Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Dva roky implementácie Horizontu Európa v číslach: Ako je na tom Slovensko?

Program Horizont Európa (2021 – 2027). Zdroj: EK

Európska komisia zverejnila v máji 2023 Analýzu programu Horizont Európa.

Program Horizont Európa bola spustený v apríli 2021 s celkovým rozpočtom 95,5-mld. EUR, vrátane 5,4-mld. EUR z nástroja Next Generation Europe, najmä na podporu ekologickej a digitálnej obnovy po COVID kríze.

Horizont Európa má široké geografické pokrytie, ale nízky počet projektových žiadostí z „wideningových“ krajín, aj napriek vyššej miere úspešnosti ako v rámci Horizont 2020, financovanie je koncentrované v malom počte krajín s vysokou výkonnosťou v oblasti VaI.

O program prejavilo záujem 180 krajín, pričom aktéri z EÚ predstavujú 82 % predložených žiadostí. Subjekty so sídlom v 15 „wideningových“ krajinách podali iba 19 % projektových žiadostí, pričom predstavujú 26 % populácie vedcov a technikov v EÚ, a to aj napriek pomerne vysokej úspešnosti, napríklad Slovinsko (23,01 %) a Slovensko (24,12 %) sú pomerne vysoko nad 16 % priemerom programu.

2 roky implementácie programu Horizont Európa v SR

Ako je na tom Slovensko po 2 rokoch implementácie programu Horizont Európa? Koľko finančných prostriedkov slovenské organizácie dosiaľ žiadali a aké typy organizácií boli najúspešnejšie v projektových návrhoch a projektoch? Pozrite sa na najnovšie štatistiky Centra vedecko-technických informácií SR (stav k júnu 2023).

Jedným z ukazovateľov, ktorý sa pravidelne a dlhodobo v súvislosti s rámcovými programami EÚ sleduje, je zapojenie riešiteľských tímov z jednotlivých krajín do procesu prípravy projektov rámcového programu a následná úspešnosť projektových návrhov s ich účasťou.

Základné hodnotenie účasti SR v programe Horizont Európa

Slovenské organizácie sa podieľali na príprave 622 oprávnených projektových návrhov (eligible proposals) v programe Horizont Európa, ktoré boli predložené prostredníctvom 140 výziev k podaniu projektových návrhov. Celkový požadovaný príspevok pre slovenské výskumné tímy v týchto projektových návrhoch dosiahol 282,1 mil. EUR.

Schválených bolo 150 projektových návrhov so slovenskou účasťou. Úspešnosť Slovenska v programe Horizont Európa, teda pomer počtu podaných oprávnených návrhov a počtu financovaných projektov so slovenskou účasťou dosiahla 24,12 % a je výrazne vyššia ako celková priemerná úspešnosť projektových návrhov v programe HE (16,79%). Celková nižšia účasť Slovenska v programe tak nie je spôsobená neúspešnosťou podaných návrhov, ale tkvie v nízkom počte podaných návrhov.

Analýza účasti SR v programe Horizont Európa (HE) ďalej ukázala, že slovenské organizácie sa zapojili do 163 projektov (signed grants) s celkovými 219 účasťami slovenských subjektov. Z hľadiska počtu účasti v projektoch sa SR v umiestnila na 24. mieste v rámci EÚ-27 (graf 1).

Graf 1: Počet účastí v programe HE (EÚ-27). Zdroj: EK, Horizon Dashboard

Hodnotenie účasti SR v HE podľa pilierov programu

Z hľadiska hodnotenia účasti SR v HE podľa pilierov programu (graf 2), najvyššiu účasť v projektoch sme zaznamenali v 2. pilieri: Globálne výzvy (137), ďalej v 1. pilieri: Excelentná veda (42), v pilieri: Widening: (28) a v 3. pilieri: Inovatívna Európa (12).

Graf 2: Počet účastí SR podľa pilierov programu HE. Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 30.6.2023

Podľa čistého príspevku EÚ pre SR v projektoch HE jednotlivých pilierov programu (graf 3), najvyšší príspevok sme zaznamenali v 1. pilieri: Globálne výzvy (27,49 mil. EUR), ďalej v pilieri: Widening (10,06 mil. EUR), v 1. pilieri: Excelentná veda: 6,13 mil. EUR a v 3. pilieri: Inovatívna Európa (3,93 mil. EUR).

Graf 3: Čistý príspevok EÚ pre SR v projektoch podľa pilierov programu HE. Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 30.6.2023

Hodnotenie úspešnosti SR v HE podľa tematických oblastí programu

Najvyššia miera úspešnosti projektových návrhov so slovenskou účasťou v HE bola zaznamenaná v tematických oblastiach: Európsky inovačný a technologický inštitút (100 %), výskumné infraštruktúry (64 %), MSCA (38 %), KL6: potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie (30 %), KL5: klíma, energetika a mobilita (29 %), Widening (27 %) a Európske inovačné ekosystémy (26 %).

Podrobnejší prehľad úspešnosti predložených oprávnených projektových návrhov so slovenskou účasťou v jednotlivých tematických prioritách programu HE prináša nasledujúci graf 4 a tabuľka 1.

Graf 4: Oprávnené a financované projektové návrhy podľa tematických oblastí programu HE. Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 26.6.2023

Tabuľka 1: Financované a neúspešné projektové návrhy podľa tematických oblastí programu HE. Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 26.6.2023

Porovnanie účasti SR v HE podľa typu organizácie

Slovenské organizácie v projektových návrhoch HE

Z hľadiska porovnania účasti SR v HE podľa typu organizácie, najvyšší podiel na príspevku v projektových návrhoch zo slovenských organizácií (graf 5) mali VŠ al. SŠ (40 %), nasledovali súkromné organizácie (29,8 %), výskumné organizácie (17,2 %), ostatné (9,2 %) a verejné organizácie (3,8 %).

Graf 5: Príspevok EÚ v projektových návrhoch SR programu HE podľa typu organizácie. Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 26.6.2023

Z hľadiska počtu projektových návrhov slovenských účastníkov podľa typu organizácie (graf 6), najvyšší počet oprávnených projektových návrhov (eligible proposals) zaznamenali VŠ a SŠ (255), súkromné organizácie (238), výskumné organizácie (122), verejné organizácie (68) a ostatné organizácie (100).

Graf 6: Počet oprávnených projektových návrhov slovenských účastníkov programu HE podľa typu organizácie. Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 26.6.2023

Slovenské organizácie v projektoch HE

Z hľadiska hodnotenia účasti SR v projektoch HE podľa typu organizácie (graf 7), najvyšší počet účastí v projektoch zaznamenali súkromné organizácie (56), nasledovali VŠ al. ŠŠ (51), výskumné organizácie (39), verejné organizácie (37) a ostatné (36).

Graf 7: Počet účastí SR v projektoch programu HE podľa typu organizácie. Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 26.6.2023

Z hľadiska schválených projektov (signed grants) v HE, najvyšší počet schválených projektov slovenských účastníkov (graf 8) zaznamenali súkromné organizácie (54), VŠ al. SŠ (50), výskumné organizácie (35), verejné organizácie (33) a ostatné organizácie (30).

Graf 8: Počet schválených projektoch slovenských účastníkov programu HE podľa typu organizácie. Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 26.6.2023

Najúspešnejšie slovenské organizácie v projektoch HE

Z analýzy hodnotenia účastí SR v HE ďalej vyplýva, že z 219 účastí slovenských organizácií v projektoch bolo 19 účastí v úlohe koordinátora. Najvyššiu účasť v úlohe koordinátora dosiahla Univerzita Komenského v Bratislave (5), Pedal Consulting (2). K organizáciám s najvyššou účasťou v projektoch HE (tabuľka 2) patria: Pedal Consulting (15 účastí), CVTI SR (12 účastí), UK v Bratislave (10 účastí), Bioeconomy cluster (6 účastí), SPU v Nitre (6 účastí), Biomedicínske centrum SAV (6 účastí), Kempelenov inštitút inteligentných technológií (5 účastí), STU v Bratislave (5 účastí), SAV (4 účastí), EU v Bratislave (4 účastí), UPJŠ v Košiciach (4 účastí), atď.

Tabuľka 2: Top slovenské organizácie podľa účastí v projektoch HE. Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 26.6.2023

Viac informácií:

Európska komisia: Horizon Europe implementation – Key data for 2021-2022

Dva roky implementácie Horizontu Európa v číslach

Zdroj: EK Horizon Dashboard; SLORD; https://www.ffg.at, zverejnené: 30. 6. 2023, autor: rpa