Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

 

LIFE je hlavným programom Európskej únie v oblasti prírody, ochrany biodiverzity a boja proti zmene klímy. Tento program, ktorý funguje od roku 1992, je jediným finančným nástrojom EÚ zameraným výlučne na ciele v oblasti životného prostredia a klímy. 

Od počiatku svojho fungovania v roku 1992 pomohol LIFE rozkvitnúť približne 5 500 projektom naprieč EÚ, ale aj v tretích krajinách. Išlo prevažne o malé projekty zamerané na zdieľanie najlepších postupov, rozvoj technológií v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, a na urýchlenie zmien pri tvorbe a vykonávaní príslušných politík EÚ. Program bol tiež mienený ako katalyzátor investícií, najmä prostredníctvom integrovaných projektov, a uľahčil vykonávanie rozsiahlych akcií. Strednodobé hodnotenie súčasného programu potvrdilo jeho efektivitu a pridanú hodnotu EÚ, identifikovalo však niektoré príležitosti na zlepšenie.

Európska komisia v tomto duchu predložila 1. júna 2018 návrh nariadenia, ktorým sa stanovuje program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE). V januári 2019 sa potom začali rokovania medzi spolu-zákonodarcami.

Rada a Európsky parlament dosiahli 17. decembra 2020 predbežnú dohodu o predĺžení programu LIFE na obdobie po roku 2020. Text návrhu nariadenia o programe LIFE odrážajúci predbežnú dohodu, schválil COREPER 13. januára 2021 a následne výbor ENVI 15. januára 2021. Rada prijala pozíciu v prvom čítaní 16. marca 2021, čím pripravila pôdu pre jeho konečné prijatie. Ďalším krokom je formálne schválenie predbežnej dohody Európskym parlamentom v druhom čítaní.

 

V období 2021-2027 tak v kontexte aktuálnych výziev a nových ambicióznych politík EÚ čakajú program LIFE niekoľké významné zmeny oproti predchádzajúcim rozpočtovým obdobiam. Tieto zmeny sa okrem zásadného navýšenia rozpočtu odrazia tiež v otázke cieľov a správy programu.

 

Ďalšie informácie

 

Pôvodnú webstránku programu LIFE s dostupnými informáciami o programe LIFE vrátane podrobnej databázy všetkých projektov, pravidelne aktualizovaných noviniek o projektoch a informačných publikáciách, čoskoro nahradí nová webstránka LIFE v rámci CINEA.

 

Všeobecné informácie Ministerstva životného prostredia SR o Programe Life.

Európska komisia začala online konzultácie s cieľom získať informácie o budúcom obsahu a implementácii programu LIFE (2021 - 2027). Vyjadrite svoj názor na nový LIFE!

Tlačová správa o predbežnej politickej dohode medzi Parlamentom a Radou (17.12.2020)

Tlačová správa o prijatí pozície Rady v prvom čítaní (16.3.2021)

Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a nástroj NextGenerationEU

Rokovania o viacročnom finančnom rámci (podkladové informácie)

Sledujte vývoj legislatívneho návrhu

 

Ďalšie aktuálne informácie nájdete na sociálnych médiách:

Twitter Facebook LinkedIn YouTube

 

V reakcii na klimatickú krízu a s cieľom prispieť k ochrane jedinečných európskych ekosystémov a biodiverzity prijala EÚ niekoľko ambicióznych politík. Jednou z nich je Európska zelená dohoda, ktorej cieľom je prechod na čisté, „obehové hospodárstvo“ („circular economy“) pri obnove biodiverzity a znižovaní znečistenia. Nový program LIFE prispeje k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody podporou Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, Akčného plánu pre obehové hospodárstvo, Stratégie vlna obnovy. Prispeje tiež k ekologickému zotaveniu z pandémie Covid-19. 

Všeobecným cieľom programu LIFE na obdobie rokov 2021 – 2027 je prispievať k:

  • prechodu na obehové, energeticky efektívne, klimaticky neutrálne a odolné hospodárstvo založené na obnoviteľných zdrojoch;
  • ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia;
  • zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity a k riešeniu degradácie ekosystémov.

Správa programu

 

Výkonná agentúra pre Malé a stredné podniky (EASME) ukončila svoju činnosť od 1. apríla 2021 a k tomuto dátumu bol program delegovaný do novej Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). 

 

CINEA bola formálne založená Komisiou (EU2021 / 173) a od 1. apríla 2021, kedy začala svoju činnosť, nahradila svoju predchodkyňu, agentúru INEA. Zameriava sa na podporu implementácie Európskej zelenej dohody riadením príslušných programov EÚ s celkovým rozpočtom 52 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027. Zahrňuje časti programu Horizont Európa, LIFE, Fondu pre inováciu v oblasti klímy, mechanizmu financovania obnoviteľnej energie a časti nástroja Spájame Európu. Pozrite si túto krátku animáciu a dozviete sa o agentúre CINEA viac.

 

Zmeny nastali aj v štruktúre programu LIFE, predchádzajúce dva podprogramy - Životné prostredieOchrana klímy -  nahradia nasledujúce štyri podprogramy:

 

  1. Príroda a Biodiverzita – podprogram podporuje implementáciu smernice EÚ o vtákoch a biotopoch, a tiež Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Pomôže tiež pri ďalšom rozvoji siete Natura 2000 a prispeje k nariadeniu o inváznych nepôvodných druhoch.

 

  1. Zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy a prispôsobenie sa týmto zmenám – podprogram pomáha pri prechode na obehové, energeticky efektívne, klimaticky neutrálne a odolné hospodárstvo založené na obnoviteľných zdrojoch. Za týmto účelom budú jednotlivé projekty LIFE podporovať Plán cieľov v oblasti klímy na rok 2030 a jeho ambície v oblasti klimatickej neutrality.
  2. Obehové hospodárstvo a kvalita života – podprogram je zameraný napríklad na zhodnocovanie zdrojov z odpadov, riadenie vodných zdrojov, vzduchu, hluku, pôdy a životného prostredia. Aktivitami v týchto oblastiach prispeje k Akčnému plánu pre obehové hospodárstvo. Cieľom podprogramu je tiež ochrana, obnova a zlepšenie kvality životného prostredia, a to buď priamymi zásahmi, alebo inými politikami. Zabezpečí tiež pokračovanie v implementácii, monitorovaní a hodnotení environmentálnej politiky a práva EÚ prostredníctvom Strategických integrovaných projektov (SIP).
  3. Prechod k čistej energii – tento nový podprogram bude financovať projekty LIFE zamerané na energetickú účinnosť a obnoviteľným zdrojom malého rozsahu na podporu balíka Čistá energia pre všetkých Európanov. Uľahčí prechod na energeticky efektívne, klimaticky neutrálne a odolné hospodárstvo založené na obnoviteľných zdrojoch energie. Jeho cieľom je tiež odstrániť trhové bariéry, ktoré môžu brániť sociálne-ekonomickému prechodu na udržateľnú energiu.

 

Financovanie

 

K dnešnému dňu sa výška celkového príspevku EÚ pre spolufinancovanie spomínaných viac ako 5 500 projektov (od roku 1992) rovná približne 5,9 miliardám EUR. Príjemcami týchto projektov sú podniky, najmä malé a stredné podniky (MSP), verejné orgány a súkromné nekomerčné organizácie. 

 

V novom rozpočtovom období sa financovanie stane mohutnejším a komplexnejším, záber financovania v rámci programu LIFE sa napríklad v súvislosti s novými podprogramami rozšíri aj na opatrenia týkajúce sa energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Dohodou, ktorú Rada a Európsky parlament dosiahli 17. decembra 2020, sa na program pre obdobie 2021 – 2027 pridelilo celkové finančné krytie vo výške 5,432 miliardy EUR v súčasných cenách. Znamená to zvýšenie rozpočtu takmer o 60% oproti predchádzajúcemu obdobiu (2014 – 2020).

 

Toto rozpočtové zvýšenie odráža dohodu dosiahnutú v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ, podľa ktorej sa má na celkovú sumu výdavkov z viacročného finančného rámca EÚ (VFR) a nástroja obnovy Next Generation EU uplatniť celkový cieľ v oblasti klímy vo výške 30%. Spolu-zákonodarcovia sa tiež zhodli na zosúladení trvania programu LIFE s trvaním VFR.

