HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európsky týždeň znižovania odpadu: Webinár o nakladaní s lesným odpadom

Podujatia

V rámci projektu CILIFO sa 23. novembra 2020 (17:00-19:00) uskutoční Webinár o nakladaní s lesným odpadom. Podujatie je súčasťou Európskeho týždňa znižovania odpadu (21. – 29. novembra 2020).

Nadácia Finnova Foundation je súčasťou verejno-súkromného partnerstva, ktoré tvorí projekt CILIFO, z ktorého 75 % je financovaných z programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Španielsko – Portugalsko – POCTEP (2014-2020). CILIFO sa usiluje posilniť a zjednotiť spoluprácu, pracovné postupy a školenie medzi mechanizmami prevencie a hasenia lesných požiarov v oblasti spolupráce Euroregiónu Alentejo – Algarve – Andalúzia a vedie ju regionálna andalúzska vláda.

V rámci projektu CILIFO, financovaného z fondov EFRR prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Španielsko-Portugalsko POCTEP (2014 – 2020), navrhuje Nadácia Finnova, príjemca projektu, okrúhly stôl na analýzu výziev, ktoré predstavuje problematika odpadu a inovácií spojené s obehovým hospodárstvom v sektore lesného odpadu ako prostriedok na zlepšenie miestneho hospodárstva a prevenciu lesných požiarov.

Projekt CILIFO prispieva k adaptácii a zmierňovaniu zmeny podnebia. Preto CILIFO pracuje na dobrom nakladaní s lesným odpadom a jeho valorizácii, aby pomohla nájsť inovatívne riešenia na podporu adaptácie a zmierňovania zmeny podnebia. Počas konferencie sa bude diskutovať o Green Deal a bude sa konať slávnostné odovzdanie cien za 2. vydanie CILIFO – Firefighting StartUp Europe Awards 2020 (SEUA-CILIFO).

Toto podujatie sa plánuje konať v Európskom výbore regiónov v Bruseli, pretože sa tam podobné akcie konali minulý rok v rámci EWWR. Tento rok (2020) sa má konať aj tam, ale ak nebudú k dispozícii žiadne miestnosti alebo nebude vývoj COVID-19 priaznivý, uskutoční sa online akcia. Úradnými jazykmi podujatia sú španielčina, portugalčina a angličtina.

Európsky týždeň pre znižovanie odpadu (EWWR) je najväčšou kampaňou na zvýšenie povedomia o predchádzaní vzniku odpadu v Európe. Pyrenejské centrum pre výskum a boj proti lesným požiarom (CILIFO) bude na podujatí prítomné prostredníctvom Nadácie Finnova, jedného zo subjektov, ktoré tvoria konzorcium projektu CILIFO.

Predbežný program

Registrácia

Európsky týždeň pre znižovanie odpadu (EWWR) vznikol v roku 2009 ako európsky projekt financovaný z programu Európskej komisie LIFE +, ktorý podporuje vykonávanie opatrení na zvyšovanie povedomia o udržateľných zdrojoch a odpadovom hospodárstve. EWWR sa koná každý rok od roku 2009 počas posledného novembrového týždňa. Dobrovoľníci z celej Európy a tiež mimo Európy organizujú tisíce akcií týkajúcich sa 3R (Reduce, Reuse, Recycle – zníženie, opätovné použitie a recyklácia), ako aj upratovacie aktivity alebo dni upratovania. V dnešnom európskom kontexte má Európsky týždeň znižovania odpadu zásadnú úlohu: pomáha Európskej únii dosiahnuť ciele predchádzania vzniku odpadu. Pre národné, regionálne alebo miestne orgány sú činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia neoddeliteľnou súčasťou ich plánov odpadového hospodárstva. Dôležitým aspektom, ktorému čelia verejné orgány, je nedostatočné povedomie verejnosti o predchádzaní vzniku odpadu a obrovský vplyv, ktorý to má na neudržateľné modely výroby a spotreby občanov, ako aj na ich environmentálne správanie vo vzťahu k tvorbe odpadu a separácii pri zdroji. Efektívna komunikácia je preto kľúčovým prvkom pri riešení problému odpadu.

Zdroj: www.cilifo.eu, zverejnené: 19.11.2020, autor: rpa