Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EIB: Tretina spoločností zo strednej a východnej Európy investuje do inovácií produktov a služieb

  • 77 % spoločností zo strednej a východnej Európy (CEE) tvrdí, že investujú do rozvoja podnikania.

  • Podiel spoločností investujúcich do inovácií produktov a služieb v strednej a východnej Európe je vyšší ako v Európskej únii (27 % vs. 24 %).

  • Hlavnými prekážkami investícií sú neistá makroekonomická situácia (87 %), rastúce náklady na energie (87 %) a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily (82 %).

Európska investičná banka (EIB) zverejnila výsledky prieskumu o úrovni investícií v spoločnostiach zo strednej a východnej Európy – „Aktualizácia obchodného modelu: Investujú spoločnosti strednej a východnej Európy dosť?“ Analýza bola zverejnená ako súčasť správy Varšavskej ekonomickej školy (SGH), ktorá bude prezentovaná na Ekonomickom fóre v Karpaczi (5. až 7. septembra 2023). Zistenia ukazujú, že investičná aktivita sa zotavuje po krízach spôsobených pandémiou koronavírusu a vojnou na Ukrajine. Firmy sa snažia odpútať od starého kapitálovo náročného modelu rastu a hľadajú v tomto smere nové príležitosti, najmä tie, ktoré súvisia s využívaním moderných technológií a inovácií. Úroveň investícií do podnikov v regióne CEE (77 %) sa blíži k priemeru v Európskej únii (80 %) a Spojených štátoch (81 %)

Viceprezidentka EIB Teresa Czerwińska poznamenala: „Investície podnikov zo strednej a východnej Európy do inovácií produktov a služieb sú vyššie ako priemer EÚ. Ide o pozitívny trend, ktorý urýchli rozvoj regiónu, vytvorí nové pracovné miesta a určite zvýši konkurencieschopnosť regiónu na medzinárodnom trhu.“

Ako uviedla hlavná ekonómka EIB Debora Revoltella: „Podniky v regióne CEE sa po krízach spôsobených pandémiou koronavírusu a vojnou na Ukrajine vracajú na cestu rastu. Prevažná väčšina investícií zahŕňa výmenu alebo rozšírenie výrobnej kapacity, čo podnikom v budúcnosti umožní stať sa efektívnejšími a šetrnejšími k životnému prostrediu.“

Hlavným investičným cieľom spoločností so sídlom v regióne strednej a východnej Európy zostáva výmena kapacít – rovnako ako priemer EÚ (46 % spoločností v krajinách strednej a východnej Európy a v Európskej únii). Nasleduje rozširovanie kapacít (25 % spoločností v CEE) a inovácie (17 %). Relatívne viac investujú do inovácií výrobné podniky (20 %) a veľké organizácie (18 %). Najväčší podiel prostriedkov na inovácie investujú spoločnosti z Poľska (22 %), Slovinska (19 %) a Česka (17 %), ktoré investujú do vývoja nových produktov alebo služieb.

Rozdelenie investícií za posledný finančný rok podľa krajín (%). Zdroj: https://www.eib.org

Na rozdiel od spoločností z EÚ a USA, spoločnosti pôsobiace v regióne CEE alokovali väčší podiel svojich investícií do strojov a zariadení (53 % oproti 49 % v EÚ a 47 % v USA) a menší podiel do nehmotných aktív (24 % oproti 37 % v EÚ a 33 % v USA). Podiel spoločností, ktoré sa chcú v strednej a východnej Európe zamerať predovšetkým na inovácie produktov a služieb (27 %), prevýšil v tomto smere výsledok zaznamenaný v EÚ (24 %) a USA (21 %). Inovácie sú obzvlášť dôležitou investičnou prioritou pre výrobné firmy a veľké spoločnosti.

Najmä stroje a zariadenia dominovali v investičných výdavkoch výrobných (60 % investičných výdavkov) a stavebných spoločností (59 %), zatiaľ čo spoločnosti poskytujúce služby investovali relatívne viac do digitálnych technológií (18 %). Podiel investícií do nehmotného majetku bol najvyšší v Lotyšsku, na Slovensku, v Slovinsku a Česku.

