HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems

Podujatia

13. ročník konferencie SDEWES o trvalo udržateľnom rozvoji energetických, vodohospodárskych a environmentálnych systémov sa zameriava na zlepšenie a šírenie poznatkov o metódach, politikách a technológiách pre udržateľnosť rozvoja. 

Niektoré z tém SDEWES konferencií:

– Politické aspekty trvalo udržateľného rozvoja
– Porovnania a merania udržateľnosti
– Zelená ekonomika a lepšia správa vecí verejných
Inteligentné dopravné systémy a politika

– Vodné hospodárstvo

Environmentálna politika a manažment
Poľnohospodárska politika

– Energetická politikaInteligentné energetické systémy, energetická účinnosťObnoviteľné zdroje energie

Udržateľný cestovný ruch (zelené hotely, certifikácia)

– Inteligentné mestá a plánovanie

Viac informácií na webe.