Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

ERASMUS+

Erasmus+ je program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálnu inklúziu, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Z jeho rozpočtu sa budú financovať projekty vzdelávacej mobility a cezhraničnej spolupráce určené 10 miliónom Európanov všetkých vekových skupín a z akéhokoľvek prostredia. Okrem toho Erasmus+ pod vplyvom pandémie podporí odolnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

 

Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestoreakčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu. Erasmus+ ďalej slúži na podporu európskeho piliera sociálnych práv, výkon stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoj európskeho rozmeru v športe.

 

Tento unikátny program sa od svojho vzniku v roku 1987 značne rozšíril a v súčasnosti pokrýva všetky sektory vzdelávania a odbornej prípravy. Pod pomenovaním Erasmus+ je známy od roku 2014, kedy sa výrazne zväčšil rozsah jeho činností. Európania ho považujú za tretí najpozitívnejší úspech EÚ hneď po voľnom pohybe a mieri. Za posledné tri desaťročia sa na programe zúčastnilo viac ako 10 miliónov ľudí v 33 krajinách (EÚ plus Island, Lichtenštajnsko, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko). Medzinárodná časť nového programu Erasmus+ ponúkne mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na celom svete.

 

Komisia zverejnila svoj návrh nového programu Erasmus+ 30. mája 2018 v kontexte viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2021 – 2027. Úspešné trojstranné rokovania z konca roka 2020, politická dohoda Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a nástroji NextGenerationEU, a  prijatie balíka o VFR dali ďalšiemu pokračovaniu programu zelenú. Prvý ročný pracovný program Erasmus+ na obdobie rokov 2021 – 2027 prijala Komisia 25. marca 2021.

 

 

Ďalšie informácie

 

Webstránka programu Erasmus+ s dostupnými informáciami o programe vrátane príležitostí, aktuálnych výziev na predkladanie ponúk a návrhov, štatistík a pravidelne aktualizovaných noviniek o podujatiach a informačných publikáciách.

 

Podrobnejšie informácie o programe a príležitostiach, ktoré ponúka vrátane kritérií oprávnenosti sú k dispozícií v sprievodcovi programom Erasmus+.

Prehľad informácií o programe Erasmus +(2020)

Vizualizovaný prehľad o novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Tlačová správa o prijatí prvého ročného pracovného programu na obdobie 2021 – 2027 Komisiou (25. 3. 2021)

 

Výzva v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027 (29. 3. 2021)

 

Ďalšie aktuálne informácie nájdete na sociálnych médiách:

Twitter | Facebook | Instagram

 

 

Všeobecným cieľom programu je podporiť prostredníctvom celoživotného vzdelávania vzdelávací, profesijný a osobný rozvoj ľudí v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe a mimo nej, a tak prispieť k udržateľnému rastu, ku kvalitným pracovným miestam, k sociálnej súdržnosti, podpore inovácií a posilneniu európskej identity a aktívneho občianstva. Program ako taký je kľúčovým nástrojom budovania európskeho vzdelávacieho priestoru, podpory pri realizácii európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy so základnými sektorovými programami, napredovania v spolupráci zameranej na politiku v oblasti mládeže v rámci stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoja európskeho rozmeru v športe. 

Špecifické ciele programu sú: 

    • podporovať vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov a skupín, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu a rovnosť, excelentnosť, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, 
    • podporovať mobilitu v neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa a aktívnu účasť mladých ľudí, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu, tvorivosť a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti mládeže, 
  • podporovať vzdelávaciu mobilitu zamestnancov v oblasti športu, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu, tvorivosť a inovácie na úrovni športových organizácií a politík v oblasti športu.

 

Správa programu

 

Program Erasmus+ spravuje Európska komisia, Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), sieť národných agentúr v krajinách účastniacich sa programu a sieť národných kancelárií v niektorých partnerských krajinách.

Komisia vykonáva celkovú správu programu vrátane riadenia rozpočtu, stanovovania priorít, identifikácie cieľov a kritérií programu, monitorovania a riadenia vykonávania programu, nadväzných činností a hodnotenia programu.

Agentúra EACEA je zodpovedná za riadenie centralizovaných prvkov programu, medzi ktoré patria propagácia programu a príležitostí, uverejňovanie výziev na predkladanie návrhov, preskúmanie žiadostí o grant, monitorovanie projektov, či komunikácia výsledkov.

V krajinách EÚ Komisia zveruje veľkú časť správy programu Erasmus+ národným agentúram. V krajinách mimo EÚ, a osobitne v oblasti vysokoškolského vzdelávania, túto úlohu plnia národné kancelárie Erasmus+.

Komisia poskytuje financovanie národným agentúram, ktoré používajú tieto prostriedky na riadenie decentralizovaných činností. Úlohou národných agentúr programu Erasmus+ je poskytovať informácie o programe, preskúmavať žiadosti podané v danej krajine, monitorovať a hodnotiť vykonávanie programu v danej krajine, podporovať jednotlivcov a organizácie, aby sa zapojili do programu a propagovať program a jeho činnosti na miestnej a národnej úrovni.

Program podporujú aj rôzne ďalšie organizácie, medzi nimi aj Národné informačné centrá pre akademické uznávanie (NARIC)Sieť EurydiceeTwinningSieť Eurodesk, či Euroguidance.

 

Financie

 

Rozpočet programu Erasmus+ sa odhaduje na 26,2 miliardy EUR, pozostáva z 24,574 miliárd EUR v bežných cenách ako súčasť nového VFR (2021 – 2027) a dodatočného navýšenia o 1,7 miliardy EUR v cenách z roku 2018. K tomu ešte treba pripočítať približne 2,2 miliardy EUR z nástroja EÚ pre vonkajšiu spoluprácu – Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej  spolupráce (NDICI) a Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III).

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Skutočnosť, že sa rozpočet programu Erasmus+ na nasledujúcich sedem rokov takmer zdvojnásobil, poukazuje na význam, ktorý sa pripisuje vzdelávaniu, celoživotnému vzdelávaniu a mládeži v Európe. Erasmus+ ostáva jedinečným programom, pokiaľ ide o veľkosť, rozsah a celosvetové uznanie. Vďaka programu Erasmus+ sa európsky vzdelávací priestor stane realitou.“

  • Na podporu príležitostí mobility pre všetkých v kontexte celoživotného vzdelávania bude slúžiť 70% rozpočtu. Mobilita v rámci programu Erasmus+ pozitívne vplýva na vzdelávací, sociálny, osobný a profesijný rozvoj tým, že zlepšuje znalosti, zručnosti a postoje, zlepšuje zamestnateľnosť, pomáha budovať dôveru a nezávislosť, podnecuje zvedavosť a inovácie, podporuje porozumenie iným ľuďom a vytvára pocit európskej spolupatričnosti.

Do projektov spolupráce a činností zameraných na rozvoj politiky sa investuje 30% rozpočtu. V ich rámci budú organizácie získavať skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce, posilňovať svoje kapacity, rozvíjať inovačné koncepcie, vymieňať si osvedčené postupy a vytvárať siete. Vďaka týmto akciám bude Erasmus+ zohrávať dôležitú úlohu pri posilňovaní odolnosti a podpore obnovy a inovácií v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu.

Koordinátor programu Erasmus + v Slovenskej republike

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

+421 220 922 201

erasmusplus@saaic.sk

Križkova 9  | 811 04 Bratislava  | Slovensko

 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

+421 259 296 225

erasmusplus@iuventa.sk

Karloveská 64 | 842 58 Bratislava | Slovensko

Infoseminár – Ako na Erasmus+ KA2 projekty (7. 12. 2023)

 

Nová správa Erasmus+: V roku 2022 využilo program viac ako 1,2-milióna študentov a učiteľov (5. 12. 2023)

 

STU ako súčasť aliancie EULiST podpísala grantovú dohodu s Európskou komisiou (3. 11. 2023)

 

Priebežné hodnotenie programu Erasmus+ 2021 – 2027 a záverečné hodnotenie programu Erasmus+ 2014 – 2020 (3. 11. 2023)

 

6 dní osláv programu Erasmus+ (29. 9. 2023)

 

Komisia žiada o spätnú väzbu k prvej polovici programu Erasmus+ (21. 9. 2023)

 

Nová správa Erasmus Mundus (14. 8. 2023)

 

Do modernizačnej schémy Erasmus+ bolo vybraných 159 projektov (11. 8. 2023)

 

Erasmus+: Zverejnené výsledky Výzvy 2023 (25. 5. 2023)

 

Správa Eurydice – Vzdelávanie dospelých a odborná príprava v Európe (17. 5. 2023)

 

Európsky parlament podporí výzvy, aby sa Švajčiarsko vrátilo do programu Erasmus+ (3. 5. 2023)

 

Komisia oznámila zvýšenie rozpočtu na rok 2023 pre program Erasmus+ s osobitným zameraním na Ukrajinu (10. 3. 2023)

 

Online Info Session: Alliances for Innovation 2023 (22. 2. 2023)

 

Výzva európskych univerzít Erasmus+ 2023 (10. 2. 2023)

 

Erasmus+: Kooperačné partnerstvá (18. 1. 2023)

 

Online information session: Centres of Vocational Excellence 2023 (18.1. 2023)

 

Prehľady a štatistiky o programe Erasmus+ (13. 1. 2023)

 

Vyšiel nový eTwinning Summary Report (13. 12. 2022)

 

Výzva Erasmus+ na rok 2023 otvorená: 4,2 miliardy eur na podporu mobility a spolupráce v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu (24. 11. 2022)

 

Erasmus Days 2022 (2. 11. 2022)

 

Oslava programu Erasmus+: #ErasmusDays (10. 10. 2022)

 

Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie pre rok 2022 získajú aj štyri slovenské projekty (27. 9. 2022)

 

Oslavujeme 35 rokov programu Erasmus (19. 9. 2022)

 

Informačný seminár EPALE pre žiadateľov projektov ERASMUS+ (24. 8. 2022)

 

Ako pripraviť projekt Erasmus+ (9. 8. 2022)

 

Univerzita v Amsterdame: Aliancia EPICUR získala grant vo výške 18-miliónov EUR (28. 7. 2022)

 

Erasmus+: Europoslanci požadujú väčšie začlenenie ľudí s nedostatkom príležitostí (27. 6. 2022)

 

Online diskusia na tému Učiace sa komunity vo vidieckych oblastiach (1. 6. 2022)

 

15-miliónov EUR na podporu vzdelávania učiteľov prostredníctvom programu Erasmus+ (17. 3. 2022)

 

Skvelý začiatok nového programu Erasmus+ v roku 2021 (4. 3. 2022)

 

35 rokov programu Erasmus + (14. 2. 2022)

 

Erasmus+: How to communicate YOUR PROJECT (7. 2. 2022)

 

Inštruktážny webinár pre žiadateľov grantov (KA1) v sektore OVP (17. 1. 2022)

 

Inštruktážny webinár pre žiadateľov grantov (KA1) v sektore ŠV (14. 1. 2022)

 

Central European Joint Infoday 2022 (17. 12. 2021)

 

Správa Erasmus+ za rok 2020 (16. 12. 2021)

 

Konferencia Vízie Erasmus+ (13. 12. 2021)

 

Európska komisia bude presadzovať novú stratégiu univerzít (10. 12. 2021)

 

Rekordných 272-miliónov EUR na podporu aliancií Európskych univerzít (7. 12. 2021)

 

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+ (3. 12. 2021)

 

Erasmus+: Eurydice report (29. 11. 2021)

 

Erasmus+: takmer 3,9-miliardy EUR v roku 2022 na mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu (24. 11. 2021)

 

ErasmusDays 2021: Viac ako 5 600 podujatí v 67 krajinách (8. 11. 2021)

 

Erasmus+: Výzva 2021 – predĺženie termínu výzvy (3. 11. 2021)

 

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ (Erasmus+) (7. 10. 2021)

 

Komisia spustila novú aplikáciu Erasmus+ s integrovanou európskou študentskou kartou (27. 9. 2021)

 

Tri školy zo Slovenska získali Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie (20. 9. 2021)

 

Erasmus+ Teacher Academies (17. 8. 2021)

 

Erasmus+: Výzva 2021: 2. kolo! (4. 8. 2021)

 

SAVE-THE-DATE: ErasmusDays 2021 (11. 6. 2021)

 

Erasmus+: Predĺženie termínu výzvy – partnerstvá malého rozsahu, partnerstvá spolupráce (20. 5. 2021)

 

Európsky parlament podporuje nový program Erasmus + vo výške 28-miliárd EUR (20. 5. 2021)

 

Nové medzinárodné príležitosti vo vzdelávaní 2021 – 2027 (12. 4. 2021)

 

Nový program Erasmus+ 2021 – 2027 (24. 3. 2021)

 

Webinár: Úvodná lekcia k programu Erasmus+ 2021-2027 (23. 3. 2021)

 

Erasmus + Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní (22. 1. 2021)

 

Konečné detaily vzdelávacieho programu EÚ Erasmus+ (5. 1. 2021)

 

Európska komisia víta politickú dohodu o programe Erasmus (14. 12. 2020)