Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

INTERREG

 

 

Základné informácie a ciele programu

 

Európska územná spolupráca (ETC), známejšia ako Interreg, je hlavným programom EÚ pre cezhraničnú spoluprácu na regionálnej a národnej úrovni v prospech všetkých občanov Únie. Všeobecným cieľom tohto programu, podporujúceho cezhraničnú spoluprácu prostredníc-tvom projektového financovania, je podpora harmonického hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja Únie ako celku. Medzi konkrétnejšie ciele patrí kolektívne riešenie spoločných výziev a spoločné nachádzanie riešení obzvlášť v oblastiach, akými sú zdravotníctvo, životné prostredie, výskum, vzdelávanie, doprava, či udržateľná energetika. 

 

Program bol zahájený v roku 1990, ako iniciatíva Spoločenstva na výlučne cezhraničnú spoluprácu (Interreg A) s rozpočtom (v prepočte) jednej miliardy EUR. Neskôr sa rozšíril o nadnárodnú (Interreg B) a medziregionálnu spoluprácu (Interreg C). 

 

Programy Interreg, zamerané na spoluprácu medzi komunitami, regiónmi a krajinami v EÚ a jej bezprostrednými susedmi, majú aktuálne nasledovné podoby:

 • 60 cezhraničných programov, ktoré zlepšujú život občanov tým, že im poskytujú viac a lepších príležitostí a prístup k službám cez vnútorné hranice EÚ. Slovensko je zapojené do nasledujúcich programov tohto typu: Interreg V-A – Slovakia-AustriaInterreg V-A – Slovakia-Czech RepublicInterreg V-A – Slovakia-Hungary a Interreg V-A – Poland-Slovakia.
 • 4 programy medziregionálnej spolupráce, ktoré podporujú budovanie kapacít a spoluprácu medzi mestskými oblasťami a regiónmi na celom európskom kontinente. Medzi tieto programy radíme aj Interreg Europe, do ktorého je zapojené Slovensko.
 • 15 programov nadnárodnej spolupráce zameraných na riešenie spoločných výziev a zdieľanie osvedčených postupov medzi krajinami v rovnakej geografickej oblasti, v Európe i mimo nej. Dva programy tohto typu, na ktorých participuje SR sú Interreg Central Europe a Interreg Danube.
 • 10 programov spolupráce s pristupujúcimi krajinami (cezhraničné programy nástroja Interreg pre predvstupovú pomoc (IPA)).
 • 15 programov spolupráce medzi EÚ a susednými krajinami, ktoré majú spoločné pozemné hranice alebo námorné prechody, (cezhraničné programy nástroja Interreg pre európske susedstvo (ENI CBC)).
 • Spomedzi vyššie uvedených programov sú do 6 programov Interreg zapojené najvzdialenejšie regióny EÚ s ich susedmi.

 

 

Aktuálny vývoj

 

 

 

 

Vývoj tejto iniciatívy od roku 1990 predstavuje 5. generácií programu Interreg. Aktuálne sa prelína koniec 5. (2014 – 2020) a začiatok 6. generácie programu (2021 – 2027). Európska komisia zverejnila 29. mája 2018 súbor legislatívnych návrhov na politiku súdržnosti EÚ po roku 2020 vrátane návrhu nariadenia o programoch Interreg po roku 2020. Dňa 2. decembra 2020 dosiahli Európsky parlament a Rada politickú dohodu, ktorou boli dohodnuté všetky nástroje týkajúce sa politiky súdržnosti (vrátane Interreg) na obdobie 2021 – 2027, ktoré teraz čakajú na konečné schválenie právnych textov Európskym parlamentom a Radou.

Kompromis obsahuje tieto hlavné programové prvky:

 • Pridelenie rozpočtových prostriedkov pre každú osobitnú oblasť:
  • 5 800 miliónov EUR na cezhraničnú spoluprácu,
  • 1 467 miliónov EUR na nadnárodnú spoluprácu,
  • 490 miliónov EUR na medziregionálnu spoluprácu,
  • 280 miliónov EUR pre najvzdialenejšie regióny.
 • Osobitná miera spolufinancovania EÚ vo výške 80 % (zvýšená na 85 % v prípade najvzdialenejších regiónov) dohodnutá v rámci nariadenia o spoločných ustanoveniach,
 • Ustanovenia o tematickej koncentrácii (vrátane povinnosti podporovať opatrenia prispievajúce k dosiahnutiu Európskej zelenej dohody, ako aj opatrenia, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o Európskom sociálnom fonde plus) medzi vnútornými pozemnými hranicami. Tieto ustanovenia takisto podporujú nové špecifické ciele v rámci programu Interreg v záujme zvýšenia bezpečnosti Európy,
 • Ustanovenia o flexibilite, ktoré uľahčujú podporu malých projektov (vrátane medziľudských aktivít),
 • Kompletný a flexibilný súbor podporných opatrení na technickú pomoc prispôsobený potrebám každého druhu programu.

Šiesta generácia programu Interreg s rozpočtom 8 miliárd EUR podporí spoluprácu medzi regiónmi, občanmi a hospodárskymi zainteresovanými stranami na príslušných pozemných a námorných hraniciach. Nové právne predpisy sa budú vzťahovať aj na spoluprácu medzi regiónmi na nadnárodnej úrovni v rámci makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti: Baltské, Iónske/Jadranské a Čierne more, Dunaj a Alpy.

Medziregionálna spolupráca bude aj naďalej podporovať výmenu odborných znalostí, osvedčených postupov a budovanie kapacít pomocou osobitného súboru programov: Interreg EuropeUrbactInteract a ESPON. Teritoriálna spolupráca sa navyše zefektívni, a to najmä vďaka zjednodušeným opatreniam schváleným podľa nariadenia o spoločných ustanove-niach.

 

Nová politika súdržnosti (2021 – 2027)

Nový rámec regionálneho rozvoja  a súdržnosti po roku 2020 je zameraný na päť investičných priorít, v ktorých má EÚ najlepšie predpoklady dosahovať výsledky:

 • inteligentnejšia Európa
 • prepojenejšia Európa 
 • ekologickejšia bezuhlíková Európa 
 • sociálnejšia Európa
 • Európa, ktorá má bližšie k občanom 

Politika súdržnosti bude usilovať okrem iného o individuálnejší prístup k regionálnemu rozvoju, pružnejší rámec, prísnejšie pravidlá pre lepšiu výkonnosť investícií EÚ, intenzívnejšie komunikačné úsilie pre lepšiu viditeľnosť politiky súdržnosti, v rámci Interreg o odstránenie cezhraničných prekážok a podporu medziregionálnych inovačných projektov.

Medziregionálna a cezhraničná spolupráca sa uľahčí tým, že regióny dostanú novú možnosť využívať časti vlastných pridelených finančných prostriedkov na financovanie projektov kdekoľvek v Európe spoločne s inými regiónmi.

Nová generácia programov Interreg pomôže štátom EÚ prekonávať cezhraničné prekážky a rozvíjať spoločné služby. Komisia navrhuje vytvorenie nového nástroja pre pohraničné regióny a členské štáty usilujúce sa o zosúladenie svojich právnych rámcov s názvom Európsky cezhraničný mechanizmus.

V nadväznosti na úspešné pilotné opatrenie z obdobia 2014 – 2020 Komisia navrhuje vytvorenie medziregionálnych inovačných investícií. Regióny so zodpovedajúcimi aktívami v oblasti inteligentnej špecializácie budú mať väčšiu podporu pri budovaní celoeurópskych klastrov v prioritných sektoroch, ako sú veľké dáta, obehové hospodárstvo, vyspelá výroba alebo kybernetická bezpečnosť.

 

Ďalšie informácie

Program Interreg, ako aj jednotlivé programy, na ktorých Slovensko participuje, sú aktuálne v procese prípravy. Aktuálny vývoj v týchto procesoch môžete sledovať na oficiálnych pravidelne aktualizovaných stránkach jednotlivých: cezhraničných (Interreg V-A – Slovakia-AustriaInterreg V-A – Slovakia-Czech RepublicInterreg V-A – Slovakia-Hungary a Interreg V-A – Poland-Slovakia), medziregionálnych (Interreg Europe) a nadnárodných programov (Interreg Central Europe a Interreg Danube).

Webstránka programu Interreg s dostupnými informáciami o programe.

Tlačová správa o politickej dohode medzi Európskym parlamentom a Radou týkajúcej sa nariadenia o programe Interreg (2.12.2020)

30 rokov programu Interreg.

Ďalšie aktuálne informácie nájdete na sociálnych médiách: Twitter

Finančné krytie Vesmírneho programu Únie na roky 2021 až 2027 vo výške 14,8 miliardy EUR v bežných cenách (13,2 miliardy EUR v cenách z roku 2018) zahŕňa:

 • Galileo a EGNOS: 9 miliárd EUR;
 • Copernicus: 5,4 miliardy EUR;
 • SSA a /GOVSATCOM: 442 miliónov EUR.

Správa programu

Program bol spustený retroaktívne od 1. januára 2021. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje sa Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) bolo uverejnené 12. mája 2021 v Úradnom vestníku EÚ. Pokiaľ ide o správu a riadenie, cieľom nariadenia je zjednodušiť a zefektívniť existujúci právny rámec EÚ pre politiku v oblasti vesmírneho priestoru a pravidlá pre riadenie Vesmírneho programu Únie. Nariadením sa Komisii udeľuje celková zodpovednosť za vykonávanie programu, a to aj v oblasti bezpečnosti. Z Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA) sa stala Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA), ktorá bude mať viac úloh a povinností.

Ciele

Investície v rámci Vesmírneho programu Únie v kombinácii s programom Horizont Európa a InvestEU budú smerovať do posilnenia konkurencieschopnosti, inovácií, podnikania, zručností a budovania kapacít veľkých, malých a stredných i začínajúcich podnikov. Tým sa podporí európsky vesmírny priemysel a zvýši odolnosť EÚ.

Program kladie takisto veľký dôraz na nadväzujúce odvetvie, uvádzanie na trh a využívanie vesmírnych údajov a služieb vrátane podpory zelenej a digitálnej transformácie.

Z vesmírnych technológií, dát a služieb priamo čerpáme výhody počas nášho každodenného života, kedykoľvek používame mobilné telefóny, navigačné systémy pre automobily a televízory. Vesmírna technológia však môže tiež podporovať mnoho rôznych hospodárskych odvetví v podobe vesmírnych aplikácií:

 • Zvýšenie efektívnosti v poľnohospodárstve a rybárstve;
 • Pomoc regiónom pri získaní prístupu k poznatkom a informáciám;
 • Zlepšenie reakcie na krízy;
 • Ochrana životného prostredia a pomoc pri riešení klimatických zmien;
 • Zvýšenie bezpečnosti v oblasti odhaľovania nelegálneho prisťahovalectva, predchádzaní cezhraničnému organizovanému zločinu a boji proti pirátstvu na mori;
 • Zlepšenie zdravia občanov;
 • Optimalizácia dopravy.

Vďaka týmto službám program EÚ prispieva k dvom z hlavných ambícií EÚ, ktoré stanovila predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen ako prioritu: A European Green Deal a Europe Fit for the Digital Age.

Vlajkové vesmírne programy Galileo / EGNOS a Copernicus sú plne funkčné, pretože poskytujú bezplatné a otvorené údaje a služby v prospech občanov EÚ, ale takisto poskytujú konkrétne produkty verejným orgánom a občanom (napr. Pátracie a záchranné akcie, monitorovanie kvality ovzdušia, podnebie). opatrenia na zmiernenie zmien, podpora mestského plánovania, geolokácia atď.).

Novinky

 

 

 

Hlavné ciele


Nadnárodný program INTERREG Danube podporí integráciu politík v danej oblasti v rámci sektorov súvisiacich s prioritami stratégie EÚ pre podunajskú oblasť. Nadnárodné projekty by mali mať vplyv na vnútroštátne, regionálne a miestne politiky (a slúžiť ako „hnací motor politík“).


Priority financovania


Program sa zameria na štyri priority:

 • Inovatívna a sociálne zodpovedná podunajská oblasť: podpora ekologických inovácií, odovzdávania vedomostí, klastrovej politiky, sociálnych inovácií a kvalifikovaného podnikania vrátane technologických a netechnologických inovačných prvkov.
 • Podunajská oblasť zodpovedná voči životnému prostrediu a kultúrnemu dedičstvu: zacielenie na spojené a integrované prístupy v prospech zachovania a riadenia rozmanitosti prírodného a kultúrneho bohatstva v podunajskej oblasti ako základu trvalo udržateľného rozvoja a stratégií rastu.
 • Lepšie prepojená a energeticky zodpovedná podunajská oblasť: riešenie spoločných problémov týkajúcich sa ekologických, nízkouhlíkových a bezpečných dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest, prístavov a multimodálnych prepojení, aby sa podporila trvalo udržateľná regionálna a miestna mobilita, modálna integrácia a inteligentná doprava.
 • Dobre riadená podunajská oblasť: táto priorita významne prispeje k účinnejšiemu zvýšeniu potenciálu a kapacít verejných inštitúcií a kľúčových činiteľov, ktorí sú zapojení do realizácie stratégie EÚ pre podunajskú oblasť. Bude sa tiež snažiť o zlepšenie rámcov právnych predpisov a politík, rozvoj stratégií, spojených kapacít a činností a spoluprácu pri ponúkaní služieb v oblastiach so závažnými spoločenskými problémami (vrátane politík pracovného trhu, vzdelávacích systémov a politík, demografických zmien a problémov migrácie, inklúzie zraniteľných a marginalizovaných skupín, participatívneho procesu plánovania a zapojenia občianskej spoločnosti, spolupráce a partnerstva medzi mestami a vidiekom a spolupráce v rámci problémov bezpečnosti, spravodlivosti a zabezpečenia).

 

Očakávané vplyvy


Zintenzívnená spolupráca s cieľom lepšie reagovať na výzvy v oblasti:

 • výskumu a inovácie,
 • zručností potrebných na podnikateľské a sociálne inovácie,
 • trvalo udržateľného využívania prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov,
 • nadnárodného vodohospodárstva, riadenia povodňového rizika a riadenia rizika katastrof,
 • ekologických, bezpečných a vyvážených dopravných systémov,
 • energetickej bezpečnosti a energetickej účinnosti.

Zintenzívnená spolupráca na zvýšení riadiacich kapacít koordinátorov prioritných oblastí s cieľom účinne realizovať ciele a kľúčové činnosti stratégie EÚ pre podunajskú oblasť.

 

Ďalšie informácie

Program Interreg, ako aj jednotlivé nadnárodné programy, vrátane Interreg Danube, sú aktuálne v procese prípravy pre obdobie 2021 – 2027. Vývoj v tomto procese môžete sledovať na oficiálnych pravidelne aktualizovaných stránkach: Interreg Danube.

Program Interreg Danube v období 2014 – 2020 

Dáta k fondom EÚ pre program Interreg Danube

Nadnárodný program Danube – priority a ciele pre obdobie 2021 – 2027 

Stratégia EÚ pre Dunajský región 

 

Kontakty

 

Národný kontaktný bod

 

František Koločány

E-mail: frantisek.kolocany@vlada.gov.sk

Tel.: +421 2 209 25 991

 

Peter Heriban

E-mail: peter.heriban@vlada.gov.sk

Tel.: +421 2 209 25 901

 

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

 

Novinky

 

 

 

Základné informácie

 

Program medziregionálnej spolupráce nadväzuje na pozitívne skúsenosti získané v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIC na Slovensku implementovanej v programovom období 2004 – 2006 a v rámci programu INTERREG IVC implementovaného v programovom období 2007 – 2013.

 

Program INTERREG EUROPE, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), je navrhnutý tak, aby podporoval vzdelávanie v oblasti politík medzi verejnými orgánmi s cieľom zlepšiť efektívnosť politík a programov regionálneho rozvoja. Umožňuje verejným orgánom v celej Európe vymieňať si skúsenosti a názory na spôsob fungovania verejných politík, a tým nájsť riešenia na zlepšenie svojich stratégií pre svojich vlastných občanov.

Rozpočet programu Interreg Europe na obdobie 2014-2020 je 359-miliónov EUR z ERDF.


Interreg Europe pracuje na nasledujúcich štyroch témach, ktoré sa všetky vzťahujú k regionálnemu rozvoju:


1. Výskum, technologický vývoj a inovácie
2. Konkurencieschopnosť MSP
3. Nízkouhlíkové hospodárstvo
4. Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov

 

Financovanie

 

Interreg Europe financuje dve opatrenia:


a) Projekty spolupráce: ide o partnerstvá verejných organizácií pochádzajúcich z rozličných európskych krajín, ktoré spolupracujú 3 – 5 rokov, aby si vymieňali svoje skúsenosti s konkrétnou politickou problematikou. Každý región zapojený do projektu spolupráce vypracuje akčný plán, ktorý špecifikuje, čo sa v regióne urobí, aby sa zabezpečilo, že sa získané poznatky zo spolupráce uvedú do praxe. Projekty musia tiež monitorovať, čo sa stane s akčným plánom, aby videli, ako dobre spolupráca funguje. Výzvy na predkladanie projektových návrhov sa budú vyhlasovať v priebehu programového obdobia.


b) Platformy vzdelávajúce v oblasti politík: ide o priestor pre kontinuálne učenie, kde akákoľvek organizácia zaoberajúca sa politikami regionálneho rozvoja v Európe môže nájsť riešenie, ako zlepšiť spôsob, ktorým riadi a implementuje svoje verejné politiky v rámci štyroch vyššie uvedených tém.

 

Prístup k financovaniu z programu Interreg Europe majú organizácie pochádzajúce z 28 členských štátov EÚ, Nórska alebo Švajčiarska, sú oprávnené pre financovanie, ak sú to:


– národné, regionálne alebo miestne verejné orgány
– iné inštitúcie spravované verejným právom (napr. univerzity, regionálne rozvojové agentúry, organizácie podporujúce podnikanie a pod.). Každá krajina zadefinuje v súlade s národnými nariadeniami, ktoré inštitúcie sú oprávnené.

 

Ďalšie informácie (Interreg Europe)

Program Interreg, ako aj jednotlivé medziregionálne programy, vrátane Interreg Europe, sú aktuálne v procese prípravy pre obdobie 2021 – 2027. Vývoj v tomto procese môžete sledovať na oficiálnych pravidelne aktualizovaných stránkach: Interreg Europe.

Viac o budúcej programovej stratégii sa dozviete z najnovšej verzie programu Interreg Europe 2021-27 (pracovná verzia, marec 2021).

Program Interreg Europe v období 2014 – 2020

Dáta k fondom EÚ pre program Interreg Europe

 

Kontakt

Národný kontaktný bod

 

Miroslava Dianiskova

E-mail: miroslava.dianiskova(at)mhsr.sk

Tel.: +421 248545019

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava

 

Novinky

Základné informácie o programe

Program spolupráce (CP) Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko zahŕňa nasledujúce regióny: na slovenskej strane je to Bratislavský samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj, na rakúskej strane severný a stredný Burgenland (NUTS 3), Viedeň a Dolné Rakúsko. Uvedené regióny ako aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR), tentoraz v úlohe riadiaceho orgánu, sú hlavnými programovými partnermi programu a podieľajú sa spoločne na realizácii programových cieľov.

 

ERDF alokácia

Slovenská republika a relevantné rakúske spolkové kraje sa dohodli na finančnom rámci programu. Alokácia prostriedkov ERDF je vo výške 76-miliónov EUR. Maximálna výška ERDF v rámci EÚS je vo výške 85 %.

 

Dohoda o partnerstve

Na úrovni členských štátov EU je základom operačných programov tzv. Dohoda o partnerstve. V Rakúsku tvorbu tejto dohody koordinuje tzv. proces STRAT.AT 2020, ktorý koordinuje a tvorí Rakúska konferencia pre územné plánovanie (ÖROK), na Slovensku zastáva úlohu ústredného koordinačného miesta Úrad vlády Slovenskej republiky.

 

Prioritné osi

Prioritná os 1: Príspevok k budovaniu znalostného cezhraničného regiónu
IP 1b: Špecifický cieľ č. 1.1.: Podpora spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, a to pomocou prenosu poznatkov, budovania kapacít a zakladania spoločných rámcov, spoločných výskumných a inovačných aktivít a spoločných výskumných zariadení.

IP 1b: Špecifický cieľ č. 1.2.: Zlepšiť vyššie vzdelanie a celoživotné vzdelávanie za účelom prípravy kompetentnej a kvalifikovanej pracovnej sily. Zlepšiť kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému s cieľom poskytnúť ľudské zdroje, vedomosti a zručnosti, potrebné pre regionálny inovačný systém.

Prioritná os 2: Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
IP 6c: Špecifický cieľ č. 2.1.: Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva. Posilňovanie spoločného prístupu k zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom s cieľom ďalej rozvíjať programovú oblasť ako atraktívnu turistickú destináciu.

IP 6d: Špecifický cieľ č. 2.2.: Podpora obnovy a správy ekologických koridorov. Posilnenie cezhraničnej integrácie funkčných ekologických sietí a ekologickej infraštruktúry s cieľom zachovať biodiverzitu a prispieť k stabilite ekosystémov.

Prioritná os 3: Podpora trvalo udržateľných riešení v doprave
IP 7c: Špecifický cieľ č. 3.1.: Zlepšenie regionálnej dostupnosti pomocou ekologických riešení dopravy. Zlepšiť spoločné plánovanie, koordináciu a praktické riešenia pre enviromentálnu, nízkouhlíkovú a bezpečnejšiu sieť dopravy a služieb v programovej oblasti.

Prioritná os 4: Posilnenie cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce
IP 11: Špecifický cieľ č. 4.1.: Posilnenie inštitucionálnej kooperácie na cezhraničnom programovom území pomocou mobilizácie a budovania kapacít v oblastiach plánovania a realizácie Good Governance na všetkých úrovniach verejnej správy.

IP 11: Špecifický cieľ č. 4.2.: Posilniť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami. Posilniť spoluprácu medzi inštitúciami poskytujúcimi predškolské a základné vzdelanie (škôlky a základné školy) za účelom spoločného vývoja a implementácie vzdelávacích programov.

Prioritná os 5: Technická pomoc

 

Oprávnené regióny 

Programovú oblasť tvorí na slovenskej strane:


– Bratislavský kraj
– Trnavský kraj


na rakúskej strane:


– Viedeň
– Dolné Rakúsko
– Burgenland (severný a stredný)

 

Riadiace štruktúry
Kategória: Program 2014-2020  


Riadiaci orgánom (RO) programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. RO zodpovedá za úspešnú a riadnu implementáciu programu. Zodpovedá sa Európskej komisii a každoročne podáva správy EK o pokroku v programe.


Národný orgán (NO), resp. regionálni zástupcovia za Rakúsko sú predstavitelia jednotlivých spolkových krajín Dolného Rakúska, Burgenlandu a mesta Viedeň. Regionálni zástupcovia v spolupráci s RO vykonávajú príslušné činnosti v Rakúsku s cieľom zabezpečiť efektívnu realizáciu programu. Regionálni zástupcovia stanovujú vnútroštátne požiadavky a podmienky pre realizáciu programu a zabezpečujú, aby fungovali efektívne a v súlade s ustanoveniami a princípmi programu.


Monitorovací výbor (MV) programu skúma/posudzuje implementáciu programu a pokrok smerom k dosiahnutiu jeho cieľov. Je tiež zodpovedný za výber projektov financovaných programom spolupráce. Členovia MV majú príslušné odborné znalosti, skúsenosti s územným rozvojom, programy spolupráce a vytváranie sietí. Príslušné zloženie MV zabezpečuje, že na národnej úrovni sa na implementácií, monitorovaní a hodnotení programu spolupráce podieľajú len príslušní partneri (štátne a regionálne orgány, nezávislé orgány zastupujúce občiansku spoločnosť).


Spoločný sekretariát (SpS) vykonáva administratívne a technické úlohy týkajúcich sa realizácie programu. Sps tiež prispieva k práci riadiaceho a národného orgánu.


Prvostupňová kontrola – First level control (FLC) je zodpovedným oddelením v každom členskom štáte, ktorý kontroluje a potvrdzuje náklady partnerov projektu, ktoré vznikli počas realizácie projektu. Táto úloha sa vždy vykonáva v súlade s národnými zákonmi a predpismi. Slovenskí partneri podávajú správy príslušnému oddeleniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a rakúski partneri zase v Burgenlande, Dolnom Rakúsku a vo Viedni.

 

Ďalšie informácie

Program Interreg, ako aj jednotlivé cezhraničné programy, vrátane Interreg V-A – Slovakia-Austria, sú aktuálne v procese prípravy pre obdobie 2021 – 2027. Vývoj v tomto procese môžete sledovať na oficiálnych pravidelne aktualizovaných stránkach: Interreg V-A – Slovakia-Austria.

Program Interreg V-A – Slovakia-Austria v období 2014 – 2020

Dáta k fondom EÚ pre program Interreg V-A – Slovakia-Austria

 

Kontakty

Spoločný sekretariát

Úlohou Spoločného sekretariátu (SpS) je poskytovať technickú podporu programovým štruktúram ako je Riadiaci orgán, Monitorovací výbor a Orgán auditu pri riadení, implementácii a koordinácii programu. Úlohou Spoločného sekretariátu je zároveň aj informovať budúcich prijímateľov a ich partnerov o programe a rámcových podmienkach pre získanie príspevku. V prípade schválenia projektu poskytuje SpS partnerstvám podporu počas celej realizácie ich projektov a je zároveň ich styčným bodom pri komunikácii s riadiacimi štruktúrami programu.

 

Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce
Račianska 153/A
830 03 Bratislava 33
E-mail: sk-at@land.gov.sk


Ing. Alexandra Novotná
Vedúca oddelenia spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce
Mob.: +421 908 296 554
Tel.: +421 2 58317 272
E-mail: alexandra.novotna@land.gov.sk

 

Mgr. Monika Brečková
Projektová manažérka
Tel.: +421 2 58317 669
E-mail: monika.breckova@land.gov.sk


Ing. Darina Oborilová

Projektová manažérka
Tel.: +421 2 58317 541
E-mail: darina.oborilova@land.gov.sk

 

SpS pobočka Viedeň
Kirchberggasse 33-35/9
1070 Viedeň
E-mail: office@sk-at.eu


Alena Polonijo, MA
Projektová manažérka
Mob.: +4366488356892
Tel.: +43 1 89 08 088 2502
E-mail: alena.polonijo@sk-at.eu


Mag. Carolina Lehner, MA
Projektová manažérka a manažérka monitorovania
Tel.: +43 1 89 08 088 2501
E-mail: carolina.lehner@sk-at.eu

logocolorskhuskrgb.png

 

Program spolupráce

Dokument Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko popisuje všetky relevantné informácie týkajúce sa programu, ktorý bude realizovaný medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Dokument obsahuje podrobný popis vybraných prioritných osí a súvisiacich implementačných postupov. Súčasťou dokumentu je tiež nastavenie riadiacich štruktúr a všetkých ostatných významných otázok, ktoré sú základom pre dosiahnutie úspechu stanovených cieľov.


Viac o informácií o programe: Program spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko

 

S cieľom podporiť proces nastavenia Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko a zlepšiť jeho kvalitu, zdôvodňujúc jeho primeranosť, súdržnosť jeho cieľov, indikátorov, finančných prostriedkov, rovnako ako jeho monitorovací a hodnotiaci systém, bolo vykonané Predbežné hodnotenie.


Cieľom Strategického posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo integrovať aspekty životného prostredia do procesu prípravy a schvaľovania programu s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja. Celá Programová stratégia je postavená na koncepte udržateľného rozvoja a niektoré programové ciele, priority a opatrenia sú priamo zamerané na podporu rozvoja technológií a rozvoja infraštruktúry pre nízkouhlíkové hospodárstvo, ako aj úsporný a ekologický vývoj. Požiadavky udržateľného rozvoja sa odrážajú nielen v konkrétnych cieľoch, ale sú tiež integrované do programu ako horizontálne princípy, ktoré sledujú zameranie programu na prevenciu kvality prírodných zdrojov. Jednoznačný prínos k udržateľnému rozvoju je zároveň kritériom oprávnenosti v procese hodnotenia všetkých aktivít. Princíp rovnakých príležitostí sa odráža v návrhu ukazovateľov monitorovania a hodnotenia, v kritériách oprávnenosti a kritériách výberu projektov, ktoré budú použité v rámci opatrení.


V zmysle nariadení Európskej komisie bude Program INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko prispievať k Stratégii Európskej únie Európa 2020 pre inteligentný a udržateľný a inkluzívny rast, ako aj k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.


Viac informácií:  Predbežné hodnotenie programu a Strategickom posudzovaní vplyvov na životné prostredie


Zhrnutie prvej fázy hodnotenia Programu


Rok 2018 je rokom prvej fázy hodnotenia programov spolupráce. Vo februári 2018 Riadiaci organ pre Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko oslovil Centrálnu Európsku Službu pre Cezhraničné Iniciatívy (Central European Service for Cross-Border Initiatives CESCI) na vypracovanie hodnotenia súčasného programu. Hodnotenie zahŕňa štatistickú analýzu regionálnych dát a dát z Programu spolupráce, rozhovory, on-line prieskumy medzi žiadateľmi. Koniec zberu dát bol na konci novembra 2018.


Prečítajte si celú správu v anglickom jazyku

 

Oprávnené regióny


Oprávnené NUTS 3 regióny Programu Interreg SK-HU sú:
Slovenská republika: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj
Maďarsko: župa Győr-Moson-Sopron, župa Komárom-Esztergom, župa Hlavné mesto Budapest, župa Pest, župa Nógrád, župa Heves, župa Borsod-Abaúj-Zemplén, župa Szabolcs-Szatmár-Bereg.


Dva z regiónov (župa Heves a Budapešť) nie sú priamo spojené so štátnou hranicou. Ich zahrnutie v programe vyplýva z územnej blízkosti a vplyvov na pohraničné regióny.

 

Interreg 2021-2027

Plánovanie programu Interreg medzi Maďarskom a Slovenskou republikou na obdobie 2021 – 2027 sa začalo v roku 2019. Central European Service for Cross-border Initiatives (CESCI) je zodpovedná za dokončenie územnej analýzy, ktorá slúži ako základ pre výber cieľov budúceho vývoja. Európska Únia rozhodla o piatich všeobecných cieľoch na nasledujúce programové obdobie:

 • inteligentnejšia Európa vďaka inovácii, digitalizácii, hospodárskej transformácii a podpore malých a stredných podnikov;
 • prepojenejšia Európa so strategickými dopravnými a digitálnymi sieťami;
 • ekologickejšia bezuhlíková Európa vďaka implementácii Parížskej dohody a investíciám do transformácie energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a boja proti zmene klímy;
 • sociálnejšia Európa, ktorá bude napĺňať Európsky pilier sociálnych práv a podporovať kvalitné pracovné miesta, vzdelávanie, zručnosti, sociálne začlenenie a rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti;
 • Európa, ktorá má bližšie k občanom vďaka podpore rozvojových stratégií riadených na miestnej úrovni a udržateľného rozvoja miest v celej EÚ.

 

Ďalšie informácie

Program Interreg, ako aj jednotlivé cezhraničné programy, vrátane Interreg V-A – Slovakia-Hungary, sú aktuálne v procese prípravy pre obdobie 2021 – 2027. Vývoj v tomto procese môžete sledovať na oficiálnych pravidelne aktualizovaných stránkach: Interreg V-A – Slovakia-Hungary.

Program Interreg V-A – Slovakia-Hungary v období 2014 – 2020 

Dáta k fondom EÚ pre program Interreg V-A – Slovakia-Hungary

 

Kontakty

Riadiaci orgán (RO)
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu
H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

Péter Kiss-Parciu
námestník štátneho tajomníka
E-mail: hathatar@mfa.gov.hu

 

Horváth Nikoletta
vedúca odboru
E-mail: nikoletta.horvath@mfa.gov.hu
Tel.: +36 1 458 1194

 

Molnár Tamás
zástupca vedúcej odboru
E-mail: molnar.tamas@mfa.gov.hu
Tel.: +36 1 458 1089

 

Stefanik András
programový manažér
E-mail: andras.stefanik@mfa.gov.hu
Tel.: +36 1 458 1027

 

Národný orgán (NO)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Račianska 153/A, 831 56 Bratislava 34

 

Katarína Mihaľová
generálna riaditeľka
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
E-mail: katarina.mihalova@land.gov.sk

 

Marianna Bašistová
programová manažérka
E-mail: marianna.basistova@land.gov.sk
Tel.: +421 2 58317 514

 

Lucia Kaločaiová
programová manažérka
E-mail: lucia.kalocaiova@land.gov.sk
Tel.: +421 258 317 513

 

Spoločný technický sekretariát (STS)
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
H-1053 Budapest, Szép utca 2. 4. em.

 

Veres Csilla
vedúca STS
E-mail: csveres@skhu.eu
Tel.: +36 30 297 7118

 

Holop Silvester
zástupca riaditeľa
E-mail: szholop@skhu.eu
Tel.: +36 30 835 8546

 

Balázsy Bella
finančná manažérka
E-mail: bbalazsy@skhu.eu
Tel.: +36 30 488 3671

 

Biriki Arianna
komunikačná manažérka
E-mail: abiriki@skhu.eu
Tel.: +36 30 639 9502

 

Andrea Kata Hegyháti-Molnár
programová manažérka
E-mail: ahegyhati-molnar@skhu.eu
Tel.: +36 30 239 1898

 

Jana Kopasová
programová manažérka
E-mail: jkopasova@skhu.eu
Tel.: +36 20 616 0314

 

Jozef Michálek
programový manažér
E-mail: jmichalek@skhu.eu
Tel.: +36 20 378 4707

 

Diana Modraková
programová manažérka
E-mail: dmodrakova@skhu.eu
Tel.: +36 20 380 8710

 

Tuba Ildikó
programová manažérka
E-mail: ituba@skhu.eu
Tel.: +36 30 331 6687

 

Informačné body 

Bak Árpád
Informačný bod – Nitra
E-mail: arpad.bak@unsk.sk
Tel.: +421 37 6925 968

 

Veronika Gálová
Informačný bod – Bratislava
E-mail: veronika.galova@region-bsk.sk
Tel.: +421 248 264 259

 

Základné informácie o programe


Základná logika programu vychádza z poznania, že programy cezhraničnej spolupráce majú potenciál ovplyvniť sociálny, ekonomický a územný rozvoj prihraničných oblastí. Prínos cezhraničnej spolupráce však nespočíva v štatisticky významnom ovplyvňovaní sociálno-ekonomického vývoja na makro úrovni, ale predovšetkým v pozitívnej zmene na úrovni obyvateľov a skupín obyvateľov. Investície do cezhraničnej spolupráce sa primárne prejavia na kvalite života obyvateľov a fungovaní verejných a súkromných inštitúcií pôsobiacich v danom území. Cezhraničná spolupráca v slovensko-českom pohraničí bude v programovom období 2014-2020 je zameraná na zhodnocovanie vnútorného potenciálu v prospech ďalšieho vyváženého rozvoja územia. Hlavný cieľ programu reaguje na kľúčovú výzvu pre regióny – vytvoriť príťažlivý región pre obyvateľov, podnikanie, investorov, a zároveň aj turistov a návštevníkov.

 

Oprávnené regióny

Oprávnené regióny programu v ktorých je možné realizovať projekty sú regióny NUTS III, na území SR Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj a v ČR Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj a Moravskosliezsky kraj. Program umožňuje aj realizáciu aktivít v súlade s článkom 20, bod 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, kedy časť aktivít sa realizuje mimo oprávnenej programovej oblasti na území Únie iba za predpokladu, že realizácia takýchto aktivít je prínosná pre oprávnené programové územie.

Pri všetkých projektoch predkladaných v rámci programu je uplatnený princíp vedúceho partnera, ktorý ponesie zodpovednosť za realizáciu projektu. Každý vedúci partner musí mať min. jedného cezhraničného partnera. Pri výbere projektov bude naďalej kladený dôraz na pozitívny cezhraničný dopad – pridanú hodnotu projektov cezhraničnej spolupráce. Pri cezhraničnom dopade bude posudzovaný spoločenský dopad, dopad na cieľové skupiny a finančný dopad.
Nariadenie o európskej územnej spolupráci definuje štyri kritériá spolupráce, prostredníctvom ktorých sa posudzuje kvalita spolupráce. Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne tri kritériá spolupráce, pričom platí, že kritériá „spoločná príprava“ a „spoločná realizácia“ sú povinné.

 

Prehľad kritérií spolupráce


• spoločná príprava
• spoločná realizácia
• spoločný personál
• spoločné financovanie

 

O nenávratný finančný príspevok budú môcť požiadať verejnoprávne, neziskové organizácie alebo podnikateľské subjekty. Typy oprávnených žiadateľov/prijímateľov sú pre jednotlivé investičné priority definované v samotnom programe Interreg V-A SK – CZ, a zároveň budú definované v aktuálne vyhlásenej výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Tematické zameranie


Cieľom programu je prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov riešiť spoločné výzvy prihraničných regiónov.


Program je zameraný na nasledujúce oblasti:


• podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a vytváranie prepojenia a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím;
• investície do vzdelávania, odbornej prípravy a školení za účelom získavania zručností a celoživotného vzdelávania, a to vypracovaním a naplňovaním spoločných programov vzdelávania, odbornej prípravy a školení;
• zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva; ochrana a obnova biologickej rozmanitosti, ochrana a obnova pôdy a podpora ekosystémových služieb, vrátane siete NATURA 2000 a ekologickej infraštruktúry;
• podpora právnej a správnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.

 

Finančný rámec

Rozpočet programu predstavuje 90-miliónov EUR. Program je financovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF) a štátnych rozpočtov SR a ČR. Miera podpory zo zdrojov EÚ je stanovená na maximálne 85 % z celkových oprávnených výdavkov. 

 

Ďalšie informácie

Program Interreg, ako aj jednotlivé cezhraničné programy, vrátane Interreg V-A – Slovakia-Czech Republic, sú aktuálne v procese prípravy pre obdobie 2021 – 2027. Vývoj v tomto procese môžete sledovať na oficiálnych pravidelne aktualizovaných stránkach: Interreg V-A – Slovakia-Czech Republic.

Program v období 2021 – 2027 – Dotace EU

Program Interreg V-A – Slovakia-Czech Republic v období 2014 – 2020 

Dáta k fondom EÚ pre program Interreg V-A – Slovakia-Czech Republic

 

Kontakty

Spoločný technický sekretariát (STS)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Oddelenie spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce
Račianska 153/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33


Projektoví manažéri STS:
Ing. Ivana Kročková – vedúca oddelenia
Tel.: +421 2 58317 132
E-mail: ivana.Krockova@land.gov.sk


Ing. Michaela Štrbková
Tel.: +421 2 58317 519
E-mail: michaela.strbkova@land.gov.sk


Mgr. Peter Takáč
Tel.: +421 2 58317 255
E-mail: peter.takac@land.gov.sk


Ing. Eliška Szabo
Tel.: +421 2 58317 119
E-mail: eliska.szabo@land.gov.sk

 

Ing. Jana Vikor
Tel.: +421 2 58317 280
E-mail: jana.vikor@land.gov.sk


Ing. Andrej Batyás
E-mail: andrej.batyas@land.gov.sk

 

Ing. Alexandra Becková
Tel.: +421 2 58317 281
E-mail: alexandra.beckova@land.gov.sk

 

Ing. Matúš Civáň
Tel.: +421 2 58317 233
E-mail: matus.civan@land.gov.sk


Ing. Michal Studnička
Tel.: +421 2 58317 598
E-mail: michal.studnicka@land.gov.sk

 

Regionálne kontaktné body:

Región Žilina

VÚC Žilina – Žilinský samosprávny kraj

Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
Komenského 48
011 09 Žilina
Fax: +421 41 5032 337
www.zask.sk

 

Ing. Michal Patúš

e-mail: michal.patus@zilinskazupa.sk

tel.: +421 41 5032 151

 

Región Trenčín

VÚC Trenčín – Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky kraj
Odbor regionálneho rozvoja
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín 911 01
www.tsk.sk

 

Viera Bírošíková

e-mail: fmp@tsk.sk

e-mail: viera.birosikova@tsk.sk

tel.: +421 32 6555 413

 

Región Trnava

VÚC Trnava – Trnavský samosprávny kraj
Sekcia regionálneho rozvoja
Odbor stratégie a programovania
Oddelenie teritoriálnej spolupráce
Starohájska 10
917 01 Trnava
www.trnava-vuc.sk

 

Ing. Ida Antipovov

e-mail: ida.antipovova@trnava-vuc.sk

tel.: +421 33 5559 620

 

Mgr. Adriana Adamčová

e-mail: adriana.adamcova@trnava-vuc.sk

tel. : +421 33 5559 624

 

Základné informácie o programe

Program Interreg Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 funguje v rámci troch prioritných osí:

 

 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
 3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

 

Rozpočet programu


Rozpočet programu predstavuje 178,6-milióna EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Viac ako polovica programových finančných prostriedkov (t.j. asi 101-miliónov EUR), je investovaná do ochrany, propagácie a rozvoja prírodných zdrojov a kultúrneho dedičstva. Suma takmer 60-miliónov EUR podporí rozvoj cestnej infraštruktúry, zjednodušujúcej komunikáciu medzi Slovenskom a Poľskom ako aj zlepšujúcej spojenia s Transeurópskou dopravnou sieťou. V oblasti vzdelávania dofinancované budú spoločné cezhraničné projekty týkajúce sa odborného vzdelávania, ktorých cieľom je prispôsobenie odborného vzdelania k požiadavkám cezhraničného trhu práce ako aj k očakávaniam zamestnávateľov z oprávneného územia (8,3-milióna EUR).Oprávnené územie


Poľsko (okres): pszczynský, cieszynský, bielský, mesto Bielsko-Biała, żywiecký, olkuský, chrzanowský, osvienčimský, wadowický, suský, myślenický, tatranský, nowotarský, limanowský, nowosądecký, mesto Nowy Sącz, gorlický, bieszczadzký , leský, sanocký, brzozowský, krosnianský, mesto Krosno, jasielský, rzeszowský, mesto Rzeszów, przeworský, przemyský, mesto Przemyśl, jarosławský, lubaczowský.
Slovensko (okres): Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina

 

Prijímatelia programu

 • štát a jeho organizačné zložky,
 • územná samospráva a jej organizačné zložky,
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
 • neziskové mimovládne organizácie,
 • európske zoskupenia územnej spolupráce,
 • vedecké a výskumné organizácie.


Riadiaci orgán


Za riadenie a implementáciu programu Interreg Poľsko – Slovensko je zodpovedný Riadiaci orgán, nachádzajúci sa v organizačnej štruktúre Ministerstva fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky. Okrem iného je zodpovedný za vypracovanie programových dokumentov, ich aktualizáciu, vykonávanie hodnotení, podpisovanie zmlúv o poskytnutí finančných príspevkov s prijímateľmi a dodatkov k týmto zmluvám, posudzovanie sťažností týkajúcich sa implementácie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, úhradu platieb v prospech prijímateľa. Riadiaci orgán plní zároveň funkciu Certifikačného orgánu.


Detailný rozsah úloh a kompetencií Riadiaceho orgánu sa nachádza v programovom dokumente schválenom Európskou komisiou.


Národný orgán


Úlohu Národného orgánu v programe plní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. K úlohám Národného orgánu patria okrem iného: zabezpečenie národného financovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (v súlade so slovenskou legislatívou), potvrdzovanie oprávnenosti partnerov v súlade s národnou legislatívou na žiadosť Riadiaceho orgánu, prvostupňová kontrola na slovenskej strane (kontrola projektov a kontrola výdavkov v rámci technickej asistencie pre slovenské Regionálne kontaktné body a skupinu audítorov).

 

Spoločný technický sekretariát


Spoločný technický sekretariát pomáha riadiacemu orgánu a monitorovaciemu výboru pri výkone ich funkcií. Spoločný technický sekretariát takisto poskytuje potenciálnym prijímateľom informácie o možnostiach financovania v rámci programov spolupráce a pomáha prijímateľom pri vykonávaní operácií. Kontaktné údaje nájdete v záložke Kontakt.


Regionálne kontaktné body


Regionálne kontaktné body informujú potencionálnych žiadateľov o Programe
a zabezpečujú konzultácie pre žiadateľov, ako aj spoluprácu v rámci implementácie Komunikačnéj Strátegie programu. Regionálne kontaktné body umiestnene sa v maršalských úradoch (Sliezske, Malopoľské a Podkarpatské vojvodstvo) v Poľskej republike a v Prešovskom a Žilinskom samosprávnom kraji v Slovenskej republike.

Kontaktné údaje nájdete v záložke Hľadaj kontaktný bod.


Euroregióny a VÚC


Za implementáciu mikroprojektov sú na poľskej strane zodpovedné Euroregióny pôsobiace na poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti, t. j. Euroregión Beskydy, Karpatský euroregión a Euroregión Tatry. Na slovenskej strane sú za implementáciu mikroprojektov zodpovedné Žilinský samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj (VÚC Žilina a VÚC Prešov).

 

Ďalšie informácie

Program Interreg, ako aj jednotlivé cezhraničné programy, vrátane Interreg V-A – Poland-Slovakia, sú aktuálne v procese prípravy pre obdobie 2021 – 2027. Vývoj v tomto procese môžete sledovať na oficiálnych pravidelne aktualizovaných stránkach: Interreg V-A – Poland-Slovakia.

Program v období 2021 – 2027 – oznámenie o strategickom dokumente

Program v období 2021 – 2027 – Enviro portál

Program Interreg V-A – Poland-Slovakia v období 2014 – 2020 

Dáta k fondom EÚ pre program Interreg V-A – Poland-Slovakia

 

Kontakty

Spoločný technický sekretariát

Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
ul. Halicka 9
31 – 036 Kraków
Tel.: 012 444 15 00
Tel.:/fax 012 294 60 87
E-mail: kontakt@plsk.eu

 

Vedúci Spoločného technického sekretariátu:

Krzysztof Kaczmarek
poverený vedením STS
tel.: +48 12 444 15 01
e-mail: kkaczmarek@plsk.eu

 

Programový tím

Martina Bakoňová
Koordinátorka programového tímu
tel.: +48 12 444 15 03
e-mail: mbakonova@plsk.eu

 

Karolina Rzepecka
tel.: +48 12 444 15 18
e-mail: krzepecka@plsk.eu


Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł
tel.: +48 12 444 15 06
e-mail: apiwowarczyk-bargiel@plsk.eu

Informácie a propagácia
Aleksandra Gierat
tel.: +48 12 444 15 04
e-mail: agierat@plsk.eu

 

Projektový tím
Jolanta Horowska
Koordinátorka projektového tímu
tel.: +48 12 444 15 07
e-mail: jhorowska@plsk.eu


Sabina Sierpińska
tel.: +48 12 444 15 16
e-mail: ssierpinska@plsk.eu


Agnieszka Skrzypek
tel.: +48 12 443 13 98
e-mail: askrzypek@plsk.eu

 

Renata Bafia
tel.: +48 12 444 15 09
e-mail: rbafia@plsk.eu


Justyna Krupnik
tel.: +48 12 443 13 97
e-mail: jkrupnik@plsk.eu


Pavol Škulavík
tel.: +48 12 444 15 02
e-mail: pskulavik@plsk.eu

 

Aleksandra Dutkiewicz
tel.: 48 12 444 15 05
e-mail: adutkiewicz@plsk.eu

 

Marta Gawlik
tel.: +48 12 444 14 03
e-mail: mgawlik@plsk.eu

 

Regionálne kontaktné body:

Región Prešov

Jana Kičurová

e-mail: jana.kicurova@vucpo.sk

tel.: +421 51 7081 543

 

Región Prešov

VÚC Prešov – Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov


tel.: +421 51 7081 528
e-mail: cezhrprogramy@vucpo.sk
www.vucpo.sk

 

Lenka Karnižová

e-mail: lenka.karnizova@vucpo.sk

tel. : +421 51 7801 528

 

Región Žilina

VÚC Žilina – Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48,
011 09 Žilina

www.regionzilina.sk

 

Ján Stehlík

e-mail: jan.stehlik@zilinskazupa.sk

tel.: +421 41 50 32 340

 

 

 

 

Základné informácie

Dunajská stratégia (EUSDR) je jednou zo štyroch makroregionálnych stratégií, ktoré boli v Európe vytvorené; spoločne s Baltskou, Adriaticko-Iónskou a Alpskou stratégiou. Makroregionálna stratégia je integrovaný rámec (schválený Európskou Radou), ktorý môže byť podporovaný aj európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami na riešenie spoločných výziev, ktorým čelí vymedzená geografická oblasť členských štátov EÚ a tretích krajín. V každej z oblastí sa takto ponúka možnosť profitovať z posilnenej spolupráce, ktorá prispieva k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Dunajská stratégia bola formálne vytvorená 13. apríla 2011, keď Rada EÚ na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti schválila oznámenie a sprievodný akčný plán o EUSDR. Akčný plán bol v rokoch 2019 – 2020 úplne revidovaný.

Dunajský región – oblasť, na ktorú sa vzťahuje EUSDR, je najmä povodie rieky Dunaj, vrátane častí pohorí, v ktorých pramenia jeho prítoky (napríklad Alpy alebo Karpaty). Rozprestiera sa od Čierneho lesa (Nemecko) po Čierne more (Rumunsko-Moldavsko-Ukrajina) a žije v ňom približne 115 miliónov obyvateľov. Zahŕňa 14 krajín a je najväčšou a najrozmanitejšou makroregionálnou stratégiou: deväť členských štátov EÚ (Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, časti Nemecka, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko), tri pristupujúce krajiny (Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko) a dve susedné krajiny EÚ (Moldavsko, časti Ukrajiny).

 

Ciele stratégie

Makroregionálne stratégie sa snažia vytvoriť synergie a koordináciu medzi existujúcimi politikami, nástrojmi financovania a iniciatívami, ktoré sa uskutočňujú v danom makroregióne. Nie sú však nástrojom financovania.

EuroAccess je centrálnym online informačným miestom o možnostiach financovania EÚ v makroregiónoch. Projektové zámery v Dunajskom regióne podporuje od roku 2016.

Dunajská stratégia by mala podporovať spoločnú zodpovednosť participujúcich krajín za ekonomický a spoločenský rozvoj krajín Dunajského regiónu, jeho prírodné a kultúrne dedičstvo. Kľúčovým prvkom stratégie je koordinácia prostredníctvom podpory zvyšovania úrovne a kvality sieťových aktivít, posilnenia existujúcej regionálnej a medziregionálnej spolupráce, ale aj podpory novej spolupráce. Koordinovaný prístup k spoločným problémom umožňuje ich efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie riešenie a dovolí naplno využiť nebývalý potenciál regiónu.

 

EUSDR má nasledujúce 4 piliere a 12 prioritných oblastí:

 1. pilier – Prepájanie regiónu
 • Mobilita na vodných cestách
 • Železničná, cestná a letecká mobilita
 • Udržateľná energia
 • Kultúra a turizmus
 1. pilier – Ochrana životného prostredia
 • Kvalita vody
 • Riziká pre životné prostredie
 • Biodiverzita, krajinný profil, a kvalita ovzdušia a pôdy
 1. pilier – Budovanie prosperity
 • Znalostná spoločnosť
 • Konkurencieschopnosť podnikov
 • Ľudia a zručnosti
 1. pilier – Posilňovanie regiónu
 • Inštitucionálna kapacita a spolupráca
 • Bezpečnosť

 

Správa programu

Európska komisia ako výkonný orgán EÚ pripravila stratégiu v roku 2010 po konzultácii so všetkými partnerskými krajinami. Generálne riaditeľstvo Komisie pre regionálnu politiku pomáha implementovať stratégiu tým, že uľahčuje a podporuje činnosti zúčastnených krajín. Koordinuje tiež stratégiu na politickej úrovni, pričom mu pomáha tzv. High Level Group. Pri správe programu sú relevantné nasledujúce inštitúcie/ orgány:

 • High Level Group (HLG)
 • Koordinátori prioritnej oblasti (PACs)
 • Národní koordinátori (NCs)
 • Body Dunajskej stratégie (DSP)

Viac informácií o úlohách a zodpovednosti hlavných aktérov stratégie nájdete aj v dokumente o štruktúre riadenia EUSDR, ktorý oficiálne schválili národní koordinátori v júli 2020.

 

Aktuálny vývoj:

Dunajská stratégia posilňovala záväzky vyplývajúce zo stratégie Európa 2020 smerom k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. V rámci tejto stratégie príslušné krajiny riešia kľúčové otázky v témach, akými sú mobilita, energetika, biodiverzita, sociálno-ekonomický rozvoj alebo bezpečnosť.

Spoločné vyhlásenie ministrov zodpovedajúcich za implementáciu EUSDR z októbra 2020 naznačuje niektoré významné trendy potrebné pre plynulé pokračovanie stratégie pod programom Horizont Európa.

 • Ministri vyjadrili podporu pre proces začleňovania cieľov a opatrení EUSDR do partnerských dohôd a európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na roky 2021-2027, programov, ekvivalentných nástrojov pre krajiny mimo EÚ, ako aj centrálne riadených programov EÚ.
 • Uznali úlohu EUSDR a iných makroregionálnych stratégií ako kľúčových vykonávateľov Európskej zelenej dohody, ako plánu pre systémové modernizácie v rámci naprieč oblasťami politiky, spoločnosti a hospodárstva.
 • Pokiaľ ide o finančné obdobie 2021 – 2027, podporili všetko úsilie v projektoch zameraných na odolnosť a rozvoj prostredníctvom Plánu obnovy pre Európu.
 • Potvrdili tiež silnú podporu pokroku v procese rozširovania EÚ a príležitostiam, ktoré sa otvárajú vďaka aktivitám EUSDR pri podpore reforiem.
 • Okrem toho potvrdili, že Východné partnerstvo má pre EUSDR naďalej strategický význam pri budovaní spoločného priestoru demokracie, právneho štátu, prosperity, stability a zdravého životného prostredia.

 

Kontakty

Adresa MIRRI SR:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Ing.  Michal Blaško – národný koordinátor dunajskej stratégie                                                                       
riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce
Telefón: 02/2092 8493
E-mail: michal.blasko@vicepremier.gov.sk
Adresa: Štefánikova 15 811 05 Bratislava
 

Národný kontaktný bod

Odbor programov nadnárodnej spolupráce
E-mail: danubestrategy@vlada.gov.sk
Adresa: Štefánikova 15,  811 05, Bratislava
 
RNDr. František Koločány – oddelenie riadenia programov nadnárodnej spolupráce
Telefón:   02/2092 8494
E-mail: frantisek.kolocany@vlada.gov.sk

RNDr. Ivan Zemko – oddelenie riadenia programov nadnárodnej spolupráce      
Telefón:  02/2092 8516
E-mail: ivan.zemko@vlada.gov.sk

 

Ďalšie informácie

Aktuálne informácie o dunajskej stratégií zverejňuje Národný kontaktný bod na novej stránke www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk

Webstránka EUSDR s dostupnými aktuálnymi informáciami o stratégii.

Informácie o Dunajskej stratégií na stránkach Európskej komisie.

Interaktívne video k hlavným myšlienkam a cieľom Dunajskej stratégie.

Výročné správy o pokroku v jednotlivých prioritných oblastiach.

Kľúčové dokumenty na stiahnutie.

Európske nástroje a programy financovania.

Novinky.

Ďalšie aktuálne informácie nájdete na sociálnych médiách: Twitter

Národný kontaktný bod pre Vesmírny program Únie

Nicole Majská

Národný kontaktný bod pre Vesmírny program Únie

email: nicole.majska(at)cvtisr.sk