Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

 

InvestEU je program spájajúci viaceré európske finančné nástroje, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na podporu investícií v EÚ. V nadväznosti na úspech Európskeho fondu pre strategické investície sa program zameriava na mobilizáciu verejných a súkromných investícií v únií prostredníctvom rozpočtovej záruky EÚ vo výške 26,2 miliardy EUR. Touto rozpočtovou zárukou sa podporia investičné projekty finančných partnerov, akými sú skupina Európskej investičnej banky (EIB), národné podporné banky a medzinárodné finančné inštitúcie. InvestEU tak má potenciál prilákať v rozpočtovom období 2021 – 2027 verejné a súkromné zdroje na stimuláciu investícií v celej EÚ.

Program InvestEU podporuje tieto 4 hlavné segmenty politiky („okná“):

 

 • Udržateľná infraštruktúra (napríklad projekty v oblasti udržateľnej energetiky, digitálnej pripojiteľnosti, dopravy a obehového hospodárstva).
 • Výskum, inovácia a digitalizácia (napríklad využívanie výsledkov výskumu na trhoch, projekty v oblasti umelej inteligencie).
 • Malé a stredné podniky (MSP) (uľahčenie prístupu MSP k financovaniu).
 • Sociálne investície a zručnosti (napríklad projekty v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, sociálneho bývania a zdravotnej starostlivosti).

Všetky 4 segmenty môžu obsahovať strategické investície vrátane dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu na podporu konečných príjemcov, ktorých aktivity majú pre EÚ strategický význam. A to najmä vzhľadom na zelené a digitálne prechody, zvýšenú odolnosť a posilnenie strategických hodnotových reťazcov.

Komisia prijala prvý návrh na tento program dňa 6.6.2018 v nadväznosti na úspech Investičného plánu pre Európu, tzv. Junckerovho plánu (EFSI), ktorý bol zriadený v reakcii na medzinárodnú finančnú krízu. Tvorba pracovných miest, podpora investícií a dosiahnutie udržateľného hospodárskeho rastu boli pre predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera počas jeho funkčného obdobia 2014 – 2019 hlavnou prioritou.

Posledný revidovaný návrh Komisie prijala Rada Program InvestEU dňa 17.3.2021. Očakáva sa, že nariadenie, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU, nadobudne účinnosť začiatkom apríla 2021. Komisia potom dokončí potrebné postupy s implementujúcimi partnermi. Do polovice roka 2021 by mali mať spoločnosti a realizátori projektov možnosť začať sa uchádzať o financovanie.

 

Súčasťou programu bude okrem Fondu InvestEU aj Poradenské centrum InvestEU a Portál InvestEU. Tieto 3 zložky budú poskytovať realizátorom projektov individualizovanú podporu a posilnia tak európske investičné a obchodné prostredie.

 

Cieľom Fondu InvestEU je zmobilizovať viac ako 372 miliárd EUR z verejných a súkromných investícií prostredníctvom rozpočtovej záruky EÚ vo výške 26,2 miliárd EUR, ktorá podporuje investície implementujúcich finančných partnerov.

 

Poradenské centrum InvestEU dopĺňa fond technickou podporou a pomocou pri príprave, vývoji, štruktúrovaní a implementácii investičných projektov vrátane budovania kapacít.

 

Portál InvestEU spája investorov a navrhovateľov projektov na jednej platforme pre celú EÚ tým, že poskytuje ľahko prístupnú a užívateľsky prívetivú databázu investičných príležitostí dostupných v rámci únie.

 

Vyššie uvedené segmenty politiky môžu generovať investície v rámci 2 oddelení:

 

 1. Oddelenie EÚ s hlavným zameraním na politické priority únie a investície s pridanou hodnotou EÚ.
 2. Oddelenie členských štátov s hlavným zameraním na konkrétne národné projekty. Štáty EÚ môžu prispieť k poskytovaniu záruk EÚ dobrovoľným nasmerovaním až do 5% svojich fondov kohéznej politiky do týchto oddelení. Takýmto spôsobom môžu členské štáty využívať záruku EÚ a jej vysoký úverový rating, čo dáva vnútroštátnym a regionálnym investíciám väčšiu investičnú silu a zároveň posilní pákový efekt.

