HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dubrovnik International ESEE Mining school

Podujatia

 • Začiatok
  20.11.2017, 08:30
 • Koniec
  25.11.2017, 16:00
 • Typ podujatia
  Kongres
 • Organizátor
  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • Miesto konania
  Dubrovník
 • Štát
  Chorvátsko

Dubrovnik International ESEE Mining school na tému Zero waste management, konanej 20-25. novembra 2017. Ide o realizovaný projekt s podporou z EIT (Raw Materials). Informácie o evente uvádzame na fakultnej stránke, je dostupné aj v angličtine: https://fberg.tuke.sk/sk/dubrovnik-international-school-2017/.

Dubrovnik International ESEE Mining School združuje v regióne východnej a juhovýchodnej Európy medzinárodných expertov v oblasti nerastných surovín. V rámci tematických workshopov a projektových prác sa zameriava na priamy prenos vedomostí z renomovaných odborníkov na účastníkov, taktiež sa kladie dôraz na priestor pre vytvorenie otvoreného dialógu medzi postgraduálnymi študentmi, výskumníkmi a vedcami, priemyselnými partnermi a širšou verejnosťou. Vedomosti a schopnosti získané v DIM ESEE sú zamerané na zvyšovanie zamestnanosti banských inžinierov. V neposlednom rade, širšie všeobecné vzdelanie v odvetví baníctva a spracovania nerastných surovín, najmä v oblasti zlepšovania ťažobných techník, má za následok nižšie dopady na životné prostredie a pomáha nakloniť si spoločnosť ku akceptácii ťažby. V dlhodobom horizonte, má program viesť ku zvýšeniu udržateľnosti baníctva a spracovania nerastných surovín, čo vedie ku hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v zahrnutých krajinách.

V rámci témy roka 2017 Zero waste management budú projektoví partneri DIM ESEE diskutovať o niekoľkých dôležitých otázkach. Ako chrániť prírodné zdroje? Ako recyklovať, využiť ťažbu a priemyselný odpad na hodnotné zdroje v oblasti stavebníctva? Ako znížiť novými postupmi dopady na životné prostredie? Tieto témy sa budú zaoberať:

 • recykláciou – legislatívnymi aspektmi, metódami pri recyklácii banského a priemyselného odpadu, vybranými osvedčenými postupmi recyklácie oceľovej trosky a jej aplikácie v stavebníctve.
 • veľkoplošným skládkovaním priemyselného, ťažobného a komunálneho odpadu v celom záujmovom regióne, a jeho možné použitie v stavebníctve;
 • rekultiváciou kontaminovaných plôch, znečistených v minulosti priemyselnou a ťažobnou činnosťou;
 • ukážkami udržateľného dodatočného čistenia vôd z malej čistiarne odpadových vôd;
 • posilnením cirkulárnej ekonomiky vďaka priemyselnej symbióze s príkladmi ako využívať hĺbkovú analýzu dát a rozhodovacie nástroje na jednej strane a príkladmi prípadných inovačných procesov a služieb, ktoré umožňujú znovu využitie výrobku alebo materiálu ich recykláciu a obnovu na strane druhej;
 • vplyvmi a prínosmi recyklácie odpadov – použitím nástrojov na posudzovanie životného cyklu (Life Cycle Assessment tools).