Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Erasmus+ je program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálnu inklúziu, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Z jeho rozpočtu sa budú financovať projekty vzdelávacej mobility a cezhraničnej spolupráce určené 10 miliónom Európanov všetkých vekových skupín a z akéhokoľvek prostredia. Okrem toho Erasmus+ pod vplyvom pandémie podporí odolnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

 

Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu. Erasmus+ ďalej slúži na podporu európskeho piliera sociálnych práv, výkon stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoj európskeho rozmeru v športe.

 

Tento unikátny program sa od svojho vzniku v roku 1987 značne rozšíril a v súčasnosti pokrýva všetky sektory vzdelávania a odbornej prípravy. Pod pomenovaním Erasmus+ je známy od roku 2014, kedy sa výrazne zväčšil rozsah jeho činností. Európania ho považujú za tretí najpozitívnejší úspech EÚ hneď po voľnom pohybe a mieri. Za posledné tri desaťročia sa na programe zúčastnilo viac ako 10 miliónov ľudí v 33 krajinách (EÚ plus Island, Lichtenštajnsko, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko). Medzinárodná časť nového programu Erasmus+ ponúkne mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na celom svete.

 

Komisia zverejnila svoj návrh nového programu Erasmus+ 30. mája 2018 v kontexte viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2021 - 2027. Úspešné trojstranné rokovania z konca roka 2020, politická dohoda Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a nástroji NextGenerationEU, a  prijatie balíka o VFR dali ďalšiemu pokračovaniu programu zelenú. Prvý ročný pracovný program Erasmus+ na obdobie rokov 2021 – 2027 prijala Komisia 25. marca 2021.

 

 

Ďalšie informácie

 

Webstránka programu Erasmus+ s dostupnými informáciami o programe vrátane príležitostí, aktuálnych výziev na predkladanie ponúk a návrhov, štatistík a pravidelne aktualizovaných noviniek o podujatiach a informačných publikáciách.

 

Podrobnejšie informácie o programe a príležitostiach, ktoré ponúka vrátane kritérií oprávnenosti sú k dispozícií v sprievodcovi programom Erasmus+.

Prehľad informácií o programe Erasmus +(2020)

Vizualizovaný prehľad o novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Tlačová správa o prijatí prvého ročného pracovného programu na obdobie 2021 – 2027 Komisiou (25. 3. 2021)

 

Výzva v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027 (29. 3. 2021)

 

Ďalšie aktuálne informácie nájdete na sociálnych médiách:

TwitterFacebookInstagram

 

 

Všeobecným cieľom programu je podporiť prostredníctvom celoživotného vzdelávania vzdelávací, profesijný a osobný rozvoj ľudí v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe a mimo nej, a tak prispieť k udržateľnému rastu, ku kvalitným pracovným miestam, k sociálnej súdržnosti, podpore inovácií a posilneniu európskej identity a aktívneho občianstva. Program ako taký je kľúčovým nástrojom budovania európskeho vzdelávacieho priestoru, podpory pri realizácii európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy so základnými sektorovými programami, napredovania v spolupráci zameranej na politiku v oblasti mládeže v rámci stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoja európskeho rozmeru v športe. 

Špecifické ciele programu sú: 

    • podporovať vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov a skupín, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu a rovnosť, excelentnosť, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, 
    • podporovať mobilitu v neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa a aktívnu účasť mladých ľudí, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu, tvorivosť a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti mládeže, 
  • podporovať vzdelávaciu mobilitu zamestnancov v oblasti športu, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu, tvorivosť a inovácie na úrovni športových organizácií a politík v oblasti športu.

 

Správa programu

 

Program Erasmus+ spravuje Európska komisia, Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), sieť národných agentúr v krajinách účastniacich sa programu a sieť národných kancelárií v niektorých partnerských krajinách.

Komisia vykonáva celkovú správu programu vrátane riadenia rozpočtu, stanovovania priorít, identifikácie cieľov a kritérií programu, monitorovania a riadenia vykonávania programu, nadväzných činností a hodnotenia programu.

Agentúra EACEA je zodpovedná za riadenie centralizovaných prvkov programu, medzi ktoré patria propagácia programu a príležitostí, uverejňovanie výziev na predkladanie návrhov, preskúmanie žiadostí o grant, monitorovanie projektov, či komunikácia výsledkov.

V krajinách EÚ Komisia zveruje veľkú časť správy programu Erasmus+ národným agentúram. V krajinách mimo EÚ, a osobitne v oblasti vysokoškolského vzdelávania, túto úlohu plnia národné kancelárie Erasmus+.

Komisia poskytuje financovanie národným agentúram, ktoré používajú tieto prostriedky na riadenie decentralizovaných činností. Úlohou národných agentúr programu Erasmus+ je poskytovať informácie o programe, preskúmavať žiadosti podané v danej krajine, monitorovať a hodnotiť vykonávanie programu v danej krajine, podporovať jednotlivcov a organizácie, aby sa zapojili do programu a propagovať program a jeho činnosti na miestnej a národnej úrovni.

Program podporujú aj rôzne ďalšie organizácie, medzi nimi aj Národné informačné centrá pre akademické uznávanie (NARIC), Sieť Eurydice, eTwinning, Sieť Eurodesk, či Euroguidance.

 

Financie

 

Rozpočet programu Erasmus+ sa odhaduje na 26,2€ miliardy EUR, pozostáva z 24,574 miliárd EUR v bežných cenách ako súčasť nového VFR (2021 – 2027) a dodatočného navýšenia o 1,7 miliardy EUR v cenách z roku 2018. K tomu ešte treba pripočítať približne 2,2 miliardy EUR z nástroja EÚ pre vonkajšiu spoluprácu – Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej  spolupráce (NDICI) a Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III).

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Skutočnosť, že sa rozpočet programu Erasmus+ na nasledujúcich sedem rokov takmer zdvojnásobil, poukazuje na význam, ktorý sa pripisuje vzdelávaniu, celoživotnému vzdelávaniu a mládeži v Európe. Erasmus+ ostáva jedinečným programom, pokiaľ ide o veľkosť, rozsah a celosvetové uznanie. Vďaka programu Erasmus+ sa európsky vzdelávací priestor stane realitou.“

  • Na podporu príležitostí mobility pre všetkých v kontexte celoživotného vzdelávania bude slúžiť 70% rozpočtu. Mobilita v rámci programu Erasmus+ pozitívne vplýva na vzdelávací, sociálny, osobný a profesijný rozvoj tým, že zlepšuje znalosti, zručnosti a postoje, zlepšuje zamestnateľnosť, pomáha budovať dôveru a nezávislosť, podnecuje zvedavosť a inovácie, podporuje porozumenie iným ľuďom a vytvára pocit európskej spolupatričnosti.

Do projektov spolupráce a činností zameraných na rozvoj politiky sa investuje 30% rozpočtu. V ich rámci budú organizácie získavať skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce, posilňovať svoje kapacity, rozvíjať inovačné koncepcie, vymieňať si osvedčené postupy a vytvárať siete. Vďaka týmto akciám bude Erasmus+ zohrávať dôležitú úlohu pri posilňovaní odolnosti a podpore obnovy a inovácií v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu.

Koordinátor programu Erasmus + v Slovenskej republike

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

+421 220 922 201

erasmusplus@saaic.sk

Križkova 9  | 811 04 Bratislava  | Slovensko

 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

+421 259 296 225

erasmusplus@iuventa.sk

Karloveská 64 | 842 58 Bratislava | Slovensko

 

Erasmus+: Europoslanci požadujú väčšie začlenenie ľudí s nedostatkom príležitostí (27. 6. 2022)

 

Online diskusia na tému Učiace sa komunity vo vidieckych oblastiach (1. 6. 2022)

 

15-miliónov EUR na podporu vzdelávania učiteľov prostredníctvom programu Erasmus+ (17. 3. 2022)

 

Skvelý začiatok nového programu Erasmus+ v roku 2021 (4. 3. 2022)

 

35 rokov programu Erasmus + (14. 2. 2022)

 

Erasmus+: How to communicate YOUR PROJECT (7. 2. 2022)

 

Inštruktážny webinár pre žiadateľov grantov (KA1) v sektore OVP (17. 1. 2022)

 

Inštruktážny webinár pre žiadateľov grantov (KA1) v sektore ŠV (14. 1. 2022)

 

Central European Joint Infoday 2022 (17. 12. 2021)

 

Správa Erasmus+ za rok 2020 (16. 12. 2021)

 

Konferencia Vízie Erasmus+ (13. 12. 2021)

 

Európska komisia bude presadzovať novú stratégiu univerzít (10. 12. 2021)

 

Rekordných 272-miliónov EUR na podporu aliancií Európskych univerzít (7. 12. 2021)

 

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+ (3. 12. 2021)

 

Erasmus+: Eurydice report (29. 11. 2021)

 

Erasmus+: takmer 3,9-miliardy EUR v roku 2022 na mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu (24. 11. 2021)

 

ErasmusDays 2021: Viac ako 5 600 podujatí v 67 krajinách (8. 11. 2021)

 

Erasmus+: Výzva 2021 - predĺženie termínu výzvy (3. 11. 2021)

 

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ (Erasmus+) (7. 10. 2021)

 

Komisia spustila novú aplikáciu Erasmus+ s integrovanou európskou študentskou kartou (27. 9. 2021)

 

Tri školy zo Slovenska získali Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie (20. 9. 2021)

 

Erasmus+ Teacher Academies (17. 8. 2021)

 

Erasmus+: Výzva 2021: 2. kolo! (4. 8. 2021)

 

SAVE-THE-DATE: ErasmusDays 2021 (11. 6. 2021)

 

Erasmus+: Predĺženie termínu výzvy – partnerstvá malého rozsahu, partnerstvá spolupráce (20. 5. 2021)

 

Európsky parlament podporuje nový program Erasmus + vo výške 28-miliárd EUR (20. 5. 2021)

 

Nové medzinárodné príležitosti vo vzdelávaní 2021 – 2027 (12. 4. 2021)

 

Nový program Erasmus+ 2021 – 2027 (24. 3. 2021)

 

Webinár: Úvodná lekcia k programu Erasmus+ 2021-2027 (23. 3. 2021)

 

Erasmus + Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní (22. 1. 2021)

 

Konečné detaily vzdelávacieho programu EÚ Erasmus+ (5. 1. 2021)

 

Európska komisia víta politickú dohodu o programe Erasmus (14. 12. 2020)