Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CEF Energy: CINEA podpísala grantové zmluvy s 8 ocenenými projektmi v rámci výzvy PCI 2023

Projekty spoločného záujmu (PCI). Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu/

 

Po výzve na predkladanie návrhov štúdií a prác pre projekty spoločného záujmu (PCI) v roku 2023 a následnom rozhodnutí o udelení grantu, Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) podpísala grantové zmluvy so všetkými ôsmimi projektmi, ktoré získali finančné prostriedky EÚ. Pre tieto projekty je to významný míľnik v napredovaní v ich realizácii.

Celkové finančné prostriedky EÚ na tieto projekty, ktoré prispievajú k PCI z 5. zoznamu PCI, dosahujú takmer 600-miliónov EUR a ich špecifické charakteristiky sú:

 

Siete CO2:

ARAMIS: súčasť projektu PCI 12.7 „Aramis – cezhraničná preprava a ukladanie CO2“, projekt získal 124-miliónov EUR na pokrytie všetkých základných činností potrebných na zriadenie infraštruktúry CCUS (zachytávanie, ukladanie a využitie uhlíka) umožniť emitentom CO2 v priemyselných odvetviach, ktoré sa ťažko znižujú v severozápadnej Európe, ukladať svoje emisie CO2 na holandskom kontinentálnom šelfe, spoločnosť Aramis bude môcť pripojiť zberné centrum CO2 vyvinuté v rámci projektu CO2next (pozri nižšie) k pobrežnému zberu CO2 ropovodu a do kompresného uzla (vyvinutého v rámci projektu Porthos, tiež spolufinancovaného CEF), ako aj do pobrežných geologických úložísk na holandskom kontinentálnom šelfe.

CO2next: cieľom je vyvinúť, vybudovať a prevádzkovať otvorený prístupový hub terminál v Maasvlakte (Rotterdamský prístav) na príjem, dočasné skladovanie a tranzit kvapalného CO2, ako prvý krok k vytvoreniu siete hodnotového reťazca pre dopravu a skladovanie CO2 v oblasti. CO2next, podporený sumou 33-miliónov EUR, tiež prispieva k PCI 12.7 „Aramis – projekt cezhraničnej prepravy a ukladania CO2“ tým, že poskytuje kľúčové prepojenie medzi vzdialenými emitormi, plynovodom a infraštruktúrou ukladania. Umožní to priemyselným odvetviam, ktoré je ťažké znížiť, investovať do dekarbonizácie svojich procesov a zároveň kompenzovať produkované emisie CO2, čím priamo prispeje k cieľom EÚ v oblasti dekarbonizácie do roku 2030.

D’Artagnan Fáza I: Projekt D’Artagnan CO2 Hub prispieva k implementácii PCI 12.8 „Dartagnan“. Jeho cieľom je implementovať vo Francúzsku prvú infraštruktúru svojho druhu s otvoreným prístupom na prepravu, skvapalňovanie a export CO2, ktorý je zachytený v ťažko znižovateľných priemyselných odvetviach v Dunkerque a jeho vnútrozemí. D’Artagnan dostane maximálne finančné prostriedky EÚ vo výške takmer 162-miliónov EUR a prispeje k rozvoju európskej infraštruktúry na prepravu CO2 smerom k miestam trvalého geologického ukladania CO2 v Severnom mori.

Northern Lights Phase 2 Expansion: projekt, ocenený sumou 131-miliónov EUR, sa zameriava na rozšírenie skladovacej kapacity CO2 iniciatívy Northern Lights (PCI 12.4 „Projekt severných svetiel“) z 1,5 Mtpa na viac ako 5 Mtpa a prepravu zachyteného CO2 loďou do úložiska na nórskom kontinentálnom šelfe, ktoré buduje infraštruktúru na manipuláciu a trvalé ukladanie CO2 od emitentov EÚ do nórskeho kontinentálneho šelfu. Spolufinancované práce pokrývajú realizáciu rozšírenia infraštruktúry na ukladanie CO2, vrátane zariadení na pevnine (medziskladovacie nádrže, čerpadlá, mólo) a zariadení na mori (potrubné, spojovacie a podvodné stavby).

Štúdie 4CCS Interconnector: ide o priekopnícku akciu venovanú príprave štúdií na rozvoj otvoreného multimodálneho terminálu na dovoz a vývoz kvapalného CO2 v Gdansku (Poľsko) so súvisiacou infraštruktúrou na prepravu CO2 zo zariadení priemyselných producentov emisií do Európskej siete CCS. Terminál v Gdansku prinesie nový a významný impulz na posilnenie a zahustenie prepravnej a skladovacej siete CO2 vo východnej Európe. Projekt je podporený sumou 2,54-milióna EUR a pripraví pôdu pre implementáciu PCI 12.9 „Poľsko-EÚ CCS Interconnector“.

 

Zemný plyn

DROCSP1: projekt prispieva k implementácii PCI 6.20.4 „Depomures storage in Romania“. Projekt podporený sumou 12,77-milióna EUR pozostáva z rekonštrukcie a rozšírenia existujúceho podzemného zásobníka plynu (PZP) s cieľom zvýšiť tlakový režim spätného toku z PZP Depomures do národnej prepravnej sústavy o 250 % a odstrániť súčasné úzke miesta v prepojení. Bude to mať pozitívny vplyv na prepojenia Rumunska s Maďarskom a Bulharskom, čo ďalej uľahčí integráciu národného trhu s energiou v rámci európskeho trhu.

 

Inteligentné siete

Gabreta: projekt prispieva k implementácii PCI 10.11 „Gabreta“, ktorého cieľom je zvýšiť kapacitu hostiteľskej siete, umožniť vzdialené monitorovanie a riadenie sietí vysokého napätia a zlepšiť pozorovateľnosť siete a plánovanie siete. Projekt získal 100-miliónov EUR z prostriedkov CEF na posilnenie a digitalizáciu distribučných sietí v Česku a Nemecku. Urobí to posilnením a modernizáciou elektrickej infraštruktúry, inštaláciou nových komunikačných zariadení a inteligentných komponentov a vývojom riadiaceho systému a aplikácií založených na IKT. Po dokončení projektu posilní sieť v prihraničnom regióne, zvýši bezpečnosť a kvalitu dodávok elektriny a uľahčí integráciu obnoviteľných zdrojov energie a nových hráčov na trhu s energiou.

 

Elektrina

Štúdia LAG: projekt prispieva k implementácii PCI 2.32 „Prepojenie medzi Lonny (FR) a Gramme (BE)“, ktorého cieľom je posilniť existujúce 380 kV vysokonapäťové cezhraničné prenosové vedenie medzi Francúzskom a Belgickom s približne 1 GW. Projekt je podporený sumou 1,22-milióna EUR, aby pokryl iba belgickú časť prepojenia. Týka sa to linky 380-10 medzi Gramme a Achêne (cca 37 km), linky 380-19 medzi Achêne a belgicko-francúzskou hranicou (cca 35 km) a rozvodňou Achêne. Rozsah pokrýva technické štúdie a povolenia vrátane zapojenia zainteresovaných strán.

 

Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu/, zverejnené: 18.6.2024, autor: rup