Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Naše
služby

Na Slovensku

Chcem vedieť viac

V Bruseli

Chcem vedieť viac

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Európsky výskumný priestor

Európsky výskumný priestor (z angl. European Research Area – ERA) je jednotný výskumný priestor, ktorý predstavuje platformu vytvorenú za účelom zoskupenia a posilnenia výskumných úsilí na úrovni EÚ ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami.

Čo je ERA?

Európsky výskumný priestor (ERA) je jednotný výskumný priestor otvorený svetu a založený na voľnom vnútornom trhu.
ERA umožňuje voľný obeh výskumníkov, vedeckých poznatkov a technológií.

6 priorít

 • efektívnejšie národné systémy výskumu
 • optimálna nadnárodná spolupráca a hospodárska súťaž vrátane optimálnej nadnárodnej spolupráce
  a infraštruktúry pre hospodársku súťaž a výskum
 • otvorený trh práce pre výskumných pracovníkov
 • rodovú rovnosť a uplatňovanie rodového hľadiska vo výskume
 • optimálny obeh, prístup k vedeckým poznatkom a ich prenos vrátane vedomostného obehu a
  otvoreného prístupu
 • medzinárodná spolupráca

Vznik ERA

V roku 2014, 2 roky po prijatí svojho oznámenia o posilnenom partnerstve Európskeho výskumného priestoru (ERA), komisia oznámila, že krajiny EÚ a zainteresované strany dosiahli dobrý pokrok v plnení ERA, ale bude potrebné viac úsilia.

V roku 2015 Európska rada opätovne potvrdila svoj záväzok plne funkčného ERA a schválila plán ERA na roky 2015 – 2020. Je to živý dokument, ktorý usmerňuje krajiny EÚ pri vytváraní priorít ERA na vnútroštátnej úrovni.

Vyzýva členov EÚ, aby implementovali plán ERA prostredníctvom vhodných opatrení v národných akčných plánoch a stratégiách ERA.

Monitorovanie implementácie plánu ERA je začlenené do správ o pokroku ERA na základe hlavných ukazovateľov navrhnutých Európskym poradným výborom pre výskum a inovácie (ERAC).

Partnerstvo ERA

Partnerstvá s členskými a pridruženými krajinami
Partnerstvo medzi členskými krajinami, krajinami pridruženými k programu Horizont 2020 a Komisiou je zastúpené Európskym výborom pre výskum a inovácie (ERAC).

Ide o poradný výbor pre strategické politiky, ktorý poskytuje poradenstvo Komisii, Rade a členským štátom v celom spektre otázok výskumu a inovácií v rámci riadenia ERA.

Partnerstvo s organizáciami zainteresovaných strán

V roku 2012 sa Komisia a 5 organizácií zainteresovaných strán dohodli na spolupráci pri dosahovaní ERA.

 • Európska asociácia výskumných a technologických organizácií (EARTO)
 • Európska asociácia univerzít (EUA)
 • Liga európskych výskumných univerzít (LERU)
 • NordForsk
 • Science EuropeTaktiež vytvorili platformu zainteresovaných strán, ktorá by sledovala realizáciu a ponúkla diskusné fórum.

CESAER vstúpil do platformy v júli 2013.

Organizácie obnovili svoje členstvo v roku 2015 s výnimkou Norforsk, ktorý je naďalej odhodlaný venovať sa prioritám ERA.

Ostatné zainteresované strany sa stali oficiálnymi pozorovateľmi platformy.

 • EU-Life
 • Európske združenie pre riadenie priemyselného výskumu (EIRMA)
 • Európska sieť pre výskum a inovácie v regiónoch (ERRIN)
 • Asociácia zariadení európskej výskumnej infraštruktúry (ERF-AISBL)
 • Európska sieť inovačných agentúr (TAFTI)

Správy o pokroku ERA

Správy sumarizujú aktuálny stav ERA a pokrok dosiahnutý pri implementácii ERA členskými štátmi a pridruženými krajinami.

Správa za rok 2018 bola uverejnená začiatkom roku 2019.