Investičné oblasti podľa krajiny (%). Zdroj: https://www.eib.org

Najčastejšie uvádzanými dlhodobými prekážkami investícií v regióne CEE sú neistota ohľadom budúcnosti (87 %), náklady na energiu (87 %) a dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov (82 %). Priemerné výsledky za Európsku úniu sú podobné.

Vplyv zmeny klímy na investície

Spoločnosti v regióne CEE sa obávajú nákladov na prijatie bezuhlíkových opatrení, čo pre podniky znamená modernizáciu výrobných metód. Vzhľadom na vysoký podiel fosílnych palív na výrobe energie v krajinách CEE a na energeticky náročné výrobné metódy sú tomuto riziku vystavené najmä podniky v regióne. Výsledkom je, že podiel spoločností zo strednej a východnej Európy, ktoré vnímajú prechod na náročnejšie klimatické normy a predpisy ako hrozbu, je vyšší ako percento tých, ktoré tento proces považujú za príležitosť (36 %, resp. 18 %). Tieto čísla kontrastujú s celkovou situáciou v Európskej únii, kde sú podiely takmer rovnaké (hrozba: 32 %; príležitosť: 29 %). V porovnaní s malými a strednými podnikmi vníma oveľa viac veľkých podnikov prechod na nulové emisie CO2 ako príležitosť (14 % vs. 22 %).

Spoločnosti zo strednej a východnej Európy podnikajú kroky na prijatie ekologickejšieho obchodného modelu. Takmer 90 % spoločností v regióne sa zameriava na zníženie emisií skleníkových plynov, čo je v súlade s priemerom EÚ. Hlavnými projektmi realizovanými v tejto súvislosti v krajinách CEE sú znižovanie a spracovanie odpadu (67 %) a investície do energetickej účinnosti (55 %), ktoré sa v posledných rokoch ukázali ako veľmi výnosné. V porovnaní s priemerom EÚ investovali podniky strednej a východnej Európy do udržateľnej dopravy menej často (43 % oproti 32 %). V celom regióne sa s najväčšou pravdepodobnosťou pustili do takýchto projektov spoločnosti v Rumunsku (93 %) a Poľsku (90 %), kým spoločnosti v Bulharsku s menšou pravdepodobnosťou (70 %).

Percento spoločností v strednej a východnej Európe, ktoré investujú do energetickej účinnosti (takmer 40 %), je blízko priemeru EÚ, a to aj napriek skutočnosti, že región uprednostňuje energeticky náročnejší obchodný model. Spoločnosti vo výrobnom sektore (48 %) a veľké organizácie (50 %) s najväčšou pravdepodobnosťou podnikli takéto investície.

Investičné financovanie

V roku 2022 mali najväčší podiel na financovaní medzi spoločnosťami CEE vlastné zdroje (70 %), po nich nasledovali externé zdroje (25 %), pričom skupinové financovanie predstavovalo v priemere 4 % celkových podnikových investícií v krajinách CEE. Percento spoločností, ktoré využívajú externé financovanie, je najvyššie v Rumunsku (32 %) a najnižšie v Česku (18 %).

Tri štvrtiny (75 %) spoločností, ktoré uvádzajú, že využívajú externé financovanie, získali v minulom finančnom roku bankové úvery, z toho 21 % získalo úver za zvýhodnených podmienok. V tomto ohľade existujú medzi krajinami v regióne značné rozdiely: Zvýhodnené bankové pôžičky sú najčastejšie v Maďarsku (39 %), Česku (36 %) a Rumunsku (36 %) a najmenej bežné v Lotyšsku (5 %), Poľsko (7 %) a Estónsko (8 %).

Podiel spoločností, ktoré majú finančné ťažkosti pri získavaní externého financovania, je v krajinách strednej a východnej Európy vyšší (9,2 %) ako priemer EÚ (6,2 %). Hlavným problémom firiem v regióne bolo zamietnutie žiadostí o úver (5,8 %).

Viac informácií:

How Central and Eastern European companies are investing — findings from the EIB Group Investment Survey

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.eib.org, zverejnené: 7. 9. 2023, autor: rpa