Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Februárová Veda v CENTRE: Cítite úzkosť? Nebojte sa, dá sa to riešiť


Začiatok: 23. 02. 2023 17:00

Koniec: 23. 02. 2023 19:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: NCP VaT

Miesto konania: Prednáška
Veda v CENTRE. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Nepokoj v tele, strach a zlé myšlienky často vyústia do úzkosti. Jej prejavy môžu vyvrcholiť až do silných záchvatov, ktoré výrazne zasahujú do kvality nášho života. Tento nepríjemný stav môže vznikať z rôznych príčin a dokáže ovplyvniť aj fyziologické procesy v tele. Aké má príznaky? Ako vie ovplyvniť celkové zdravie? Ako možno s vlastnou úzkosťou pracovať?

O tom, prečo úzkosť vzniká a ako sa prejavuje, ale aj o významnom výskume v oblasti úzkosti a depresie sa budeme rozprávať vo februárovej Vede v CENTRE vo štvrtok 23. februára 2023 o 17:00 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Vstup je voľný.

Našou hostkou bude významná slovenská vedkyňa prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 22. februára 2023 na mail vnd@cvtisr.sk.

Primeraná úzkosť nie je príznak ochorenia, ale podobne ako strach, hnev či smútok sa v živote bežne vyskytuje a je dôležitá pre prežitie. Je to nepríjemný pocit zahŕňajúci obavy a nejasné predtuchy, ale aj fyzické príznaky, napríklad búšenie srdca, nevoľnosť, bolesť na hrudi či trasenie rúk.

Jej príčinu väčšinou nevieme dostatočne definovať. Problémom je často opakovaná úzkosť silnej intenzity, ktorá má vplyv na každodenný život a môže prerásť do úzkostnej poruchy.

Úzkosť súvisí s prežívaním stresových situácií, ktoré vyvolávajú pocity úzkosti, a, naopak, úzkosť, respektíve úzkostlivosť ako povahová črta ovplyvňuje zvládanie záťaže v stresových podmienkach.

Hľadanie vzťahov a mechanizmov, ktorými stresové hormóny ovplyvňujú psychické funkcie človeka, je preto dôležitou oblasťou výskumu, pričom jeho cieľom je zlepšiť duševné zdravie a kvalitu života.

Výskumná skupina profesorky Ježovej zaviedla metodické prístupy, ktoré umožňujú vyšetrenia stresových hormónov a ďalších ukazovateľov bez nutnosti odberu krvi. Výskumníci robia vyšetrenia zo slín, ba dokonca
z vlasov. Viaceré nové poznatky získali hodnotením akútnych stresových testov v laboratórnych podmienkach, ale aj počas chronických stresových situácií v reálnom živote.

Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., pôsobí v Biomedicínskom centre SAV v oddelení endokrinných regulácií a psychofarmakológie Ústavu experimentálnej endokrinológie. Ako farmakologička sa venuje štúdiu regulačných mechanizmov uplatňujúcich sa v stresovej odpovedi, skúmaniu negatívnych dôsledkov stresu a možnosti ich farmakologického ovplyvnenia.

Hlavným zámerom jej výskumu je nájsť nové poznatky, ktoré pomôžu v oblasti lepšej prevencie a liečby psychických porúch, kardiovaskulárnych a nervových ochorení, ako i porúch metabolizmu.

V rámci svojho výskumu sa zároveň venuje odhaľovaniu dosiaľ nepoznaných atypických účinkov hormónov, konkrétne aldosterónu, oxytocínu, kopeptínu a testosterónu. Prelomovým nálezom jej výskumného tímu bolo rozpoznanie účinkov aldosterónu v mozgu, konkrétne jeho negatívneho vplyvu na úzkosť a správanie podobné depresii pri zvieratách.

Neskôr v spolupráci s klinickými pracovníkmi u nás a v zahraničí objavila, že nálezy odhalené v animálnych modeloch platia aj u človeka.

Od roku 2022 je prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., predsedníčkou komisie pre obhajoby dizertačných prác v lekárskych vedách. V rokoch 2013 až 2017 pôsobila ako podpredsedníčka a členka Predsedníctva SAV. V súčasnosti je podpredsedníčkou Učenej spoločnosti Slovenska. V rokoch 2009 až 2018 bola viceprezidentkou európskej organizácie All European Academies (ALLEA).

Získala viaceré významné ocenenia za svoje pôsobenie v oblasti vedy a výskumu. V roku 2023 jej odovzdali štátne vyznamenanie prezidentky SR, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy.

Podujatie sa uskutoční 23. februára 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 22. februára 2023 na mail ncpvat@cvtisr.sk.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17:00, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 2. 2. 2023, autor: rpa

Pridať do Google Calendar