Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pozvánka na prednášku Teória systémov, poznanie a literatúra/Systemtheorie, Wissen und Literatur


Začiatok: 14. 09. 2022 14:00

Koniec: 14. 09. 2022 16:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: Ústav svetovej literatúry SAV

Miesto konania: Prednáška
 Thomas Klingert
Prednáška na Ústav svetovej literatúry SAV. Zdroj: https://www.sav.sk

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na hosťovskú prednášku Thomasa Klinkerta (Univerzita v Zürichu), ktorá sa uskutoční 14. septembra 2022 o 14:00 v zasadacej miestnosti ústavu. Zároveň bude dostupná online. Hosťovská prednáška bude v nemčine, tlmočená do slovenčiny.

Súvislosti medzi poznaním a literatúrou sa v posledných desaťročiach prejavujú veľmi intenzívne, čo sa v neposlednom rade odráža aj na vzniku nových odborných termínov. V anglosaskom svete sa hovorí o Literature and Science Studies, vo francúzštine sa ustálil termín Épistémocritique. Recepcia v literárnych textoch spojená s vedomostnými prvkami z disciplín, ako sú matematika, fyzika, chémia alebo biológia, sa skúma na úrovni deja, ale aj diskurzívneho formovania či poetologickej reflexie. Často ide o cirkuláciu poznania, šíreného vo forme povrchného zjednodušovania a v literárnych textoch vyjadreného sprostredkovane alebo máme do činenia s metaforizáciami, ktoré vychádzajú z literárnych textov a vstupujú do diskurzov poznania, kde sú ďalej komunikované. Aby sa tieto procesy a cirkulácia poznania dali presnejšie opísať, potrebujeme teoretický základ.

Prednáška Thomasa Klingerta Systemtheorie, Wissen und Literatur, ktorú usporadúva Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, predstaví tento základ v zmysle téz prostredníctvom prvkov Luhmannovej teórie systémov. Profesor Univerzity v Zürichu uvedie hlavné črty tejto teórie a rozoberie pojmy vhodné na objasnenie vzťahu medzi literatúrou a poznaním, ako sú autopoiéza, pozorovanie, symbolicky zovšeobecnené či komunikačné médium.

Informácie o prednášajúcom

Link na pripojenie
Meeting ID: 825 7450 5938
Passcode: 991834

Prednáška sa uskutočňuje v rámci projektu VEGA 2/0111/20 – Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre.

Tlmočenie do slovenčiny cez Zoom.

Zdroj: https://www.sav.sk; zverejnené: 12. 9. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar