Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Budúci rámcový výskumný program EÚ potrebuje silné zameranie na špičkovú vedu, technológie a talent

Mattias Björnmalm, generálny tajomník univerzitného združenia Cesaer. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Zoči-voči konkurenčným požiadavkám je mimoriadne dôležité, aby sa 10. rámcový program (RP) nenaťahoval, ale namiesto toho sa sústredil na to, čo výskumné programy EÚ robia najlepšie.

Keďže EÚ čelí rastúcemu tlaku a hľadá vo svojich systémoch financovania, aby ich pomohla riešiť, je nevyhnutné, aby sa budúci rámcový program neťahal rôznymi smermi, ale namiesto toho zostal zameraný tam, kde bude mať nepochybne najväčší vplyv: špičková veda a technologický a výskumný a inovačný talent.

Na pozadí rizika, že 10. RP bude tlačený smerom k „posunovaniu misií“, kde je príliš zaťažený a poverený sledovať nové a tangenciálne – alebo úplne nesúvisiace – ciele, CESAER, skupina vedeckých a technických univerzít, ktorej je  Mattias Björnmalm generálnym tajomníkom, zverejnila šesť kľúčových návrhovaných úvah, ktorými sa má riadiť vývoj FP10:

  1. Zapojiť hodnotový reťazec znalostí do celého výskumného kontinua;
  2. Umiestniť výskumníkov a inovátorov do čela prostredníctvom otvorených a konkurenčných výziev;
  3. Zabezpečiť predvídateľné a stabilné podmienky;
  4. Uvoľniť synergie;
  5. Posilniť excelentnosť a pripraviť sa na spoluprácu v kontexte EÚ-30+;
  6. Využiť celokontinentálny prístup a prispieť k celosvetovému vedeniu výskumu a inovácií.

Každá z nich je rozpracovaná v pozičnom dokumente, ale možno ich zhrnúť do jediného zastrešujúceho posolstva: 10. RP sa musí „laserovo presne“ zamerať na podporu špičkovej vedy a techniky a podporu výskumných a inovačných talentov.

Dve otázky – medzi mnohými – ktoré by mohli odkloniť financovanie od výskumu, sú tlak na prepracovanejšiu priemyselnú politiku EÚ a rozšírenie, pričom EÚ-27 smeruje k rozšíreniu na EÚ-30+.

Tieto sa pridávajú k ďalším prioritám, na ktoré sa v posledných rokoch presunulo financovanie výskumu a inovácií, v politikách, ako je zelená a digitálna transformácia, budovanie zdravotníckej únie na riešenie nedostatkov, ktoré priniesla pandémia do popredia – a tvárou v tvár ruskej invázie na Ukrajine, pričom EÚ zohráva väčšiu úlohu pri financovaní obrany.

Vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúce a rozširujúce sa očakávania toho, čo EÚ môže a mala robiť, je dôležité nestratiť zameranie nástrojov financovania EÚ. Predovšetkým musíme zabrániť „posunu misií“ pri návrhu 10. rámcového programu.

Marc Lemaître, generálny riaditeľ DG pre výskum, v súvislosti s meniacim sa kontextom nedávno uviedol: „V určitom bode sa objavili určité jasné priemyselné ambície, ktoré nezodpovedali dizajnu Horizont Európa v jeho architektúre.“

Medzitým Robert Atkinson, prezident Information Technology and Innovation Foundation, think-tanku so sídlom vo Washingtone DC, ktorý sa zameriava na verejnú politiku pre priemysel a technológie, v predchádzajúcom článku tejto série, ktorý sa zaoberal plánovaním FP10, vyzval na úplné prepracovanie FP10, nakloniť ju k priemyselnej politike, argumentujúc úlohou výskumu a inovácií pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, „by sa malo opustiť a nahradiť jednosmerným zameraním na rast produktivity“.

Myslím si, že takýto prístup by bol chybou.

Priemyselné ambície sú v dizajne Horizontu Európa skutočne neisté, a to je zámerné – v tom zmysle, že to zabezpečuje, že zameranie zostane na financovanie výskumu a inovácií. Môže existovať dôvod na podporu priemyselnej politiky prostredníctvom fondov EÚ, ale bolo by kontraproduktívne presmerovať financovanie výskumu a inovácií na tieto ciele.

To neznamená, že rámcový program nemôže byť v tejto oblasti významným prínosom, ale je to prostredníctvom podpory špičkovej vedy a techniky a podpory výskumných a inovačných talentov. To prispeje k živému ekosystému, v ktorom sa bude dariť aj odvetviam budúcnosti.

Rozšírenie EÚ

V súvislosti s rozšírením EÚ-27 na EÚ-30+ prebiehajú podobné diskusie o potrebe veľkých zmien v koncepcii 10. RP. Mohlo by to napríklad zahŕňať odklon od hlavného zamerania otvorených a súťažných výziev v programe Horizont Európa smerom k uzavretým a nesúťažným výzvam, do ktorých sa môžu prihlásiť len niektoré, a kde sa financovanie udeľuje na základe iných kritérií, než explicitne podporovať súdržnosť v EÚ po rozšírení.

Aj keď ide o dôležitú oblasť, bolo by chybou a kontraproduktívne odvádzať financovanie od najlepšieho výskumu a inovácií, v ktorých rámcové programy vynikajú.

Princípy CESAER pre návrh 10. rámcového programu zahŕňajú udržiavanie otvorených a súťažných výziev so silným zameraním na nepreskriptívne prístupy ako štandardné pri udeľovaní finančných prostriedkov vo všetkých pilieroch. To zahŕňa zvýšenie podpory pre predkonkurenčný výskum, ktorý má mimoriadnu pridanú hodnotu na európskej úrovni, ako sa uvádza v predchádzajúcom článku Dana Andréeho.

Výskumné programy EÚ využívajú jednu zo silných stránok nášho kontinentu: jeho pozíciu globálneho lídra na špičke vedy a techniky.

Dôvody na posilnenie opatrení na úrovni EÚ sú rovnako silné ako kedykoľvek predtým z dvoch dôvodov:

Prvým je, že vedecké poznatky a výskumníci a inovátori, ktorí ich rozvíjajú a uplatňujú, prosperujú, keď sa môžu voľne pohybovať a miešajú rôznych ľudí, perspektívy, kultúry a kontexty. Druhá sa týka kritického množstva. Vysoko špecializovaná povaha hraníc vedeckého poznania a technológie znamená, že na poprednom okraji akejkoľvek konkrétnej oblasti je vždy len hŕstka ľudí a tímov, ktoré sú rozmiestnené po celom svete. Pokrok na špici sa preto urýchľuje prijatím celokontinentálneho (a mimo neho) prístupu.

Rámcový program EÚ, najväčší svojho druhu, má jedinečnú pozíciu vďaka svojej výslovnej podpore oboch cieľov a prináša pridanú hodnotu priamo do silnej oblasti, v ktorej je Európa globálnym lídrom. Akýkoľvek pokus rozšíriť sa do nových oblastí s cieľom splniť iné priority by to podkopal.

Keďže tlak na 10. RP uspokojuje nové priority, mali by sme zostať neochvejní, podporovať nové politické programy novými nástrojmi a zabezpečiť, aby sa 10. RP laserovo zameral na špičkovú vedu, technológiu a talenty.

Mattias Björnmalm je generálnym tajomníkom Cesaer, asociácie európskych univerzít vedy a techniky.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 18. 12. 2023, autor: rpa