 

 

Ďalšie informácie

Tlačová správa Európskej rady a Rady EÚ

InvestEU – Čo je to program InvestEU?

InvestEU – Otázky a odpovede

Oddelenia členských štátov – otázky a odpovede

Sledujte vývoj legislatívneho návrhu

Rozpočtová záruka EÚ sa orientačne rozdelí medzi štyri segmenty politiky Programu InvestEU takto:

 • Udržateľná infraštruktúra: 37,8 %
 • Výskum, inovácia a digitalizácia: 25,1 %
 • Malé a stredné podniky (MSP): 26,4 %
 • Sociálne investície a zručnosti: 10,6 %

Investície, ktoré majú pre EÚ strategický význam, možno tiež podporovať v rámci všetkých segmentov.

S cieľom podporiť zelenú transformáciu v EÚ aspoň 30 % investícií v rámci Programu InvestEU prispeje k opatreniam EÚ v oblasti klímy. Schémou na spravodlivú transformáciu, ktorá sa zavedie horizontálne vo všetkých segmentoch politiky, sa budú podporovať územia najviac postihnuté procesom prechodu zameraným na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy.

Okrem toho, aby investičné projekty získali finančné prostriedky, musia dodržiavať zásadu „nespôsobovať významnú škodu“, čím sa zabezpečí, že nebudú poškodzovať environmentálne ciele EÚ.

 

Programom InvestEU sa tiež umožní poskytovanie kapitálovej podpory pre MSP negatívne ovplyvnené krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 za predpokladu, že neboli v ťažkostiach z hľadiska štátnej pomoci už na konci roka 2019.

Členské štáty budú môcť využívať Program InvestEU na vykonávanie časti svojich plánov podpory obnovy a odolnosti v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Okrem toho budú mať aj možnosť nasmerovať niektoré zo svojich štrukturálnych fondov do Programu InvestEU s cieľom mobilizovať dodatočné investície.

 

Tretie krajiny budú môcť prispievať do Fondu InvestEU a do každého z „okien“ s cieľom podieľať sa na určitých finančných produktoch, s výnimkou „okna“ strategických európskych investícií. Fond InvestEU môže prostredníctvom finančných a investičných operácií podporovať tiež projekty, ktoré sa rozširujú do tretích krajín alebo území, a to v prípade ak je projekt realizovaný v spolupráci medzi subjektmi nachádzajúcimi sa alebo zriadenými v jednom alebo viacerých členských štátoch EÚ spolu s partnerom nachádzajúcim sa na týchto tretích územiach, či teritóriách.

 

 

Ciele:

 

Cieľom Programu InvestEU je podnecovať účasť verejných a súkromných investorov na finančných a investičných operáciách poskytovaním záruk z rozpočtu EÚ v záujme riešenia zlyhaní a suboptimálnych investičných situácií.

Vďaka multiplikačnému účinku sa očakáva, že Program InvestEU v nasledujúcich siedmich rokoch zmobilizuje dodatočné investície vo výške viac ako 370 miliárd EUR, čím prispeje k oživeniu hospodárstva a strednodobým a dlhodobým politickým prioritám EÚ vrátane zelenej a digitálnej transformácie.

Slovami Joãa Leãa, ministra financií Portugalska, má: „mobilizácia investícií v Európe z hľadiska oživenia hospodárstva a dosiahnutia našich dlhodobých cieľov kľúčový význam. Program InvestEU bude v tejto súvislosti zohrávať dôležitú úlohu tým, že pomôže financovať projekty, ktorými sa prispieva k budovaniu ekologickejších a digitálnejších spoločností, podporuje inovácia a MSP a posilňuje sociálne začlenenie. Teším sa na rýchly proces implementácie, ktorý je potrebný na to, aby sa prvé projekty využívajúce Program InvestEU mohli čo najskôr začať realizovať.“

Očakávané hlavné prínosy programu sú teda nasledovné:

 • Zjednodušená a efektívna podpora investícií.
 • Nadviazanie na úspech európskeho investičného plánu
 • Podporiť európske fondy, aby sa dostali ešte ďalej
 • investičného prostredia v Európe

Na obsahu sa pracuje