Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

 

Základné informácie

Európska komisia v roku 2012 navrhla, aby nadnárodný program CENTRAL EUROPE naďalej financoval projekty európskej územnej spolupráce v 8 členských štátoch EÚ: Rakúsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko, južná a východná časť Nemecka a severná časť Talianska. Novým členom programu sa stalo Chorvátsko, naopak Ukrajina v novom programovacom období členom nie je. CENTRAL EUROPE je jedným zo 14 nadnárodných programov podporovaných v rámci cieľa “Európska územná spolupráca”.

 

Kontakty

Národný kontaktný bod

Jan Pangrac

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Tel.: +421 2 209 25 730
E-mail: jan.pangrac@vlada.gov.sk

 

Národný kontrolný orgán

Rudolf Belohorec

Odbor programov nadnárodnej spolupráce
Oddelenie kontroly projektov nadnárodnej spolupráce
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Tel.: + 421 2 20 925 910
E-mail: rudolf.belohorec@vlada.gov.sk

 

Viac informácií nájdete na národnej stránke: www.centraleurope.vlada.gov.sk

 

Novinky

 

Danube Transnational Programme

 

Hlavné ciele


Nadnárodný program INTERREG Danube podporí integráciu politík v danej oblasti v rámci sektorov súvisiacich s prioritami stratégie EÚ pre podunajskú oblasť. Nadnárodné projekty by mali mať vplyv na vnútroštátne, regionálne a miestne politiky (a slúžiť ako „hnací motor politík“).


Priority financovania


Program sa zameria na štyri priority:

 • Inovatívna a sociálne zodpovedná podunajská oblasť: podpora ekologických inovácií, odovzdávania vedomostí, klastrovej politiky, sociálnych inovácií a kvalifikovaného podnikania vrátane technologických a netechnologických inovačných prvkov.
 • Podunajská oblasť zodpovedná voči životnému prostrediu a kultúrnemu dedičstvu: zacielenie na spojené a integrované prístupy v prospech zachovania a riadenia rozmanitosti prírodného a kultúrneho bohatstva v podunajskej oblasti ako základu trvalo udržateľného rozvoja a stratégií rastu.
 • Lepšie prepojená a energeticky zodpovedná podunajská oblasť: riešenie spoločných problémov týkajúcich sa ekologických, nízkouhlíkových a bezpečných dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest, prístavov a multimodálnych prepojení, aby sa podporila trvalo udržateľná regionálna a miestna mobilita, modálna integrácia a inteligentná doprava.
 • Dobre riadená podunajská oblasť: táto priorita významne prispeje k účinnejšiemu zvýšeniu potenciálu a kapacít verejných inštitúcií a kľúčových činiteľov, ktorí sú zapojení do realizácie stratégie EÚ pre podunajskú oblasť. Bude sa tiež snažiť o zlepšenie rámcov právnych predpisov a politík, rozvoj stratégií, spojených kapacít a činností a spoluprácu pri ponúkaní služieb v oblastiach so závažnými spoločenskými problémami (vrátane politík pracovného trhu, vzdelávacích systémov a politík, demografických zmien a problémov migrácie, inklúzie zraniteľných a marginalizovaných skupín, participatívneho procesu plánovania a zapojenia občianskej spoločnosti, spolupráce a partnerstva medzi mestami a vidiekom a spolupráce v rámci problémov bezpečnosti, spravodlivosti a zabezpečenia).

 

Očakávané vplyvy


Zintenzívnená spolupráca s cieľom lepšie reagovať na výzvy v oblasti:

 • výskumu a inovácie,
 • zručností potrebných na podnikateľské a sociálne inovácie,
 • trvalo udržateľného využívania prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov,
 • nadnárodného vodohospodárstva, riadenia povodňového rizika a riadenia rizika katastrof,
 • ekologických, bezpečných a vyvážených dopravných systémov,
 • energetickej bezpečnosti a energetickej účinnosti.

Zintenzívnená spolupráca na zvýšení riadiacich kapacít koordinátorov prioritných oblastí s cieľom účinne realizovať ciele a kľúčové činnosti stratégie EÚ pre podunajskú oblasť.

 

Kontakty

Národný kontaktný bod

 

František Koločány

Jan Pangrac

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Tel.: +421 2 20925991; +421 2 20925 730
E-mail: frantisek.kolocany@vlada.gov.sk; jan.pangrac@vlada.gov.sk 

 

Novinky

Home | Interreg Europe

 

Základné informácie

 

Program medziregionálnej spolupráce nadväzuje na pozitívne skúsenosti získané v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIC na Slovensku implementovanej v programovom období 2004 – 2006 a v rámci programu INTERREG IVC implementovaného v programovom období 2007 – 2013.

 

Program INTERREG EUROPE, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), je navrhnutý tak, aby podporoval vzdelávanie v oblasti politík medzi verejnými orgánmi s cieľom zlepšiť efektívnosť politík a programov regionálneho rozvoja. Umožňuje verejným orgánom v celej Európe vymieňať si skúsenosti a názory na spôsob fungovania verejných politík, a tým nájsť riešenia na zlepšenie svojich stratégií pre svojich vlastných občanov.

Rozpočet programu Interreg Europe na obdobie 2014-2020 je 359-miliónov EUR z ERDF.


Interreg Europe pracuje na nasledujúcich štyroch témach, ktoré sa všetky vzťahujú k regionálnemu rozvoju:


1. Výskum, technologický vývoj a inovácie
2. Konkurencieschopnosť MSP
3. Nízkouhlíkové hospodárstvo
4. Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov

 

 

Financovanie

 

Interreg Europe financuje dve opatrenia:


a) Projekty spolupráce: ide o partnerstvá verejných organizácií pochádzajúcich z rozličných európskych krajín, ktoré spolupracujú 3 - 5 rokov, aby si vymieňali svoje skúsenosti s konkrétnou politickou problematikou. Každý región zapojený do projektu spolupráce vypracuje akčný plán, ktorý špecifikuje, čo sa v regióne urobí, aby sa zabezpečilo, že sa získané poznatky zo spolupráce uvedú do praxe. Projekty musia tiež monitorovať, čo sa stane s akčným plánom, aby videli, ako dobre spolupráca funguje. Výzvy na predkladanie projektových návrhov sa budú vyhlasovať v priebehu programového obdobia.


b) Platformy vzdelávajúce v oblasti politík: ide o priestor pre kontinuálne učenie, kde akákoľvek organizácia zaoberajúca sa politikami regionálneho rozvoja v Európe môže nájsť riešenie, ako zlepšiť spôsob, ktorým riadi a implementuje svoje verejné politiky v rámci štyroch vyššie uvedených tém.

 

Prístup k financovaniu z programu Interreg Europe majú organizácie pochádzajúce z 28 členských štátov EÚ, Nórska alebo Švajčiarska, sú oprávnené pre financovanie, ak sú to:


- národné, regionálne alebo miestne verejné orgány
- iné inštitúcie spravované verejným právom (napr. univerzity, regionálne rozvojové agentúry, organizácie podporujúce podnikanie a pod.). Každá krajina zadefinuje v súlade s národnými nariadeniami, ktoré inštitúcie sú oprávnené.

 

 

Viac informácií

 

Facebook: www.facebook.com/interregeurope
Twitter (@interregeurope): https://twitter.com/interregeurope
LinkedIn: www.linkedin.com/company/interreg-europe

 

Novinky

Logo Interreg Slovakia - Austria, European Regional Development Fund

 

Základné informácie o programe

Program spolupráce (CP) Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko zahŕňa nasledujúce regióny: na slovenskej strane je to Bratislavský samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj, na rakúskej strane severný a stredný Burgenland (NUTS 3), Viedeň a Dolné Rakúsko. Uvedené regióny ako aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR), tentoraz v úlohe riadiaceho orgánu, sú hlavnými programovými partnermi programu a podieľajú sa spoločne na realizácii programových cieľov.

 

ERDF alokácia

Slovenská republika a relevantné rakúske spolkové kraje sa dohodli na finančnom rámci programu. Alokácia prostriedkov ERDF je vo výške 76-miliónov EUR. Maximálna výška ERDF v rámci EÚS je vo výške 85 %.

 

Dohoda o partnerstve

Na úrovni členských štátov EU je základom operačných programov tzv. Dohoda o partnerstve. V Rakúsku tvorbu tejto dohody koordinuje tzv. proces STRAT.AT 2020, ktorý koordinuje a tvorí Rakúska konferencia pre územné plánovanie (ÖROK), na Slovensku zastáva úlohu ústredného koordinačného miesta Úrad vlády Slovenskej republiky.

 

Prioritné osi

Prioritná os 1: Príspevok k budovaniu znalostného cezhraničného regiónu
IP 1b: Špecifický cieľ č. 1.1.: Podpora spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, a to pomocou prenosu poznatkov, budovania kapacít a zakladania spoločných rámcov, spoločných výskumných a inovačných aktivít a spoločných výskumných zariadení.

IP 1b: Špecifický cieľ č. 1.2.: Zlepšiť vyššie vzdelanie a celoživotné vzdelávanie za účelom prípravy kompetentnej a kvalifikovanej pracovnej sily. Zlepšiť kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému s cieľom poskytnúť ľudské zdroje, vedomosti a zručnosti, potrebné pre regionálny inovačný systém.

Prioritná os 2: Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
IP 6c: Špecifický cieľ č. 2.1.: Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva. Posilňovanie spoločného prístupu k zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom s cieľom ďalej rozvíjať programovú oblasť ako atraktívnu turistickú destináciu.

IP 6d: Špecifický cieľ č. 2.2.: Podpora obnovy a správy ekologických koridorov. Posilnenie cezhraničnej integrácie funkčných ekologických sietí a ekologickej infraštruktúry s cieľom zachovať biodiverzitu a prispieť k stabilite ekosystémov.

Prioritná os 3: Podpora trvalo udržateľných riešení v doprave
IP 7c: Špecifický cieľ č. 3.1.: Zlepšenie regionálnej dostupnosti pomocou ekologických riešení dopravy. Zlepšiť spoločné plánovanie, koordináciu a praktické riešenia pre enviromentálnu, nízkouhlíkovú a bezpečnejšiu sieť dopravy a služieb v programovej oblasti.

Prioritná os 4: Posilnenie cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce
IP 11: Špecifický cieľ č. 4.1.: Posilnenie inštitucionálnej kooperácie na cezhraničnom programovom území pomocou mobilizácie a budovania kapacít v oblastiach plánovania a realizácie Good Governance na všetkých úrovniach verejnej správy.

IP 11: Špecifický cieľ č. 4.2.: Posilniť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami. Posilniť spoluprácu medzi inštitúciami poskytujúcimi predškolské a základné vzdelanie (škôlky a základné školy) za účelom spoločného vývoja a implementácie vzdelávacích programov.

Prioritná os 5: Technická pomoc

 

Oprávnené regióny 

Programovú oblasť tvorí na slovenskej strane:


- Bratislavský kraj
- Trnavský kraj


na rakúskej strane:


- Viedeň
- Dolné Rakúsko
- Burgenland (severný a stredný)

 

Riadiace štruktúry
Kategória: Program 2014-2020  


Riadiaci orgánom (RO) programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. RO zodpovedá za úspešnú a riadnu implementáciu programu. Zodpovedá sa Európskej komisii a každoročne podáva správy EK o pokroku v programe.


Národný orgán (NO), resp. regionálni zástupcovia za Rakúsko sú predstavitelia jednotlivých spolkových krajín Dolného Rakúska, Burgenlandu a mesta Viedeň. Regionálni zástupcovia v spolupráci s RO vykonávajú príslušné činnosti v Rakúsku s cieľom zabezpečiť efektívnu realizáciu programu. Regionálni zástupcovia stanovujú vnútroštátne požiadavky a podmienky pre realizáciu programu a zabezpečujú, aby fungovali efektívne a v súlade s ustanoveniami a princípmi programu.


Monitorovací výbor (MV) programu skúma/posudzuje implementáciu programu a pokrok smerom k dosiahnutiu jeho cieľov. Je tiež zodpovedný za výber projektov financovaných programom spolupráce. Členovia MV majú príslušné odborné znalosti, skúsenosti s územným rozvojom, programy spolupráce a vytváranie sietí. Príslušné zloženie MV zabezpečuje, že na národnej úrovni sa na implementácií, monitorovaní a hodnotení programu spolupráce podieľajú len príslušní partneri (štátne a regionálne orgány, nezávislé orgány zastupujúce občiansku spoločnosť).


Spoločný sekretariát (SpS) vykonáva administratívne a technické úlohy týkajúcich sa realizácie programu. Sps tiež prispieva k práci riadiaceho a národného orgánu.


Prvostupňová kontrola – First level control (FLC) je zodpovedným oddelením v každom členskom štáte, ktorý kontroluje a potvrdzuje náklady partnerov projektu, ktoré vznikli počas realizácie projektu. Táto úloha sa vždy vykonáva v súlade s národnými zákonmi a predpismi. Slovenskí partneri podávajú správy príslušnému oddeleniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a rakúski partneri zase v Burgenlande, Dolnom Rakúsku a vo Viedni.

 

Kontakty

Spoločný sekretariát

Úlohou Spoločného sekretariátu (SpS) je poskytovať technickú podporu programovým štruktúram ako je Riadiaci orgán, Monitorovací výbor a Orgán auditu pri riadení, implementácii a koordinácii programu. Úlohou Spoločného sekretariátu je zároveň aj informovať budúcich prijímateľov a ich partnerov o programe a rámcových podmienkach pre získanie príspevku. V prípade schválenia projektu poskytuje SpS partnerstvám podporu počas celej realizácie ich projektov a je zároveň ich styčným bodom pri komunikácii s riadiacimi štruktúrami programu.

 

Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce
Račianska 153/A
830 03 Bratislava 33
E-mail: sk-at@land.gov.sk


Ing. Alexandra Novotná
Vedúca oddelenia spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce
Mob.: +421 908 296 554
Tel.: +421 2 58317 272
E-mail: alexandra.novotna@land.gov.sk

 

Mgr. Monika Brečková
Projektová manažérka
Tel.: +421 2 58317 669
E-mail: monika.breckova@land.gov.sk


Ing. Darina Oborilová

Projektová manažérka
Tel.: +421 2 58317 541
E-mail: darina.oborilova@land.gov.sk

 

SpS pobočka Viedeň
Kirchberggasse 33-35/9
1070 Viedeň
E-mail: office@sk-at.eu


Alena Polonijo, MA
Projektová manažérka
Mob.: +4366488356892
Tel.: +43 1 89 08 088 2502
E-mail: alena.polonijo@sk-at.eu


Mag. Carolina Lehner, MA
Projektová manažérka a manažérka monitorovania
Tel.: +43 1 89 08 088 2501
E-mail: carolina.lehner@sk-at.eu

 

logocolorskhuskrgb.png

 

Program spolupráce

Dokument Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko popisuje všetky relevantné informácie týkajúce sa programu, ktorý bude realizovaný medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Dokument obsahuje podrobný popis vybraných prioritných osí a súvisiacich implementačných postupov. Súčasťou dokumentu je tiež nastavenie riadiacich štruktúr a všetkých ostatných významných otázok, ktoré sú základom pre dosiahnutie úspechu stanovených cieľov.


Viac o informácií o programe: Program spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko

 

S cieľom podporiť proces nastavenia Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko a zlepšiť jeho kvalitu, zdôvodňujúc jeho primeranosť, súdržnosť jeho cieľov, indikátorov, finančných prostriedkov, rovnako ako jeho monitorovací a hodnotiaci systém, bolo vykonané Predbežné hodnotenie.


Cieľom Strategického posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo integrovať aspekty životného prostredia do procesu prípravy a schvaľovania programu s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja. Celá Programová stratégia je postavená na koncepte udržateľného rozvoja a niektoré programové ciele, priority a opatrenia sú priamo zamerané na podporu rozvoja technológií a rozvoja infraštruktúry pre nízkouhlíkové hospodárstvo, ako aj úsporný a ekologický vývoj. Požiadavky udržateľného rozvoja sa odrážajú nielen v konkrétnych cieľoch, ale sú tiež integrované do programu ako horizontálne princípy, ktoré sledujú zameranie programu na prevenciu kvality prírodných zdrojov. Jednoznačný prínos k udržateľnému rozvoju je zároveň kritériom oprávnenosti v procese hodnotenia všetkých aktivít. Princíp rovnakých príležitostí sa odráža v návrhu ukazovateľov monitorovania a hodnotenia, v kritériách oprávnenosti a kritériách výberu projektov, ktoré budú použité v rámci opatrení.


V zmysle nariadení Európskej komisie bude Program INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko prispievať k Stratégii Európskej únie Európa 2020 pre inteligentný a udržateľný a inkluzívny rast, ako aj k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.


Viac informácií:  Predbežné hodnotenie programu a Strategickom posudzovaní vplyvov na životné prostredie


Zhrnutie prvej fázy hodnotenia Programu


Rok 2018 je rokom prvej fázy hodnotenia programov spolupráce. Vo februári 2018 Riadiaci organ pre Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko oslovil Centrálnu Európsku Službu pre Cezhraničné Iniciatívy (Central European Service for Cross-Border Initiatives CESCI) na vypracovanie hodnotenia súčasného programu. Hodnotenie zahŕňa štatistickú analýzu regionálnych dát a dát z Programu spolupráce, rozhovory, on-line prieskumy medzi žiadateľmi. Koniec zberu dát bol na konci novembra 2018.


Prečítajte si celú správu v anglickom jazyku

 

Oprávnené regióny


Oprávnené NUTS 3 regióny Programu Interreg SK-HU sú:
Slovenská republika: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj
Maďarsko: župa Győr-Moson-Sopron, župa Komárom-Esztergom, župa Hlavné mesto Budapest, župa Pest, župa Nógrád, župa Heves, župa Borsod-Abaúj-Zemplén, župa Szabolcs-Szatmár-Bereg.


Dva z regiónov (župa Heves a Budapešť) nie sú priamo spojené so štátnou hranicou. Ich zahrnutie v programe vyplýva z územnej blízkosti a vplyvov na pohraničné regióny.

 

Interreg 2021-2027

Plánovanie programu Interreg medzi Maďarskom a Slovenskou republikou na obdobie 2021 - 2027 sa začalo v roku 2019. Central European Service for Cross-border Initiatives (CESCI) je zodpovedná za dokončenie územnej analýzy, ktorá slúži ako základ pre výber cieľov budúceho vývoja. Európska Únia rozhodla o piatich všeobecných cieľoch na nasledujúce programové obdobie:

 • inteligentnejšia Európa vďaka inovácii, digitalizácii, hospodárskej transformácii a podpore malých a stredných podnikov;
 • prepojenejšia Európa so strategickými dopravnými a digitálnymi sieťami;
 • ekologickejšia bezuhlíková Európa vďaka implementácii Parížskej dohody a investíciám do transformácie energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a boja proti zmene klímy;
 • sociálnejšia Európa, ktorá bude napĺňať Európsky pilier sociálnych práv a podporovať kvalitné pracovné miesta, vzdelávanie, zručnosti, sociálne začlenenie a rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti;
 • Európa, ktorá má bližšie k občanom vďaka podpore rozvojových stratégií riadených na miestnej úrovni a udržateľného rozvoja miest v celej EÚ.

 

Kontakty

Riadiaci orgán (RO)
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu
H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

Péter Kiss-Parciu
námestník štátneho tajomníka
E-mail: hathatar@mfa.gov.hu

 

Horváth Nikoletta
vedúca odboru
E-mail: nikoletta.horvath@mfa.gov.hu
Tel.: +36 1 458 1194

 

Molnár Tamás
zástupca vedúcej odboru
E-mail: molnar.tamas@mfa.gov.hu
Tel.: +36 1 458 1089

 

Stefanik András
programový manažér
E-mail: andras.stefanik@mfa.gov.hu
Tel.: +36 1 458 1027

 

Národný orgán (NO)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Račianska 153/A, 831 56 Bratislava 34

 

Katarína Mihaľová
generálna riaditeľka
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
E-mail: katarina.mihalova@land.gov.sk

 

Marianna Bašistová
programová manažérka
E-mail: marianna.basistova@land.gov.sk
Tel.: +421 2 58317 514

 

Lucia Kaločaiová
programová manažérka
E-mail: lucia.kalocaiova@land.gov.sk
Tel.: +421 258 317 513

 

Spoločný technický sekretariát (STS)
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
H-1053 Budapest, Szép utca 2. 4. em.

 

Veres Csilla
vedúca STS
E-mail: csveres@skhu.eu
Tel.: +36 30 297 7118

 

Holop Silvester
zástupca riaditeľa
E-mail: szholop@skhu.eu
Tel.: +36 30 835 8546

 

Balázsy Bella
finančná manažérka
E-mail: bbalazsy@skhu.eu
Tel.: +36 30 488 3671

 

Biriki Arianna
komunikačná manažérka
E-mail: abiriki@skhu.eu
Tel.: +36 30 639 9502

 

Andrea Kata Hegyháti-Molnár
programová manažérka
E-mail: ahegyhati-molnar@skhu.eu
Tel.: +36 30 239 1898

 

Jana Kopasová
programová manažérka
E-mail: jkopasova@skhu.eu
Tel.: +36 20 616 0314

 

Jozef Michálek
programový manažér
E-mail: jmichalek@skhu.eu
Tel.: +36 20 378 4707

 

Diana Modraková
programová manažérka
E-mail: dmodrakova@skhu.eu
Tel.: +36 20 380 8710

 

Tuba Ildikó
programová manažérka
E-mail: ituba@skhu.eu
Tel.: +36 30 331 6687

 

Informačné body 

Bak Árpád
Informačný bod - Nitra
E-mail: arpad.bak@unsk.sk
Tel.: +421 37 6925 968

 

Veronika Gálová
Informačný bod - Bratislava
E-mail: veronika.galova@region-bsk.sk
Tel.: +421 248 264 259

 

Barbora Kováčová
Informačný bod - Košice
E-mail: barbora.kovacova@vucke.sk
Tel.: +421 55 6196 664

 

 

Logo Interreg SR - ČR, Európska únia

 

Základné informácie o programe


Základná logika programu vychádza z poznania, že programy cezhraničnej spolupráce majú potenciál ovplyvniť sociálny, ekonomický a územný rozvoj prihraničných oblastí. Prínos cezhraničnej spolupráce však nespočíva v štatisticky významnom ovplyvňovaní sociálno-ekonomického vývoja na makro úrovni, ale predovšetkým v pozitívnej zmene na úrovni obyvateľov a skupín obyvateľov. Investície do cezhraničnej spolupráce sa primárne prejavia na kvalite života obyvateľov a fungovaní verejných a súkromných inštitúcií pôsobiacich v danom území. Cezhraničná spolupráca v slovensko-českom pohraničí bude v programovom období 2014-2020 je zameraná na zhodnocovanie vnútorného potenciálu v prospech ďalšieho vyváženého rozvoja územia. Hlavný cieľ programu reaguje na kľúčovú výzvu pre regióny – vytvoriť príťažlivý región pre obyvateľov, podnikanie, investorov, a zároveň aj turistov a návštevníkov.

 

Oprávnené regióny

Oprávnené regióny programu v ktorých je možné realizovať projekty sú regióny NUTS III, na území SR Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj a v ČR Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj a Moravskosliezsky kraj. Program umožňuje aj realizáciu aktivít v súlade s článkom 20, bod 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, kedy časť aktivít sa realizuje mimo oprávnenej programovej oblasti na území Únie iba za predpokladu, že realizácia takýchto aktivít je prínosná pre oprávnené programové územie.

Pri všetkých projektoch predkladaných v rámci programu je uplatnený princíp vedúceho partnera, ktorý ponesie zodpovednosť za realizáciu projektu. Každý vedúci partner musí mať min. jedného cezhraničného partnera. Pri výbere projektov bude naďalej kladený dôraz na pozitívny cezhraničný dopad - pridanú hodnotu projektov cezhraničnej spolupráce. Pri cezhraničnom dopade bude posudzovaný spoločenský dopad, dopad na cieľové skupiny a finančný dopad.
Nariadenie o európskej územnej spolupráci definuje štyri kritériá spolupráce, prostredníctvom ktorých sa posudzuje kvalita spolupráce. Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne tri kritériá spolupráce, pričom platí, že kritériá „spoločná príprava“ a „spoločná realizácia“ sú povinné.

 

Prehľad kritérií spolupráce


• spoločná príprava
• spoločná realizácia
• spoločný personál
• spoločné financovanie

 

O nenávratný finančný príspevok budú môcť požiadať verejnoprávne, neziskové organizácie alebo podnikateľské subjekty. Typy oprávnených žiadateľov/prijímateľov sú pre jednotlivé investičné priority definované v samotnom programe Interreg V-A SK – CZ, a zároveň budú definované v aktuálne vyhlásenej výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Tematické zameranie


Cieľom programu je prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov riešiť spoločné výzvy prihraničných regiónov.


Program je zameraný na nasledujúce oblasti:


• podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a vytváranie prepojenia a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím;
• investície do vzdelávania, odbornej prípravy a školení za účelom získavania zručností a celoživotného vzdelávania, a to vypracovaním a naplňovaním spoločných programov vzdelávania, odbornej prípravy a školení;
• zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva; ochrana a obnova biologickej rozmanitosti, ochrana a obnova pôdy a podpora ekosystémových služieb, vrátane siete NATURA 2000 a ekologickej infraštruktúry;
• podpora právnej a správnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.

 

Finančný rámec

Rozpočet programu predstavuje 90-miliónov EUR. Program je financovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF) a štátnych rozpočtov SR a ČR. Miera podpory zo zdrojov EÚ je stanovená na maximálne 85 % z celkových oprávnených výdavkov. 

 

Kontakty

Spoločný technický sekretariát (STS)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Oddelenie spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce
Račianska 153/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33


Projektoví manažéri STS:
Ing. Ivana Kročková - vedúca oddelenia
Tel.: +421 2 58317 132
E-mail: ivana.Krockova@land.gov.sk


Ing. Michaela Štrbková
Tel.: +421 2 58317 519
E-mail: michaela.strbkova@land.gov.sk


Mgr. Peter Takáč
Tel.: +421 2 58317 255
E-mail: peter.takac@land.gov.sk


Ing. Eliška Szabo
Tel.: +421 2 58317 119
E-mail: eliska.szabo@land.gov.sk

 

Ing. Jana Vikor
Tel.: +421 2 58317 280
E-mail: jana.vikor@land.gov.sk


Ing. Andrej Batyás
E-mail: andrej.batyas@land.gov.sk

 

Ing. Alexandra Becková
Tel.: +421 2 58317 281
E-mail: alexandra.beckova@land.gov.sk

 

Ing. Matúš Civáň
Tel.: +421 2 58317 233
E-mail: matus.civan@land.gov.sk


Ing. Michal Studnička
Tel.: +421 2 58317 598
E-mail: michal.studnicka@land.gov.sk

 

Základné informácie o programe

Program Interreg Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 funguje v rámci troch prioritných osí:

 

 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
 3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

 

Rozpočet programu


Rozpočet programu predstavuje 178,6-milióna EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Viac ako polovica programových finančných prostriedkov (t.j. asi 101-miliónov EUR), je investovaná do ochrany, propagácie a rozvoja prírodných zdrojov a kultúrneho dedičstva. Suma takmer 60-miliónov EUR podporí rozvoj cestnej infraštruktúry, zjednodušujúcej komunikáciu medzi Slovenskom a Poľskom ako aj zlepšujúcej spojenia s Transeurópskou dopravnou sieťou. V oblasti vzdelávania dofinancované budú spoločné cezhraničné projekty týkajúce sa odborného vzdelávania, ktorých cieľom je prispôsobenie odborného vzdelania k požiadavkám cezhraničného trhu práce ako aj k očakávaniam zamestnávateľov z oprávneného územia (8,3-milióna EUR).Oprávnené územie


Poľsko (okres): pszczynský, cieszynský, bielský, mesto Bielsko-Biała, żywiecký, olkuský, chrzanowský, osvienčimský, wadowický, suský, myślenický, tatranský, nowotarský, limanowský, nowosądecký, mesto Nowy Sącz, gorlický, bieszczadzký , leský, sanocký, brzozowský, krosnianský, mesto Krosno, jasielský, rzeszowský, mesto Rzeszów, przeworský, przemyský, mesto Przemyśl, jarosławský, lubaczowský.
Slovensko (okres): Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina

 

Prijímatelia programu

 • štát a jeho organizačné zložky,
 • územná samospráva a jej organizačné zložky,
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
 • neziskové mimovládne organizácie,
 • európske zoskupenia územnej spolupráce,
 • vedecké a výskumné organizácie.


Riadiaci orgán


Za riadenie a implementáciu programu Interreg Poľsko - Slovensko je zodpovedný Riadiaci orgán, nachádzajúci sa v organizačnej štruktúre Ministerstva fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky. Okrem iného je zodpovedný za vypracovanie programových dokumentov, ich aktualizáciu, vykonávanie hodnotení, podpisovanie zmlúv o poskytnutí finančných príspevkov s prijímateľmi a dodatkov k týmto zmluvám, posudzovanie sťažností týkajúcich sa implementácie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, úhradu platieb v prospech prijímateľa. Riadiaci orgán plní zároveň funkciu Certifikačného orgánu.


Detailný rozsah úloh a kompetencií Riadiaceho orgánu sa nachádza v programovom dokumente schválenom Európskou komisiou.


Národný orgán


Úlohu Národného orgánu v programe plní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. K úlohám Národného orgánu patria okrem iného: zabezpečenie národného financovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (v súlade so slovenskou legislatívou), potvrdzovanie oprávnenosti partnerov v súlade s národnou legislatívou na žiadosť Riadiaceho orgánu, prvostupňová kontrola na slovenskej strane (kontrola projektov a kontrola výdavkov v rámci technickej asistencie pre slovenské Regionálne kontaktné body a skupinu audítorov).

 

Spoločný technický sekretariát


Spoločný technický sekretariát pomáha riadiacemu orgánu a monitorovaciemu výboru pri výkone ich funkcií. Spoločný technický sekretariát takisto poskytuje potenciálnym prijímateľom informácie o možnostiach financovania v rámci programov spolupráce a pomáha prijímateľom pri vykonávaní operácií. Kontaktné údaje nájdete v záložke Kontakt.


Regionálne kontaktné body


Regionálne kontaktné body informujú potencionálnych žiadateľov o Programe
a zabezpečujú konzultácie pre žiadateľov, ako aj spoluprácu v rámci implementácie Komunikačnéj Strátegie programu. Regionálne kontaktné body umiestnene sa v maršalských úradoch (Sliezske, Malopoľské a Podkarpatské vojvodstvo) v Poľskej republike a v Prešovskom a Žilinskom samosprávnom kraji v Slovenskej republike.

Kontaktné údaje nájdete v záložke Hľadaj kontaktný bod.


Euroregióny a VÚC


Za implementáciu mikroprojektov sú na poľskej strane zodpovedné Euroregióny pôsobiace na poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti, t. j. Euroregión Beskydy, Karpatský euroregión a Euroregión Tatry. Na slovenskej strane sú za implementáciu mikroprojektov zodpovedné Žilinský samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj (VÚC Žilina a VÚC Prešov).

 

Kontakty

Spoločný technický sekretariát

Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
ul. Halicka 9
31 - 036 Kraków
Tel.: 012 444 15 00
Tel.:/fax 012 294 60 87
E-mail: kontakt@plsk.eu


 

Vedúci Spoločného technického sekretariátu:

Krzysztof Kaczmarek
poverený vedením STS
tel.: +48 12 444 15 01
e-mail: kkaczmarek@plsk.eu

 

Programový tím

Martina Bakoňová
Koordinátorka programového tímu
tel.: +48 12 444 15 03
e-mail: mbakonova@plsk.eu

 

Karolina Rzepecka
tel.: +48 12 444 15 18
e-mail: krzepecka@plsk.eu


Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł
tel.: +48 12 444 15 06
e-mail: apiwowarczyk-bargiel@plsk.eu

Informácie a propagácia
Aleksandra Gierat
tel.: +48 12 444 15 04
e-mail: agierat@plsk.eu

 

Projektový tím
Jolanta Horowska
Koordinátorka projektového tímu
tel.: +48 12 444 15 07
e-mail: jhorowska@plsk.eu


Sabina Sierpińska
tel.: +48 12 444 15 16
e-mail: ssierpinska@plsk.eu


Agnieszka Skrzypek
tel.: +48 12 443 13 98
e-mail: askrzypek@plsk.eu

 

Renata Bafia
tel.: +48 12 444 15 09
e-mail: rbafia@plsk.eu


Justyna Krupnik
tel.: +48 12 443 13 97
e-mail: jkrupnik@plsk.eu


Pavol Škulavík
tel.: +48 12 444 15 02
e-mail: pskulavik@plsk.eu

 

Aleksandra Dutkiewicz
tel.: 48 12 444 15 05
e-mail: adutkiewicz@plsk.eu

 

Marta Gawlik
tel.: +48 12 444 14 03
e-mail: mgawlik@plsk.eu

 

 

Aktuálne informácie o dunajskej stratégií zverejňuje Národný kontaktný bod na novej stránke www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk