Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ako je na tom Slovensko s účasťou v misiách EÚ?

Jednou z noviniek rámcového programu Horizont Európa sú výskumno-inovačné misie EÚ. Základom pôsobenia misií je riešenie najpálčivejších výziev v 5 misijných oblastiach, ktorým v súčasnosti čelí ako európska spoločnosť, tak aj celý svet.

Misie si stanovujú realistické ciele a snažia sa mobilizovať zdroje a prepájať činnosti medzi rôznymi odbormi, témami a typmi výskumu a inovácií. Misia je spôsob, ako prepojiť početné iniciatívy, projekty a ďalšie činnosti do jedného rámca sledujúceho spoločný cieľ.

Ide o ambiciózne aktivity v oblasti výskumu a inovácií, ktoré majú dopad na rôzne oblasti a odvetvia a sú dôležité pre významnú časť európskeho obyvateľstva. Pre program Horizont Európa bolo identifikovaných 5 misijných oblastí, v rámci ktorých sa budú v nasledujúcom období definovať konkrétne činnosti a projekty:

  • Adaptácia na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti,
  • Rakovina,
  • Oceány, moria a vody,
  • Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá,
  • Dohoda o pôde pre Európu.

Prinášame vám stručnú analýzu doterajšej účasti Slovenskej republiky v misiách EÚ v európskom kontexte.

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_role_20230330.jpg

Slovenskí žiadatelia sa do 5. apríla 2023 na misijných výzvach zúčastnili 112-krát. Vždy v pozícii partnera, nikdy nie ako koordinátor projektu.

Zo 112 účastí bolo 30 úspešných (27 % miera úspešnosti) a slovenskí žiadatelia v súčasnosti participujú na implementácii 18 misijných projektov.

Išlo o 16 výziev vyhlásených naprieč všetkými piatimi misiami v rokoch 2021 a 2022 a sú to výzvy, ktoré boli doteraz vyhodnotené.

Najviac, 36 účastí sme zaznamenali v misii Adaptácia na zmenu klímy, 24 účastí v rámci misie Dohoda o pôde pre Európu, zhodne po 20 účastí pripadá na misie Rakovina a Oceán, moria a vody a najmenej, 10 účastí, na misiu Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá:

Misia EÚ Počet účastí vo výzvach Počet úspešných účastí Počet úspešných
projektov
Schválený rozpočet pre SK
Adaptácia na zmenu klímy 36 4 2 projekty
(CLIMAAX, LAND4CLIMATE)
1 383 450 EUR
Dohoda o pôde pre Európu 24 3 3 projekty
(ARAGORN, LOESS, CREDIBLE)
462 576 EUR
Rakovina 20 7 4 projekty
(ECHoS, CPW, CCI4EU, 4.UNCAN.eu)
1 027 975 EUR
Oceán, moria a vody 20 9 4 projeky
(DaWetRest, Restore4Life, DALIA, DANUBE4all)
1 458 418 EUR
Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá 10 5 3 projekty
(CapaCITIES, ASCEND, SPINE)
1 376 291 EUR
podporné projekty pre Misie EÚ 2 2 2 projekty
(TRAMI, NCP4Missions)
94 212 EUR
SPOLU 112 účastí 30 účastí 18 projektov 5 802 922 EUR
Zdroj: eCorda, 5. 4. 2023

Z celkového počtu 979 účastí v projektových návrhoch v rámci všetkých doposiaľ vyhodnotených výzvach programu Horizont Európa predstavuje 112 slovenských účastí v misijných projektových návrhoch 11,44 %.

Zo štatistík, ktoré spracovalo TC ČR, je zreteľná dominancia účastníkov z krajín západnej Európy – Španielska (324 účastí prijímateľov v misiách, 4 641 účastí prijímateľov v HE ako celku), Talianska (248 účastí v misiách, 4 081 účastí v HE), Nemecka (224 účastí v misiách, 4 738 účastí v HE) a Francúzska (208 účastí v misiách, 3 516 účastí v HE).

Z hľadiska pozície v projekte je potrebné dodať, že naše slovenské subjekty sa projektov zúčastnili len ako partneri, nikdy nie v pozícii koordinátora. Naopak Rumunsko koordinuje 3 projekty. Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva a Bulharsko koordinujú aspoň po 1 projekte.

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_mise_20230330.jpg

Čo sa týka výšky celkového príspevku EÚ, slovenskí prijímatelia v misiách k 5. aprílu 2023 získali 5,8 mil. €. Celkový príspevok EÚ všetkým prijímateľom misijných projektov predstavuje 1,1 mld. €.

Najvyšší príspevok EÚ získali slovenskí prijímatelia v misii Oceány, moria a vody, a to cca 1,45 mil. €. Misie Adaptácia na zmenu klímy a Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá získali podobne vysoký príspevok 1,38 mil. €. V misii Dohoda o pôde slovenskí žiadatelia získali doposiaľ príspevok EÚ v celkovej výške 462 576 €.

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_vyznammisi_20230330.jpg

Rumunskí prijímatelia majú väčšiu účasť v misiách než slovenskí a podobnú účasť vykazujú aj prijímatelia z Maďarska, Chorvátska a Bulharska. V týchto krajinách účasť v misiách predstavuje významnú časť príspevku EÚ – najviac v Chorvátsku (17,5 %) a Rumunsku (16,4 %). Slovenská republika, kde sa misie podieľajú 11,44 % na celkovom príspevku EÚ, je výrazne nad európskym priemerom (5,3 %).

Zhrnutie: Slovenskí prijímatelia sa úspešne 30-krát zúčastnili v pozícii partnera v 18 projektoch misií, ktoré získali financovanie z programu Horizont Európa. V rámci týchto projektov slovenskí prijímatelia doteraz obdržali príspevok EÚ vo výške 5,8 mil. €, čo predstavuje 11,44 % z celkového príspevku EÚ SR v programe, čo je viac ako európsky priemer (5,3 %). 

Zdroje:

1. Vojtěch, V. (2023): Dosavadní účast České republiky v misích programu Horizont Evropa | Portál Horizont Evropa. [online]. Copyright © 2023 Technologické centrum Praha [cit. 27.04.2023]. Dostupné z: https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/1837/dosavadni-ucast-ceske-republiky-v-misich…

2. eCorda, 5. 5. 2023, mit, rpa