Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) – zameriava sa na riešenie konkrétnych výziev, ktorým čelia vidiecke oblasti EÚ.

EPFRV podporuje európsku politiku pre rozvoj vidieka. Preto sa z neho financujú programy rozvoja vidieka vo všetkých členských štátoch a regiónoch EÚ. Programy sa vytvárajú v spolupráci medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, pričom sa v nich zohľadňujú strategické usmernenia pre politiku rozvoja vidieka, ktoré prijala Rada, a priority ustanovené v národných strategických plánoch.

 

V programovom období 2014 – 2020 je EPFRV po prvýkrát osobitne zahrnutý v rámci politiky týkajúcej sa európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a uplatňuje sa naň nariadenie o spoločných ustanoveniach (č. 1303/2013).

 

Počas programového obdobia 2014 – 2020 sa EPFRV sústreďuje na tri hlavné ciele:

 

 

  • podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva,
  • zaistenie udržateľného riadenia prírodných zdrojov a boj proti zmene klímy,
  • dosiahnutie vyváženého územného rozvoja vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržania pracovných miest

 

Politika súdržnosti zohráva hlavnú úlohu aj pri podpore hospodárskeho ozdravenia vidieckych oblastí a dopĺňa opatrenia podporované v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

 

Ďalšie informácie