Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Digitálna Európa je program, prostredníctvom ktorého sa bude financovať rozsiahle zavádzanie najmodernejších technológií, ako sú umelá inteligencia a najnovšie nástroje v oblasti kybernetickej bezpečnosti, s cieľom urýchliť digitálnu transformáciu európskych spoločností a hospodárstiev. Program sa bude realizovať v období rokov 2021 – 2027, pričom je jeho začiatok stanovený spätne od 1.1.2021.
Prvý návrh na tento program prijala Komisia dňa 6.6.2018, ako jeden z návrhov súvisiacich s viacročným finančným rámcom, ktorý je súčasťou kapitoly Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika.

 

Program je výsledkom dôraznej snahy EÚ o to, aby digitalizácia priniesla čo najväčší prospech jej spoločnostiam a ekonomikám, aby EÚ bola nezávislejšia v kľúčových technológiách a aby dosiahla vyššiu konkurencieschopnosť. Program nám pomôže vybudovať najmodernejšie špičkové a bezpečné digitálne služby pre všetkých občanov a podniky v celej Únii.

 

Posilnené digitálne kapacity majú perspektívu priniesť občanom EÚ skutočnú pridanú hodnotu, obzvlášť v kontexte pokračujúcej pandémie COVID-19. Z aktuálneho vývoja je možné pozorovať tendenciu rastúceho významu digitálnych technológií a profilovania sa digitálnych služieb ako sektoru dominantného pre hospodársky rast. Slovami Petra Altmaiera, nemeckého spolkového ministra hospodárstva a energetiky a predsedu Rady je zrejmé, „že digitálny sektor bude zohrávať kľúčovú úlohu pri hospodárskej obnove po pandémii COVID-19, čo znamená, že program Digitálna Európa je kľúčovým prvkom plánu obnovy“.

 


Predsedníctvo Rady a Európsky parlament dosiahli 14. decembra 2020 predbežnú dohodu, ktorá viedla k formálnemu prijatiu. Výbor stálych predstaviteľov Rady schválil dohodnuté znenie 18. decembra 2020. Hlasovaním zo dňa 16.3.2021, ktoré sa uskutočnilo písomným postupom, Rada prijala svoju pozíciu v prvom čítaní. Pred uverejnením právneho aktu v Úradnom vestníku EÚ ho musí ešte prijať Európsky parlament v druhom čítaní. Nariadenie nadobudne účinnosť dňom jeho uverejnenia.

Rozpočet pre program Digitálna Európa v programovom období 2021 – 2027 predstavuje sumu 7 588 000 000,- EUR. Z programu Digitálna Európa sa budú financovať projekty v piatich kľúčových oblastiach, z ktorých má každá svoj orientačný rozpočet:


•    vysokovýkonná výpočtová technika: 2 226 914 000 EUR
•    umelá inteligencia: 2 061 956 000 EUR
•    kybernetická bezpečnosť a dôvera: 1 649 566 000 EUR
•    pokročilé digitálne zručnosti: 577 347 000 EUR
•    zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita: 1 072 217 000 EUR


Program Digitálna Európa bude doplnkom viacerých ďalších programov na podporu digitálnej transformácie, napríklad programu Horizont Európa, ktorý je zameraný na výskum a technologický rozvoj, ako aj digitálnych aspektov Nástroja na prepájanie Európy. Okrem toho sa podľa nového nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti v národných plánoch obnovy a odolnosti musí najmenej 20 % výdavkov vyčleniť na digitálnu transformáciu.

 

Všeobecným cieľom programu je vytvoriť výdavkový nástroj na maximalizáciu prínosov digitálnej transformácie pre občanov EÚ, podniky a orgány verejnej správy posilnením digitálnych kapacít EÚ v piatich kľúčových oblastiach (tzv. špecifické ciele):

  • vysokovýkonná výpočtová technika,
  • umelá inteligencia,
  • kybernetická bezpečnosť a dôvera,
  • pokročilé digitálne zručnosti a zavádzanie a najlepšie využívanie digitálnej kapacity a iteroperabilita.

 

Digitálna Európa zároveň podporujú dvojitý cieľ Únie: dosiahnuť zelenú a digitálnu transformáciu a posilňujúcu odolnosť a otvorenú strategickú autonómiu Únie.

 

Správa programu

 

Z návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021-2027, vychádza vznik Európskych centier digitálnych inovácií (EDIH). Jedná sa o samostatné organizácie alebo koordinované skupiny organizácií (konzorciá) s doplnkovými odbornými znalosťami s neziskovým cieľom, ktoré podporujú spoločnosti – najmä malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou kapitalizáciou alebo verejný sektor v oblasti digitálnej transformácie.

 

Sú to jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie.

 

Členské štáty hrajú kľúčovú úlohu pri tvorbe siete európskych centier digitálnych inovácií. Na národnej úrovni musia v otvorenej a transparentnej súťaži vybrať vhodné subjekty, ktoré následne nominujú Európskej komisii. Slovensko by malo vytvoriť sieť troch a viac centier, ktoré budú aktívnou a plnohodnotnou súčasťou európskej siete.

 

Sieť európskych centier digitálnych inovácií poskytne podnikom a osobitne MSP, ako aj orgánom verejnej správy prístup k odborných znalostiam v oblasti technológií. Tieto centrá, ktoré v rámci Európy pokrývajú veľké územia, budú pri vykonávaní programu zohrávať ústrednú úlohu.

Koordinátor programu Digitálna Európa na Slovensku

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Sekcia digitálnej agendy

Sídlo  |  Štefánikova 15 | 811 05 Bratislava | Slovenská republika

 

Kontaktná osoba

Ing. Marek Tóth

Odbor priamo riadených programov EÚ a digitálnych infraštruktúr,

Sekcia digitálnej agendy MIRRI SR

Pracovisko  |  Westend Court | Dúbravská cesta 4 | Bratislava | Slovensko

+421 2 2092 8210 

marek.toth@vicepremier.gov.sk 

 

 

 

Novinky

Program Digitálna Európa – neformálna dohoda s Európskym parlamentom (18.12.2020)

Program Digitálna Európa dostal od Rady zelenú (16.3.2021)