Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

 

LIFE je hlavným programom Európskej únie v oblasti prírody, ochrany biodiverzity a boja proti zmene klímy. Tento program, ktorý funguje od roku 1992, je jediným finančným nástrojom EÚ zameraným výlučne na ciele v oblasti životného prostredia a klímy. 

Od počiatku svojho fungovania v roku 1992 pomohol LIFE rozkvitnúť približne 5 500 projektom naprieč EÚ, ale aj v tretích krajinách. Išlo prevažne o malé projekty zamerané na zdieľanie najlepších postupov, rozvoj technológií v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, a na urýchlenie zmien pri tvorbe a vykonávaní príslušných politík EÚ. Program bol tiež mienený ako katalyzátor investícií, najmä prostredníctvom integrovaných projektov, a uľahčil vykonávanie rozsiahlych akcií. Strednodobé hodnotenie súčasného programu potvrdilo jeho efektivitu a pridanú hodnotu EÚ, identifikovalo však niektoré príležitosti na zlepšenie.

Európska komisia v tomto duchu predložila 1. júna 2018 návrh nariadenia, ktorým sa stanovuje program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE). V januári 2019 sa potom začali rokovania medzi spolu-zákonodarcami.

Rada a Európsky parlament dosiahli 17. decembra 2020 predbežnú dohodu o predĺžení programu LIFE na obdobie po roku 2020. Text návrhu nariadenia o programe LIFE odrážajúci predbežnú dohodu, schválil COREPER 13. januára 2021 a následne výbor ENVI 15. januára 2021. Rada prijala pozíciu v prvom čítaní 16. marca 2021, čím pripravila pôdu pre jeho konečné prijatie. Ďalším krokom je formálne schválenie predbežnej dohody Európskym parlamentom v druhom čítaní.

 

V období 2021-2027 tak v kontexte aktuálnych výziev a nových ambicióznych politík EÚ čakajú program LIFE niekoľké významné zmeny oproti predchádzajúcim rozpočtovým obdobiam. Tieto zmeny sa okrem zásadného navýšenia rozpočtu odrazia tiež v otázke cieľov a správy programu.

 

Ďalšie informácie

 

Pôvodnú webstránku programu LIFE s dostupnými informáciami o programe LIFE vrátane podrobnej databázy všetkých projektov, pravidelne aktualizovaných noviniek o projektoch a informačných publikáciách, čoskoro nahradí nová webstránka LIFE v rámci CINEA.

 

Všeobecné informácie Ministerstva životného prostredia SR o Programe Life.

Európska komisia začala online konzultácie s cieľom získať informácie o budúcom obsahu a implementácii programu LIFE (2021 - 2027). Vyjadrite svoj názor na nový LIFE!

Tlačová správa o predbežnej politickej dohode medzi Parlamentom a Radou (17.12.2020)

Tlačová správa o prijatí pozície Rady v prvom čítaní (16.3.2021)

Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a nástroj NextGenerationEU

Rokovania o viacročnom finančnom rámci (podkladové informácie)

Sledujte vývoj legislatívneho návrhu

 

Ďalšie aktuálne informácie nájdete na sociálnych médiách:

Twitter Facebook LinkedIn YouTube

 

V reakcii na klimatickú krízu a s cieľom prispieť k ochrane jedinečných európskych ekosystémov a biodiverzity prijala EÚ niekoľko ambicióznych politík. Jednou z nich je Európska zelená dohoda, ktorej cieľom je prechod na čisté, „obehové hospodárstvo“ („circular economy“) pri obnove biodiverzity a znižovaní znečistenia. Nový program LIFE prispeje k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody podporou Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, Akčného plánu pre obehové hospodárstvo, Stratégie vlna obnovy. Prispeje tiež k ekologickému zotaveniu z pandémie Covid-19. 

Všeobecným cieľom programu LIFE na obdobie rokov 2021 – 2027 je prispievať k:

  • prechodu na obehové, energeticky efektívne, klimaticky neutrálne a odolné hospodárstvo založené na obnoviteľných zdrojoch;
  • ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia;
  • zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity a k riešeniu degradácie ekosystémov.

