Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Naše
služby

Na Slovensku

Chcem vedieť viac

V Bruseli

Chcem vedieť viac

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program LIFE je komunitárnym programom Európskej komisie a členských krajín EÚ pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy.

 

Program sa člení na dva podprogramy:


A. Podprogram Životné prostredie - zahŕňa 3 prioritné oblasti: 1. životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, 2. príroda a biodiverzita, 3. správa a informovanie v oblasti životného prostredia.
B. Podprogram Ochrana klímy - zahŕňa 3 prioritné oblasti: 1. zmierňovanie zmeny klímy, 2. adaptácia na zmenu klímy, 3. správa a informovanie v oblasti klímy.


Cieľom programu LIFE je prispievať k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, k ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia a k zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity vrátane podpory sústavy Natura 2000, urýchľovať zmeny pri tvorbe a vykonávaní politík prostredníctvom poskytovania a rozširovania riešení a najlepších postupov smerujúcich k dosiahnutiu environmentálnych a klimatických zámerov, ako aj podporovať inovatívne technológie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Sledovaním týchto cieľov program LIFE prispieva k udržateľnému rozvoju a dosahovaniu zámerov stratégie Európa 2020. Program LIFE taktiež napomáha vykonávaniu 7. environmentálneho akčného programu EÚ do roku 2020 s názvom „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ v súčinnosti a doplnkovosti s ostatnými programami spolufinancovanými EÚ.


Celkový rozpočet EK pre program LIFE v programovom období 2014 – 2020 predstavuje sumu 3 456 655 000,- EUR. Z uvedeného pripadá na podprogram Životné prostredie finančné krytie vo výške 2 592 491 250,- EUR a na podprogram Ochrana klímy 864 163 750,- EUR. Miera spolufinancovania projektov LIFE z programu LIFE zo zdrojov EÚ je v období trvania 1. viacročného pracovného programu (2014-2017) vo výške 60 % pre tzv. tradičné projekty a v období trvania 2. viacročného pracovného programu (2018-2020) vo výške 55 % pre tzv. tradičné projekty.
Výnimka: v prípade projektov financovaných v rámci prioritnej oblasti „Príroda a biodiverzita“ v podprograme „Životné prostredie“, ktoré sa týkajú prioritných biotopov alebo druhov na účel vykonávania smernice 92/43/EHS alebo druhov vtákov, ktoré Výbor pre prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku zriadený podľa článku 16 smernice 2009/147/ES považuje za prioritu financovania, je miera spolufinancovania projektov LIFE zo zdrojov EÚ po celú dobu implementácie programu (2014-2020) vo výške 75 % oprávnených nákladov.


Štvrtá fáza programu známa ako LIFE+ mala na roky 2007 – 2013 pridelený rozpočet vo výške 2,143 mld. EUR. Najmenej 50 % z rozpočtu pritom malo smerovať na projekty v oblasti prírody a biodiverzity. Zostávajúce prostriedky boli určené na projekty environmentálnej politiky a zvyšovania povedomia v tejto oblasti.


Projekty v oblasti prírody a biodiverzity sa zameriavajú na zlepšenie zachovávania ohrozených druhov a biotopov. Cieľom je pomoc pri vykonávaní smerníc o vtákoch a biotopoch a siete chránených území Natura 2000. Tieto projekty sú pilotné programy, ktoré pomáhajú pri dosiahnutí cieľa EÚ zastaviť stratu biodiverzity.


Medzi zvieratá, na ktoré sa projekty programu LIFE zamerali najviac, patrí napr. medveď hnedý, tuleň stredomorský či vlk. Projekty financované z programu LIFE chránia vyše 400 (viac ako tretinu) ohrozených druhov, ktoré vymenúvajú smernica o vtákoch a smernica o biotopoch.


Z prostriedkov programu LIFE sa financovalo vypracovanie viac ako 1 000 plánov riadenia v rámci celej siete Natura 2000. Ide o dôležité kroky v boji proti strate biodiverzity. Pomocou ďalších projektov sa vytvorili koridory pre zvieratá a biotopy voľne žijúcej fauny a flóry v mestách. Takisto sa prijali opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy, podporili sa ekosystémové služby a projekty pomohli aj pri zvyšovaní povedomia podnikov o dôležitosti biodiverzity. Viac ako 100 projektov programu LIFE pomohlo pri riešení problémov s cudzími inváznymi druhmi.

 

Ako žiadať o financovanie?
Program LIFE+ môžu využiť verejné alebo súkromné orgány registrované v EÚ. Viac informácií o aktuálnej výzve na predkladanie návrhov nájdete na webovej stránke programu LIFE.

Národný kontaktný bod pre program LIFE

 

Ing. Elena Molnárová

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava Pracovisko: Karloveská 2, 842 02 Bratislava

Tel: +421 906 314 266

E-mail: elena.molnarova@enviro.gov.sk