HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň pre Transport

Podujatia

Informačný deň Európskej komisie pre Horizont 2020, oblasť Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava – Work Programme 2015 a prierezové témy.