HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Final Conference – Inspiring researchers on the use of Open Science in their research projects

Podujatia

greco logo

28. mája 2021 od 10:00 do 12:30 sa uskutoční konferencia na tému „Inšpirácia výskumných pracovníkov pre využívanie otvorenej vedy v ich výskumných projektoch“.

GRECO je nadnárodný výskumný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci programu pre výskum a inovácie Horizont 2020. Jeho hlavným cieľom je uviesť do praxe prístupy otvorenej vedy a ďalších zodpovedných výskumných a inovačných postupov (RRI) v skutočnom výskumnom projekte vo fotovoltickom (FV) sektore.

GRECO demonštruje, ako môžu znalostné koalície pozostávajúce z výskumných pracovníkov, občianskych organizácií, občanov, vlád, priemyslu a neziskových organizácií prijať prístupy RRI, ako je Open Science. GRECO konkrétne podporuje prijatie šiestich inovatívnych spoločensky prijateľných riešení pre fotovoltaické výrobky.

GRECO stanovuje rámec, v ktorom sa občania budú aktívne podieľať na procese výskumu, vývoja a inovácií tak pri navrhovaní nových FV riešení, ako aj pri poskytovaní údajov.

Bude sa skúmať otvorená veda ako celok. GRECO sa bude riadiť politikami otvoreného prístupu (Open Access) a otvorených dát (Open Data), ale súčasne bude vytvorené Open Software, Open Notebooks alebo Innovative Open Metadata.

Cieľom GRECO je pripraviť cestu pre ďalších výskumných pracovníkov, ktorí si osvojili tento nový štýl riadenia vedy vo svojom výskume.

Program

Registrácia

Viac informácií:

Introduction Poster

Zdroj: https://www.greco-project.eu, zverejnené: 21. 5. 2021, autor: rpa