Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

 

Program EU4Health je ambiciózny a adresný program financovania na roky 2021 – 2027, ktorý má zaručovať vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia vo všetkých politikách a činnostiach Únie v súlade s prístupom „jedno zdravie“. Zameriava sa obzvlášť na zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a podporu inovácií v sektore zdravotníctva.


Prvý návrh na tento program prišiel zo strany Komisie dňa 28. mája 2020 ako reakcia EÚ na ochorenie COVID-19, ktoré výrazne ovplyvnilo životy lekárov, zdravotníckych pracovníkov, pacientov, ako aj fungovanie systémov zdravotnej starostlivosti v EÚ.

 

EU4Health je doposiaľ najväčším programom EÚ v oblasti zdravia čo do objemu financií a bude finančne pomáhať členským štátom, zdravotníckym organizáciám a mimovládnym organizáciám. Umožňuje tak cielene investovať do zlepšenia pripravenosti na krízy a vybudovať silnejšie, odolnejšie a dostupnejšie systémy zdravotnej starostlivosti.


Program tiež významne prispeje k obnove po pandémii COVID-19 zlepšením zdravia obyvateľstva EÚ, podporou boja s cezhraničnými zdravotnými hrozbami a zlepšením pripravenosti a schopnosti EÚ účinne reagovať na ďalšie možné zdravotné krízy v rámci budúcej silnej Európskej zdravotnej únie.


Po tom, ako bol program odhlasovaný v Európskom parlamente dňa 9.3.2021 a následne 17.3.2021 schválený Radou, nadobudol účinnosť 26.3.2021, keď bol uverejnený v Úradnom vestníku EÚ. Prvý pracovný program na rok 2021 Komisia prijme a zavedie v zmysle nariadenia o programe EU4Health po konzultáciách s členskými štátmi v rámci riadiacej skupiny EU4Health. Program bude realizovať nová výkonná agentúra – Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA), ktorá svoju činnosť začala 1. apríla 2021.

Rozpočet pre program EU4HEalth v programovom období 2021 – 2027 je 5,1 miliardy EUR. Z uvedeného pripadá suma 327 miliónov EUR, ktorý narastá na 900 miliónov EUR v roku 2027. Najmenej 20% rozpočtu bude určených na prevenciu chorôb a podporu zdravia; 12,5% na obstarávanie základných produktov dôležitých pre krízu; 12,5% pre globálne záväzky a iniciatívy; a 8% na administratívne náklady.

 

Typy financovania a spôsoby plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele dotknutých akcií a priniesť výsledky, s prihliadnutím najmä na náklady kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu.

 

S cieľom optimalizovať pridanú hodnotu a účinok investícií, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované z rozpočtu Únie, by sa synergie mali hľadať najmä medzi akčným programom a inými programami Únie vrátane tých, ktoré sú predmetom zdieľaného riadenia.

 

Ďalšie programy EÚ, ktoré budú prostredníctvom investícií do oblasti zdravotníctva dopĺňať program EU4Health:

 • Európsky sociálny fond plus (ESF+) na podporu zraniteľných skupín pri prístupe k zdravotnej starostlivosti
 • Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorého cieľom je zlepšiť regionálnu zdravotnícku infraštruktúru
 • program Horizont Európa pre výskum v oblasti zdravia
 • mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU, v rámci ktorého sa budú vytvárať zásoby pohotovostných zdravotníckych potrieb
 • program Digitálna Európa a Nástroj na prepájanie Európy na vytvorenie digitálnej infraštruktúry potrebnej pre digitálne zdravotnícke nástroje

 

Cieľom programu EU4Health je:

 • zlepšiť a podporiť zdravie v Únii a znížiť tak zaťaženie prenosnými a neprenosnými chorobami
 • chrániť obyvateľov Únie pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia,
 • zlepšiť dostupnosť, prístupnosť a cenovú dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a produktov  dôležitých v krízovej situácii,
 • posilniť systémy zdravotnej starostlivosti, zvýšiť ich odolnosť a zefektívniť využívanie zdrojov.

Popri pripravenosti na krízy a ich riešení sa bude program EU4Health zameriavať aj na ďalšie zásadné dlhodobé výzvy, ktorým čelia systémy zdravotníctva, a to najmä na:

 • nerovnosti medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva, krajinami a regiónmi, pokiaľ ide o zdravotný stav a prístup k cenovo dostupnej preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti dobrej kvality,
 • zaťaženie spôsobované neprenosnými ochoreniami, hlavne rakovinou, duševnými chorobami, zriedkavými chorobami a rizikami spojenými s determinantmi zdravia,
 • nerovnomerné rozloženie kapacity systémov zdravotníctva,
 • prekážky, pokiaľ ide o rozsiahle zavádzanie a čo najlepšie využívanie digitálnych inovácií, ako aj zvyšovanie ich počtu,
 • rastúce zaťaženie zdravia v dôsledku znečisťovania a zhoršovania stavu životného prostredia, hlavne kvality ovzdušia, vody a pôdy, ako aj v dôsledku demografických zmien.

Kontaktný bod pre program na Slovensku: TBD

 

Pandémia COVID-19 ukázala, že v čase krízy je potrebná lepšia koordinácia a spolupráca medzi členskými štátmi EÚ. V rámci programu EU4Health bude prebiehať spolupráca s členskými štátmi, pričom sa bude rešpektovať rozdelenie právomocí v súvislosti s politikou v oblasti zdravia stanovené v článku 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Pritom by EÚ mala plne rešpektovať zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich politiky v oblasti zdravia, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti.,

 

Správa programu


•    Komisia bude konzultovať s riadiacou skupinou EU4Health (členské štáty) prípravné práce, priority a strategické zamerania.
•    Riadiaca skupina tiež zabezpečí konzistentnosť a komplementárnosť.
•    Komisia bude konzultovať príslušné zainteresované strany s cieľom získať ich názory na priority a strategické zameranie ročných pracovných programov.
•    Komisia informuje Európsky parlament pred posledným zasadnutím riadiacej skupiny.
•    Pracovný program sa prijíma vykonávacím aktom prostredníctvom Výboru pre program EU4Health.
Ďalšie kroky
•    Prijatie nariadenia EU4Health (Marec 2021)
•    Príprava prvého pracovného programu EU4Health (2021) v priebehu druhého štvrťroka 2021.
•    Založenie Výkonnej agentúry pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA), ktorá bude implementovať väčšinu rozpočtu EU4Health.
•    Začiatok procesu pravidelného monitorovania a hodnotenia vplyvu programu na základe stanovených ukazovateľov.