Správa programu

 

Výkonná agentúra pre Malé a stredné podniky (EASME) ukončila svoju činnosť od 1. apríla 2021 a k tomuto dátumu bol program delegovaný do novej Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). 

 

CINEA bola formálne založená Komisiou (EU2021 / 173) a od 1. apríla 2021, kedy začala svoju činnosť, nahradila svoju predchodkyňu, agentúru INEA. Zameriava sa na podporu implementácie Európskej zelenej dohody riadením príslušných programov EÚ s celkovým rozpočtom 52 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027. Zahrňuje časti programu Horizont Európa, LIFE, Fondu pre inováciu v oblasti klímy, mechanizmu financovania obnoviteľnej energie a časti nástroja Spájame Európu. Pozrite si túto krátku animáciu a dozviete sa o agentúre CINEA viac.

 

Zmeny nastali aj v štruktúre programu LIFE, predchádzajúce dva podprogramy - Životné prostredieOchrana klímy -  nahradia nasledujúce štyri podprogramy:

 

  1. Príroda a Biodiverzita – podprogram podporuje implementáciu smernice EÚ o vtákoch a biotopoch, a tiež Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Pomôže tiež pri ďalšom rozvoji siete Natura 2000 a prispeje k nariadeniu o inváznych nepôvodných druhoch.

 

  1. Zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy a prispôsobenie sa týmto zmenám – podprogram pomáha pri prechode na obehové, energeticky efektívne, klimaticky neutrálne a odolné hospodárstvo založené na obnoviteľných zdrojoch. Za týmto účelom budú jednotlivé projekty LIFE podporovať Plán cieľov v oblasti klímy na rok 2030 a jeho ambície v oblasti klimatickej neutrality.
  2. Obehové hospodárstvo a kvalita života – podprogram je zameraný napríklad na zhodnocovanie zdrojov z odpadov, riadenie vodných zdrojov, vzduchu, hluku, pôdy a životného prostredia. Aktivitami v týchto oblastiach prispeje k Akčnému plánu pre obehové hospodárstvo. Cieľom podprogramu je tiež ochrana, obnova a zlepšenie kvality životného prostredia, a to buď priamymi zásahmi, alebo inými politikami. Zabezpečí tiež pokračovanie v implementácii, monitorovaní a hodnotení environmentálnej politiky a práva EÚ prostredníctvom Strategických integrovaných projektov (SIP).
  3. Prechod k čistej energii – tento nový podprogram bude financovať projekty LIFE zamerané na energetickú účinnosť a obnoviteľným zdrojom malého rozsahu na podporu balíka Čistá energia pre všetkých Európanov. Uľahčí prechod na energeticky efektívne, klimaticky neutrálne a odolné hospodárstvo založené na obnoviteľných zdrojoch energie. Jeho cieľom je tiež odstrániť trhové bariéry, ktoré môžu brániť sociálne-ekonomickému prechodu na udržateľnú energiu.

 

Financovanie

 

K dnešnému dňu sa výška celkového príspevku EÚ pre spolufinancovanie spomínaných viac ako 5 500 projektov (od roku 1992) rovná približne 5,9 miliardám EUR. Príjemcami týchto projektov sú podniky, najmä malé a stredné podniky (MSP), verejné orgány a súkromné nekomerčné organizácie. 

 

V novom rozpočtovom období sa financovanie stane mohutnejším a komplexnejším, záber financovania v rámci programu LIFE sa napríklad v súvislosti s novými podprogramami rozšíri aj na opatrenia týkajúce sa energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Dohodou, ktorú Rada a Európsky parlament dosiahli 17. decembra 2020, sa na program pre obdobie 2021 – 2027 pridelilo celkové finančné krytie vo výške 5,432 miliardy EUR v súčasných cenách. Znamená to zvýšenie rozpočtu takmer o 60% oproti predchádzajúcemu obdobiu (2014 – 2020).