 

Som rád, že sme zvýšili naše ambície v súvislosti s programom LIFE. Vďaka vyššiemu rozpočtu bude mať program LIFE silnejší vplyv v praxi vo všetkých členských štátoch. Bude dôležitým nástrojom, ktorý pomôže vykonávať politiku v oblasti životného prostredia a klímy a dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050.“ Hovorí João Pedro Matos Fernandes, portugalský minister životného prostredia a klímy

Všetky tieto opatrenia znamenajú, že nový a vylepšený program LIFE podporí zelenšiu a odolnejšiu Európu pre nás všetkých a pre ďalšie generácie,“ komentoval Angelo Salsi, vedúci oddelenia, LIFE Environment (CINEA).

Národný kontaktný bod pre program LIFE v Slovenskej republike

Elena Molnárová

tel.: +421 906 314 266

email: elena.molnarova@enviro.gov.sk

Office: Karloveská 2 | 841 04 Bratislava | Slovensko

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Ministerstvo životného prostredia SR

Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovensko

 

Denis Knotka

tel.: +421 906 314 245

email: denis.knotka@enviro.gov.sk

Office: Karloveská 2 | 841 04 Bratislava | Slovensko

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Ministerstvo životného prostredia SR

Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovensko

Vyhlásenie výzvy LIFE 2023 (23. 6. 2023)

 

Infodeň programu EU LIFE (21. 3. 2023)

 

EÚ investuje viac ako 116 miliónov EUR do strategických projektov LIFE (14. 3. 2023)

 

100 miliónov EUR pre projekty prechodu na čistú energiu z programu LIFE (21. 10. 2022)

 

Takmer 100-miliónov EUR k dispozícii na financovanie projektových návrhov pre prechod na čistú energiu (30. 6. 2022)

 

Výzvy LIFE 2022 na predkladanie návrhov projektov sú otvorené: 598-miliónov EUR na zelené projekty (26. 5. 2022)

 

EU LIFE Info Sessions 2022 (28. 4. 2022)

 

EÚ investuje viac ako 110-miliónov EUR do projektov LIFE pre životné prostredie a klímu (1. 3. 2022)

 

168 projektových návrhov prijatých v rámci prvej výzvy LIFE „Prechod na čistú energiu“ (19. 1. 2022)

 

Program LIFE: vyše 290-miliónov EUR na projekty v oblasti prírody, životného prostredia a klímy (6. 12. 2021)

 

Program LIFE: Ochrana vtákov pred nebezpečenstvom elektrického vedenia (13. 9. 2021)

 

Prioritné témy programu LIFE: 2021 – 2024 (25. 8. 2021)

 

Vyhlásenie výzvy LIFE 2021 (22. 7. 2021)

 

Program LIFE 2021: 95-miliónov EUR k dispozícii na projekty prechodu na čistú energiu (19. 7. 2021)

 

EÚ ocenila vynikajúce projekty v rámci programu LIFE (16. 6. 2021)

 

Program LIFE: EP schválil dohodu o investovaní 5,4-miliárd EUR do projektov v oblasti klímy a životného prostredia (3. 5. 2021)

 

Program LIFE 2021: Harmonogram k výzvam na predkladanie návrhov (17. 3. 2021)

 

EÚ podporí projekty v oblasti životného prostredia, prírody a klímy (22. 2. 2021)

 

Projekt LIFE: Zlepšenie stavu území NATURA 2000 na Slovensku (4. 1. 2021)

 

Výzva LIFE: EK 2020 NGO4GD (15. 12. 2020)

 

Program LIFE: Vyše 280-miliónov EUR na projekty v oblasti životného prostredia, prírody a klímy (18. 11. 2020)

 

Program LIFE: Krátke zhrnutie slovenských projektov z výzvy na predkladanie návrhov LIFE 2019 (18. 11. 2020)

 

Výzvy programu LIFE 2020 - predĺženie termínov v súvislosti s pandémiou COVID-19 (5. 8. 2020)