Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Image

 

Program LIFE je komunitárnym programom Európskej komisie a členských krajín EÚ pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy. Je jediným finančným nástrojom EÚ, ktorý sa zameriava výhradne na ochranu životného prostredia, zachovávanie prírody, zmenu klímy a udržateľný rozvoj. 

 

 

Program sa člení na dva podprogramy:


A. Podprogram Životné prostredie - zahŕňa 3 prioritné oblasti: 1. životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, 2. príroda a biodiverzita, 3. správa a informovanie v oblasti životného prostredia.


B. Podprogram Ochrana klímy - zahŕňa 3 prioritné oblasti: 1. zmierňovanie zmeny klímy, 2. adaptácia na zmenu klímy, 3. správa a informovanie v oblasti klímy.

 


Cieľom programu LIFE je prispievať k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, k ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia a k zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity vrátane podpory sústavy Natura 2000, urýchľovať zmeny pri tvorbe a vykonávaní politík prostredníctvom poskytovania a rozširovania riešení a najlepších postupov smerujúcich k dosiahnutiu environmentálnych a klimatických zámerov, ako aj podporovať inovatívne technológie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Sledovaním týchto cieľov program LIFE prispieva k udržateľnému rozvoju a dosahovaniu zámerov stratégie Európa 2020. Program LIFE taktiež napomáha vykonávaniu 7. environmentálneho akčného programu EÚ do roku 2020 s názvom „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ v súčinnosti a doplnkovosti s ostatnými programami spolufinancovanými EÚ.


Celkový rozpočet EK pre program LIFE v programovom období 2014 – 2020 predstavuje sumu 3 456 655 000,- EUR. Z uvedeného pripadá na podprogram Životné prostredie finančné krytie vo výške 2 592 491 250,- EUR a na podprogram Ochrana klímy 864 163 750,- EUR. Miera spolufinancovania projektov z programu LIFE zo zdrojov EÚ je v období trvania 1. viacročného pracovného programu (2014-2017) vo výške 60 % pre tzv. tradičné projekty a v období trvania 2. viacročného pracovného programu (2018-2020) vo výške 55 % pre tzv. tradičné projekty.


Výnimka: v prípade projektov financovaných v rámci prioritnej oblasti „Príroda a biodiverzita“ v podprograme „Životné prostredie“, ktoré sa týkajú prioritných biotopov alebo druhov na účel vykonávania smernice 92/43/EHS alebo druhov vtákov, ktoré Výbor pre prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku zriadený podľa článku 16 smernice 2009/147/ES považuje za prioritu financovania, je miera spolufinancovania projektov LIFE zo zdrojov EÚ po celú dobu implementácie programu (2014-2020) vo výške 75 % oprávnených nákladov.

 

Na webstránke programu LIFE sú dostupné všetky informácie o programe LIFE vrátane podrobnej databázy všetkých projektov, pravidelne aktualizovaných noviniek o projektoch a informačných publikáciách.

 

Bližšie informácie o podujatiach v rámci programu LIFE

 

 

Ďalšie informácie

 

Národný kontaktný bod pre program LIFE

 

Ing. Elena Molnárová

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava Pracovisko: Karloveská 2, 842 02 Bratislava

Tel: +421 906 314 266

E-mail: elena.molnarova@enviro.gov.sk