 2025.

V Európe sa už pripravujú prvé veľké elektrolyzéry a podpísali sa prvé dohody o odbere. Zlepšenie viditeľnosti dopytu medzi dodávateľmi a spotrebiteľmi pomôže urýchliť konečné investičné rozhodnutia v Európe a prispeje k zabezpečeniu dohôd o odbere. Vodík bude zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní našich cieľov zelenej dohody, postupnom vyraďovaní ruských fosílnych palív a podpore dekarbonizácie a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu.

Pilotný vodíkový mechanizmus je súčasťou prebiehajúcej práce Komisie na vytvorení európskej multiproduktovej platformy pre spoločný nákup strategických komodít, ktorá by sa v budúcnosti mohla vzťahovať na komodity, ako sú strategické suroviny.

 

Súvislosti

EÚ zaviedla komplexný a integrovaný regulačný rámec na podporu rozvoja plne funkčného trhu s vodíkom do roku 2030. V balíku o dekarbonizovaných plynoch a vodíku sa stanovujú jasné trhové pravidlá, ktorými sa investorom poskytuje právna istota a dlhodobá viditeľnosť v celom hodnotovom reťazci vodíka. Na strane dopytu sa v revidovanej smernici o energii z obnoviteľných zdrojov zaviedli ciele pre obnoviteľný vodík v odvetviach priemyslu a dopravy. EÚ takisto stanovila pravidlá na vymedzenie toho, čo je vodík z obnoviteľných zdrojov a ako sa môže započítať do týchto cieľov, a Komisia plánuje navrhnúť právne vymedzenie nízkouhlíkového vodíka do konca roka. Okrem toho sa projekty dodávateľského reťazca vodíka v súčasnosti považujú za projekty strategického záujmu, a teda sú oprávnené na rýchlejšie povoľovanie a iné podporné opatrenia podľa aktu o emisne neutrálnom priemysle.

Okrem podporného regulačného rámca Komisia podporuje rozvoj vodíkovej infraštruktúry a súvisiace investície. Prvý zoznam projektov spoločného a vzájomného záujmu Únie podľa revidovaného nariadenia o TEN-E obsahuje niekoľko vodíkových koridorov, od ktorých sa očakáva, že prepoja spotrebiteľov s výrobcami z celej EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni. Konkrétnejšie sa v zozname uvádza štatút projektov spoločného záujmu súboru nových potrubí so zmeneným účelom, 16 veľkých elektrolyzérov s výkonom viac ako 50 MW, ako aj zásobníkom a terminálom vodíka.

Komisia zriadila aj Európsku vodíkovú banku s cieľom podporiť investície do projektov v oblasti vodíka a uľahčiť vytvorenie úplného vodíkového hodnotového reťazca v Európe. Prvá domáca aukcia bola úspešná a dostala 132 návrhov, z ktorých sedem bolo vybraných na získanie finančnej podpory z inovačného fondu vo výške takmer 720-miliónov EUR. Komisia plánuje začať druhú domácu aukciu do konca tohto roka a pracuje na vývoji možných medzinárodných aukcií v spolupráci s členskými štátmi.

Európsky vodíkový priemysel výrazne investuje do nových projektov. V súčasnosti je v EÚ 254 projektov v oblasti vodíka z obnoviteľných zdrojov, z ktorých 170 je v prevádzke a 84 je vo výstavbe. Zodpovedajú takmer 3 GW inštalovaného výkonu. Očakáva sa, že ďalších 8 GW kapacity bude online po realizácii projektov elektrolyzérov vybraných v prvej pilotnej aukcii vodíka z obnoviteľných zdrojov v rámci Európskej vodíkovej banky. Na celom svete však len 4 % ohlásených projektov v oblasti vodíka z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového vodíka dosiahli konečné investičné rozhodnutie a len 12 % potenciálnych dodávok čistého vodíka vyrobeného do roku 2030 má identifikovaný odberateľ.

Celkovo sa v Európe investovalo približne 18-miliárd EUR z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, systémov členských štátov a niekoľkých regionálnych a inovačných programov na podporu prvých projektov výroby vodíka, podporu prechodu na iné palivo a rozvoj infraštruktúry. Komisia okrem toho schválila štátnu pomoc na štyri dôležité projekty spoločného európskeho záujmu v hodnotovom reťazci vodíka vo výške 18,9-miliardy EUR. Očakáva sa, že vďaka nim sa uvoľnia súkromné investície vo výške približne 27-miliárd EUR. Podporované projekty sa budú vzťahovať na celý hodnotový reťazec čistého vodíka – od výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového vodíka až po uskladňovanie, prenos a distribúciu vodíka a jeho uplatňovanie, najmä v priemyselných odvetviach.

Komisia podporuje aj vznik a realizáciu hodnotových reťazcov integrujúcich vodíkové projekty prostredníctvom svojej inovačnej misie pre vodíkové údolia, pričom približne 100 údolí na celom svete je už súčasťou platformy vodíkových údolí vrátane viac ako 50 v Európe. Od prijatia plánu REPowerEU v máji 2022 sa tento počet zdvojnásobil.

 

 

Viac informácií:

Commission kick-starts work on a new pilot mechanism to boost the hydrogen market

 

Zdroj: https://europske.noviny.sk; EC, zverejnené: 12.6.2024, autor: rup