 

Toto rozpočtové zvýšenie odráža dohodu dosiahnutú v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ, podľa ktorej sa má na celkovú sumu výdavkov z viacročného finančného rámca EÚ (VFR) a nástroja obnovy Next Generation EU uplatniť celkový cieľ v oblasti klímy vo výške 30%. Spolu-zákonodarcovia sa tiež zhodli na zosúladení trvania programu LIFE s trvaním VFR.

 

Som rád, že sme zvýšili naše ambície v súvislosti s programom LIFE. Vďaka vyššiemu rozpočtu bude mať program LIFE silnejší vplyv v praxi vo všetkých členských štátoch. Bude dôležitým nástrojom, ktorý pomôže vykonávať politiku v oblasti životného prostredia a klímy a dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050.“ Hovorí João Pedro Matos Fernandes, portugalský minister životného prostredia a klímy

Všetky tieto opatrenia znamenajú, že nový a vylepšený program LIFE podporí zelenšiu a odolnejšiu Európu pre nás všetkých a pre ďalšie generácie,“ komentoval Angelo Salsi, vedúci oddelenia, LIFE Environment (CINEA).

Národný kontaktný bod pre program LIFE v Slovenskej republike

Elena Molnárová

tel.: +421 906 314 266

email: elena.molnarova@enviro.gov.sk

Office: Karloveská 2 | 841 04 Bratislava | Slovensko

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Ministerstvo životného prostredia SR

Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovensko

 

Denis Knotka

tel.: +421 906 314 245

email: denis.knotka@enviro.gov.sk

Office: Karloveská 2 | 841 04 Bratislava | Slovensko

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Ministerstvo životného prostredia SR

Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovensko

 

EÚ investuje viac ako 116 miliónov EUR do strategických projektov LIFE (14. 3. 2023)

100 miliónov EUR pre projekty prechodu na čistú energiu z programu LIFE (21. 10. 2022)

Takmer 100-miliónov EUR k dispozícii na financovanie projektových návrhov pre prechod na čistú energiu (30. 6. 2022)

 

Výzvy LIFE 2022 na predkladanie návrhov projektov sú otvorené: 598-miliónov EUR na zelené projekty (26. 5. 2022)

 

EU LIFE Info Sessions 2022 (28. 4. 2022)

 

EÚ investuje viac ako 110-miliónov EUR do projektov LIFE pre životné prostredie a klímu (1. 3. 2022)

 

168 projektových návrhov prijatých v rámci prvej výzvy LIFE „Prechod na čistú energiu“ (19. 1. 2022)

 

Program LIFE: vyše 290-miliónov EUR na projekty v oblasti prírody, životného prostredia a klímy (6. 12. 2021)

 

Program LIFE: Ochrana vtákov pred nebezpečenstvom elektrického vedenia (13. 9. 2021)

 

Prioritné témy programu LIFE: 2021 – 2024 (25. 8. 2021)

 

Vyhlásenie výzvy LIFE 2021 (22. 7. 2021)

 

Program LIFE 2021: 95-miliónov EUR k dispozícii na projekty prechodu na čistú energiu (19. 7. 2021)

 

EÚ ocenila vynikajúce projekty v rámci programu LIFE (16. 6. 2021)

 

Program LIFE: EP schválil dohodu o investovaní 5,4-miliárd EUR do projektov v oblasti klímy a životného prostredia (3. 5. 2021)

 

Program LIFE 2021: Harmonogram k výzvam na predkladanie návrhov (17. 3. 2021)

 

EÚ podporí projekty v oblasti životného prostredia, prírody a klímy (22. 2. 2021)

 

Projekt LIFE: Zlepšenie stavu území NATURA 2000 na Slovensku (4. 1. 2021)

 

Výzva LIFE: EK 2020 NGO4GD (15. 12. 2020)

 

Program LIFE: Vyše 280-miliónov EUR na projekty v oblasti životného prostredia, prírody a klímy (18. 11. 2020)

 

Program LIFE: Krátke zhrnutie slovenských projektov z výzvy na predkladanie návrhov LIFE 2019 (18. 11. 2020)

 

Výzvy programu LIFE 2020 - predĺženie termínov v súvislosti s pandémiou COVID-19 (5. 8. 2020)