Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

VEGA KEGA

Národné programy

Vedecká grantová agentúra (VEGA) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied -  je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov.

 

Ďalšie informácie:

 

Podpora vysokoškolskej vedy a techniky - VEGA

Vysokoškolská veda a technika zahŕňa podporované výskumné aktivity vysokých škôl v oblasti:

  • základný výskum prostredníctvom vnútorného grantového systému VEGA.

 

Kontakt

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
Telefón: +421 2/59 374 111

 

Podateľňa - úradné hodiny
Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR platí prísny zákaz návštev v administratívnych priestoroch MŠVVaŠ SR od 12. marca 2020 do odvolania. Platí to aj pre podateľňu, podania je však možné realizovať elektronicky - Elektronická podateľňa - všeobecné podanie.
Informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám

 

On-line systém e-VEGA
Systém e-VEGA prevádzkovaný MŠVVaŠ SR a SAV slúži na elektronické podávanie žiadostí o dotáciu VEGA a správu projektov. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľský kolektív, členov komisií VEGA, posudzovateľov projektov, ako aj správcov projektov.
https://evega.minedu.sk/e-vega/


Zoznam kontaktných adries odboru koordinácie vedy a techniky na vysokých školách
Odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách (OKVTVŠ) je od 1.8.2019 organizačne presunutý pod sekciu vedy a techniky (do 31.7.2019 bol odbor vedy a techniky na vysokých školách súčasťou sekcie vysokých škôl) a zároveň bol upravený aj jeho názov. OKVTVŠ sídli na 5. poschodí budovy CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava. Súčasne došlo aj k zmene telefonických kontaktov zamestnancov odboru.

 

Mgr. Jozef Maculák
riaditeľ odboru
Tel. č.: 02/59 374 755
E-mail: jozef.maculak@minedu.sk

 

PhDr. Katarína Hamarová
VEGA č. 11
koordinátorka evidencie a verifikácie výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ
Tel. č.: 02/59 374 759
E-mail: katarina.hamarova@minedu.sk

 

Mgr. Sevda Eljeziová
VEGA č. 4, 8 a 9
Tel. č.: 02/59 374 758
E-mail: sevda.eljeziova@minedu.sk

 

Mgr. Miriama Fabianová (rod. Badžgoňová)
VEGA č. 5, 10 a 12
Tel. č.: 02/59 374 756
E-mail: miriama.fabianova@minedu.sk

 

Ing. Ján Kysucký
VEGA č. 1, 2, 3, 6, 7 a 13
Tel. č.: 02/59 374 757
E-mail: jan.kysucky@minedu.sk

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) - je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

 

Podpora vysokoškolskej vedy a techniky - KEGA
Vysokoškolská veda a technika zahŕňa podporované výskumné aktivity vysokých škôl v oblasti:

  • aplikovaný výskum v oblasti školstva, pedagogiky, tvorivého a interpretačného umenia prostredníctvom vnútorného grantového systému KEGA.

 

On-line systém e-KEGA
Systém e-KEGA na Portáli vysokých škôl slúži na elektronické podávanie žiadostí o dotáciu KEGA a správu projektov. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľský kolektív, členov komisií KEGA, posudzovateľov projektov, ako aj správcov za vysoké školy.
Existujúci používatelia sa môžu prihlásiť na: https://www.portalvs.sk/sk/uzivatel
Noví používatelia sa musia najskôr zaregistrovať na: http://www.portalvs.sk/sk/registracia

 

Zoznam kontaktných adries odboru koordinácie vedy a techniky na vysokých školách

Korešpondenčná adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
odbor koordinácie vedy a techniky na VŠ - sekcia vedy a techniky
Stromová 1
813 30 Bratislava


Mgr. Jozef Maculák
riaditeľ odboru
Tel. č.: 02/59 374 755
E-mail: jozef.maculak@minedu.sk

 

PhDr. Katarína Hamarová
KEGA č. 2 a 3
koordinátorka evidencie a verifikácie výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ
Tel. č.: 02/59 374 759
E-mail: katarina.hamarova@minedu.sk

 

Mgr. Sevda Eljeziová
KEGA č. 1 a 4
Tel. č.: 02/59 374 758
E-mail: sevda.eljeziova@minedu.sk

 

Ďalšie informácie: