Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EU4HEALTH

 

Program EU4Health je ambiciózny a adresný program financovania na roky 2021 – 2027, ktorý má zaručovať vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia vo všetkých politikách a činnostiach Únie v súlade s prístupom „jedno zdravie“. Zameriava sa obzvlášť na zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a podporu inovácií v sektore zdravotníctva.


Prvý návrh na tento program prišiel zo strany Komisie dňa 28. mája 2020 ako reakcia EÚ na ochorenie COVID-19, ktoré výrazne ovplyvnilo životy lekárov, zdravotníckych pracovníkov, pacientov, ako aj fungovanie systémov zdravotnej starostlivosti v EÚ.

 

EU4Health je doposiaľ najväčším programom EÚ v oblasti zdravia čo do objemu financií a bude finančne pomáhať členským štátom, zdravotníckym organizáciám a mimovládnym organizáciám. Umožňuje tak cielene investovať do zlepšenia pripravenosti na krízy a vybudovať silnejšie, odolnejšie a dostupnejšie systémy zdravotnej starostlivosti.


Program tiež významne prispeje k obnove po pandémii COVID-19 zlepšením zdravia obyvateľstva EÚ, podporou boja s cezhraničnými zdravotnými hrozbami a zlepšením pripravenosti a schopnosti EÚ účinne reagovať na ďalšie možné zdravotné krízy v rámci budúcej silnej Európskej zdravotnej únie.


Po tom, ako bol program odhlasovaný v Európskom parlamente dňa 9.3.2021 a následne 17.3.2021 schválený Radou, nadobudol účinnosť 26.3.2021, keď bol uverejnený v Úradnom vestníku EÚ. Prvý pracovný program na rok 2021 Komisia prijme a zavedie v zmysle nariadenia o programe EU4Health po konzultáciách s členskými štátmi v rámci riadiacej skupiny EU4Health. Program bude realizovať nová výkonná agentúra – Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA), ktorá svoju činnosť začala 1. apríla 2021.

Rozpočet pre program EU4HEalth v programovom období 2021 – 2027 je 5,1 miliardy EUR. Z uvedeného pripadá suma 327 miliónov EUR na rozpočet v roku 2021, ktorý by mal narásť na 900 miliónov EUR v roku 2027. Najmenej 20% rozpočtu bude určených na prevenciu chorôb a podporu zdravia; 12,5% na obstarávanie základných produktov dôležitých pre krízu; 12,5% pre globálne záväzky a iniciatívy; a 8% na administratívne náklady.

 

Typy financovania a spôsoby plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele dotknutých akcií a priniesť výsledky, s prihliadnutím najmä na náklady kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu.

 

S cieľom optimalizovať pridanú hodnotu a účinok investícií, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované z rozpočtu Únie, by sa synergie mali hľadať najmä medzi akčným programom a inými programami Únie vrátane tých, ktoré sú predmetom zdieľaného riadenia.

 

Ďalšie programy EÚ, ktoré budú prostredníctvom investícií do oblasti zdravotníctva dopĺňať program EU4Health:

 • Európsky sociálny fond plus (ESF+) na podporu zraniteľných skupín pri prístupe k zdravotnej starostlivosti
 • Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorého cieľom je zlepšiť regionálnu zdravotnícku infraštruktúru
 • program Horizont Európa pre výskum v oblasti zdravia
 • mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU, v rámci ktorého sa budú vytvárať zásoby pohotovostných zdravotníckych potrieb
 • program Digitálna Európa a Nástroj na prepájanie Európy na vytvorenie digitálnej infraštruktúry potrebnej pre digitálne zdravotnícke nástroje

 

Cieľom programu EU4Health je:

 • zlepšiť a podporiť zdravie v Únii a znížiť tak zaťaženie prenosnými a neprenosnými chorobami
 • chrániť obyvateľov Únie pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia,
 • zlepšiť dostupnosť, prístupnosť a cenovú dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a produktov  dôležitých v krízovej situácii,
 • posilniť systémy zdravotnej starostlivosti, zvýšiť ich odolnosť a zefektívniť využívanie zdrojov.

Popri pripravenosti na krízy a ich riešení sa bude program EU4Health zameriavať aj na ďalšie zásadné dlhodobé výzvy, ktorým čelia systémy zdravotníctva, a to najmä na:

 • nerovnosti medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva, krajinami a regiónmi, pokiaľ ide o zdravotný stav a prístup k cenovo dostupnej preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti dobrej kvality,
 • zaťaženie spôsobované neprenosnými ochoreniami, hlavne rakovinou, duševnými chorobami, zriedkavými chorobami a rizikami spojenými s determinantmi zdravia,
 • nerovnomerné rozloženie kapacity systémov zdravotníctva,
 • prekážky, pokiaľ ide o rozsiahle zavádzanie a čo najlepšie využívanie digitálnych inovácií, ako aj zvyšovanie ich počtu,
 • rastúce zaťaženie zdravia v dôsledku znečisťovania a zhoršovania stavu životného prostredia, hlavne kvality ovzdušia, vody a pôdy, ako aj v dôsledku demografických zmien.

Koordinátor programu EU4Health na Slovensku

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Sekcia európskych programov a projektov

Limbová 2 | 837 52 Bratislava | Slovensko

 

Národný kontaktný bod

Ing. Zuzana Matloňová, PhD.

Oddelenie implementácie medzinárodných projektov a medzinárodných politík

Sekcia európskych programov a projektov MZ SR

02 59 373 308 

zuzana.matlonova@health.gov.sk | www.health.gov.sk

 

Člen EU4Health steering group za MZ SR

Daniela Kállayová

Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie

Sekcia zdravia

Limbová 2837 52 BratislavaSlovenská republika

+421 2 593 73 129 

daniela.kallayova@health.gov.sk | www.health.gov.sk

 

 

Pandémia COVID-19 ukázala, že v čase krízy je potrebná lepšia koordinácia a spolupráca medzi členskými štátmi EÚ. V rámci programu EU4Health bude prebiehať spolupráca s členskými štátmi, pričom sa bude rešpektovať rozdelenie právomocí v súvislosti s politikou v oblasti zdravia stanovené v článku 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Pritom by EÚ mala plne rešpektovať zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich politiky v oblasti zdravia, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti.,

 

Správa programu


•    Komisia bude konzultovať s riadiacou skupinou EU4Health (členské štáty) prípravné práce, priority a strategické zamerania.
•    Riadiaca skupina tiež zabezpečí konzistentnosť a komplementárnosť.
•    Komisia bude konzultovať príslušné zainteresované strany s cieľom získať ich názory na priority a strategické zameranie ročných pracovných programov.
•    Komisia informuje Európsky parlament pred posledným zasadnutím riadiacej skupiny.
•    Pracovný program sa prijíma vykonávacím aktom prostredníctvom Výboru pre program EU4Health.
Ďalšie kroky
•    Prijatie nariadenia EU4Health (Marec 2021)
•    Príprava prvého pracovného programu EU4Health (2021) v priebehu druhého štvrťroka 2021.
•    Založenie Výkonnej agentúry pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA), ktorá bude implementovať väčšinu rozpočtu EU4Health.
•    Začiatok procesu pravidelného monitorovania a hodnotenia vplyvu programu na základe stanovených ukazovateľov.

Dňa 18.6.2021 Európska komisia oficiálne zverejnila prvý ročný pracovný program programu EU4Health.

Pracovný program EU4Health na rok 2021 poskytne 132 mil. EUR na akcie zamerané na pripravenosť na krízy, prevenciu chorôb, zdravotnícke systémy, pracovníkov v zdravotníctve, digitalizáciu. Taktiež budú financované projekty aj v oblastiach ako efektívne zásobovanie liekov, dohľad nad chorobami, prevencia, včasné odhalenie, diagnostika a liečba rakoviny, posilnenie európskych referenčných sietí pre zriedkavé choroby, testovanie odolnosti zdravotných systémov a prípravu Európskeho priestoru zdravotných údajov (European Health Data Space).