Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Creative Europe

 

 

Európsky obranný fond (European Defence Fund, EDF) je vôbec prvým viacročným finančným programom v EÚ na podporu výskumu a vývoja v oblasti obrany. Tento fond umožní EÚ stať sa jedným z troch najvýznamnejších investorov do výskumu a technológií v oblasti obrany v Európe. Program nadväzuje na dva prípravné programy, ktoré sa začali v rozpočtovom období 2014 – 2020: na prípravnú akciu pre výskum v oblasti obrany (PADR, 90 miliónov EUR na roky 2017 – 2019) a na program európskeho obranného priemyslu (EDIDP, 500 miliónov EUR na roky 2019 a 2020).

 

Slovami Komisára pre vnútorný trh Thierryho Brettona ide o „významný prielom, keďže EÚ bude mať po prvýkrát osobitný program na podporu spolupráce v oblasti obranného priemyslu. Integrovanejšia, inovatívnejšia a konkurencieschopnejšia európska obranná technologická a priemyselná základňa má zásadný význam pre silnejšiu, odolnejšiu a strategicky zvrchovanú Európu. Európsky obranný fond posilní spoluprácu v oblasti obrany a spoločné investície do výskumu a vývoja, pričom prinesie najmodernejšie interoperabilné obranné technológie a vybavenie v súlade s potrebami členských štátov budovať spôsobilosti.“

 

Európsky obranný fond je kľúčovou iniciatívou Komisie na podporu kolaboratívneho výskumu a vývoja obranných spôsobilostí z rozpočtu EÚ. Vo viacročnom finančnom rámci Únie  na roky 2021 – 2027 bude fond finančne podporovať konzorciá subjektov z rôznych členských štátov, ktoré sa zaoberajú kolaboratívnym výskumom a vývojom produktov a technológií v oblasti obrany. Fond zahŕňa aj mechanizmy, ktoré motivujú malé a stredné podniky (MSP), aby sa zúčastňovali na cezhraničných projektoch v oblasti obrany, a tak prispieva k otvoreniu príslušných európskych dodávateľských reťazcov.

Európska komisia otvorila 7. júna 2017 verejnú diskusiu o budúcom smerovaní obrannej politiky v EÚ s 27 členmi. Preložila oznámenie o EDF pozostávajúceho z dimenzií pre obranný výskum a rozvoj kapacít, ku ktorému bol pripojený legislatívny návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje Program EDIDP v rámci dimenzie rozvoja kapacít.

 

Podľa návrhu Komisie na nariadenie o zriadení Európskeho obranného fondu z 13. júna 2018 mal tento fond nasmerovať 13 miliárd EUR na spoločný obranný výskum a rozvoj kapacít, vďaka čomu sa môže Únia stať jedným z najväčších investorov do obranného výskumu v priestore EÚ. Bude tiež pôsobiť ako katalyzátor presmerovaním individuálnych výdavkov na rozvojové projekty spolupráce v rámci EÚ so spoločnými technickými požiadavkami, ktoré sa zameriavajú na únijné priority.

Po predbežnej politickej dohode z 10. decembra 2020 sa v Európskom parlamente a Rade uskutoční hlasovanie s cieľom formálne schváliť jej znenie. Od uzavretia čiastočnej dohody v roku 2019 sa Komisia pripravuje na jej vstup do platnosti od januára 2021.

 

Ďalší postup

 

Európsky parlament, členské štáty EÚ zoskupené v Rade a Komisia dosiahli 10. novembra 2020 politickú dohodu o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a nástroji NextGenerationEU. Ako ďalší krok je teraz naliehavo potrebné prijať v rámci príslušných úloh a postupov balík VFR a ratifikovať zmenu rozhodnutia o vlastných zdrojoch. 

Po svojom prijatí bude dlhodobý rozpočet EÚ spolu s dočasným nástrojom na obnovu Európy NextGenerationEU najväčším stimulačným balíkom, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ. Na obnovu Európy po pandémii COVID-19 pomôže celková suma 1,8 bilióna EUR (v cenách z roku 2018). Európa sa stane ekologickejšou, digitálnejšou a odolnejšou.

 

Ďalšie informácie

Tlačová správa o zriadení Európskeho obranného fondu

Tlačová správa o návrhu na Európsky obranný fond na roky 2021 – 2027

Tlačová správa o politickej dohode medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi o Európskom obrannom fonde

Ďalšie informácie o pracovnom programe PADR a výzvach na predkladanie návrhov v tejto oblasti

Ďalšie informácie o pracovnom programe EDIDP a výzvach na predkladanie návrhov v tejto oblasti

Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a nástroj NextGenerationEU

Sledujte vývoj legislatívneho návrhu

Európsky obranný priemysel

Európska obranná agentúra

Twitter: #EUDefence

Konečné rozhodnutie o zriadení EDF prijali Rada a Európsky parlament v rokoch 2019/2020. Fond začal fungovať 1. januára 2021 s celkovým dohodnutým rozpočtom na obdobie 2021 – 2027 (v bežných cenách) 7,953 miliárd EUR. Zhruba jedna tretina bude financovať konkurencieschopné a kooperatívne obranné výskumné projekty, a to najmä prostredníctvom grantov. Dve tretiny doplnia investície členských štátov a budú sa z nich spolufinancovať náklady na vývoj obranných kapacít po ukončení fázy výskumu.

Čo sa týka prostriedkov vyčlenených na EDF na roky 2021 – 2027, finančná pomoc bude mať formu predovšetkým grantov. O prostriedky z fondu sa budú môcť uchádzať právne subjekty so sídlom v EÚ z viacerých členských štátov združené v konzorciách na základe zverejnených výziev na predkladanie návrhov.

 

Správa programu

Pre realizáciu programu bol navrhnutý nasledujúci dvojkrokový prístup:

  • Počiatočné testovacie obdobie vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, počas ktorého PADR podporuje kooperatívny obranný výskum, zatiaľ čo EDIDP spolufinancuje kooperatívne rozvojové projekty;
  • Európsky obranný fond vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027, ktorý zvýši financovanie spoločného výskumu inovatívnych obranných výrobkov a technológií s vyššie uvedeným zameraním.

Zapojenie Európskej obrannej agentúry do Európskeho obranného fondu (EDF) je na dvoch úrovniach. Na prípravných prácach na spustenie fondu 1. januára 2021 bola EDA zapojená najmä do dvoch predchodcovských programov, ktoré pripravili pôdu pre dve „dimenzie“ ERF:

  • Výskumná dimenzia“, v ktorej EDA riadila a vykonávala prípravnú akciu Európskej komisie pre obranný výskum (PADR) od roku 2017. Agentúra tak robí na základe dohody o delegovaní podpísanej s Európskou komisiou v máji 2017. Prípravnej akcii (PADR) predchádzal pilotný projekt (PP, dokončený v roku 2019), ktorý bol prvou činnosťou výskumu v oblasti obrany financovanou Úniou.
  • „Dimenzia kapacít“, kde agentúra prispela k pracovnému programu EDIDP a podporovala členské štáty pri príprave projektov, ktoré by neskôr navrhli pre finančnú podporu EÚ. V roku 2019 EDA zriadila aj „Trhovisko“ EDIDP / EDF, ktorý poskytuje členským štátom neformálny rámec pre prípravu a konsolidáciu projektov EDIDP / EDF. Trhovisko ponúka členským štátom príležitosť prezentovať a neformálne si vymieňať návrhy a nápady projektov v súvislosti s výzvami EDIDP / EDF.

 

Ciele

 

Európsky obranný fond je zameraný na ochranu a obranu občanov Európy a zásadne prispeje k jej suverenite. Bude podporovať spoluprácu v oblasti obrany medzi spoločnosťami, výskumnými subjektmi a členskými štátmi s cieľom šíriť inovácie a rozvíjať najmodernejšie obranné technológie.

Takisto výrazne podporí účasť malých a stredných podnikov (MSP) na projektoch spolupráce a vďaka vyčlenenému rozpočtu na prelomové technológie v oblasti obrany napomôže prelomové inovačné riešenia.

Cieľmi Európskeho obranného fondu sú:

  • Podpora konkurencieschopnosti a inovatívnosti technologickej a priemyselnej základne európskej obrany, čím sa prispieva k strategickej autonómii EÚ.
  • Podpora cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a spolupráce medzi podnikmi, výskumnými centrami, vnútroštátnymi správnymi orgánmi, medzinárodnými organizáciami a univerzitami v celej Únii v oblasti výskumu a vývoja obranných produktov a technológií. Tým poskytne potrebné stimuly na podporu spolupráce v každej fáze priemyselného cyklu.
  • Dospieť k inovatívnejším riešeniam a vybudovať otvorený vnútorný trh. Fond by mal podporovať a uľahčovať zlepšovanie cezhraničnej spolupráce malých a stredných podnikov a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou pôsobiacich v obrannom priemysle.

Koordinátor programu European Defence Fund na Slovensku

Ministerstvo obrany SR, Sekcia modernizácie (SEMOD)

+421 960 317 588

mosr.semod@mil.sk

 

Kontaktný bod

Ivan Šteflík

Oddelenie podpory výskumu a technológií

Sekcia modernizácie MOSR

+421 960 317 578

ivan.steflik@mod.gov.sk

 

Kontaktný bod

Igor Dobrovič

Styčný zástupca pri SZ EU Brusel

+32 2 7436 731

 

igor.dobrovic@mil.sk