HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zainteresované strany a Európska komisia dosiahli dohodu o reforme hodnotenia výskumu

Aktualita

Marc Schiltz, prezident Science Europe. Asociácia zastupuje hlavné európske výskumné organizácie a spolu s Európskou univerzitnou asociáciou (EUA) pracovala na dosiahnutí dohody o zásadách reformy hodnotenia výskumu. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Konzultačný proces medzi zainteresovanými stranami v oblasti výskumu v celej Európe a Európskou komisiou sa 20. júla 2022 skončil po tom, čo zainteresované organizácie zverejnili zoznam „hlavných záväzkov“ smerom k reforme hodnotenia výskumu v Európe.

Po mesiacoch rokovaní sa Európska komisia a výskumné organizácie EÚ dohodli na súbore zásad a záväzkov na reformu spôsobu hodnotenia výsledkov výskumu.

Nový spôsob hodnotenia výsledkov výskumu by uznal rôznorodosť výskumných kariér a prínosov pre vedu; založiť hodnotenie výskumu predovšetkým na kvalitatívnom hodnotení rovesníkmi; upustiť od „nevhodného používania“ metrík časopisov a publikácií; a vyhnúť sa používaniu medzinárodných rebríčkov výskumných organizácií pri hodnotení výskumu.

Dohodu vypracoval tím zástupcov Európskej asociácie univerzít (EUA) a Science Europe spolu s Karen Stroobants, bývalou výskumníčkou v oblasti chémie, ktorá je teraz politickou poradkyňou pre rôzne výskumné inštitúcie v Európe. Európska komisia prevzala úlohu „sprostredkovateľa“.

Namiesto odmeňovania výskumníkov za počet publikovaných prác, citácie a prestíž príslušných časopisov by sa nový systém mal zamerať na kvalitu výskumu a zároveň znížiť spoliehanie sa na metriky časopisov, hovorí dohoda.

Ako uviedol Marc Schiltz, prezident Science Europe: „Publikuj alebo zahyň“ a metriky nás zaviedli do slepej uličky.“

Európska komisia spísala reformu hodnotenia výskumu do politickej agendy obnoveného plánu Európskeho výskumného priestoru (ERA) na vytvorenie jednotného trhu pre výskum v EÚ. S touto dohodou budú pokračovať rokovania na fóre ERA s členskými štátmi o tom, ako implementovať kľúčové záväzky.

EUA a Science Europe prídu so systémom zberu podpisov, ktorý sa spustí 28. septembra 2022 na konferencii organizovanej Európskou komisiou, no výskumné organizácie už môžu naznačiť svoj zámer podpísať dohodu.

Ako uviedol prezident EUA Michael Murphy: „Teraz je čas ísť nad rámec existujúcich vyhlásení a jasne definovať, čo chceme pre budúcnosť hodnotenia výskumu. Univerzity, výskumníci a všetky zainteresované strany si musia vybrať, ako chcú byť hodnotení, a musia si vybrať teraz.“

Nerovnomerné zavádzanie

Potvrdenie dohody zo strany EUA a Science Europe spolu s ďalšími zainteresovanými stranami je o krok bližšie k presvedčeniu výskumných organizácií a investorov v členských štátoch EÚ, aby zreformovali svoje hodnotiace kritériá.

Stephane Berghmans, riaditeľ pre výskum a inovácie v EUA, očakáva, že zavádzanie bude v jednotlivých členských štátoch nerovnomerné. Niektoré organizácie možno budú chcieť implementovať dohodu, ale nebudú sa môcť rozhodnúť, kedy to môžu urobiť, najmä v krajinách so silne decentralizovaným výskumom a systémami vysokoškolského vzdelávania.

Ministri vedy EÚ podpísali v júni 2022 dohodu o podpore reformy hodnotenia výskumu v Európe, ale v závislosti od vnútroštátnych právnych alebo administratívnych prekážok „niektoré univerzity nebudú môcť [dohodu zatiaľ implementovať],“ uviedol Berghmans pre Science | Business.

Výskumné a univerzitné asociácie už pracujú na hodnotení výskumu spolu s členskými štátmi v rámci fóra ERA. Pre Berghmansa stretnutia Fóra ERA ukazujú, že „členské štáty sa zaviazali v tomto pomôcť“.

V niektorých európskych krajinách, ako je Holandsko a Nórsko, už reformný proces prebieha. V Luxemburgu už Národný výskumný fond (FNR) implementoval niektoré reformy navrhované v dohode, pričom nekládol dôraz na dôležitosť metrík časopisov a povzbudzoval výskumníkov, aby žiadali o granty s naratívnymi životopismi.

Podľa Schiltza, ktorý je okrem svojej úlohy v Science Europe aj generálnym riaditeľom FNR, implementácia naratívnych životopisov vyvolala pozitívne reakcie od recenzentov aj žiadateľov. Reforma hodnotenia výskumu „mení hru,“ uviedol Schiltz.

Dohoda bola zostavená po mesiacoch konzultácií medzi koalíciou základnej skupiny 20 organizácií a viac ako 350 organizácií z celej Európy, ktoré vyjadrili svoj záujem zapojiť sa do procesu. Na stretnutí zainteresovaných strán 8. júla 2022 viac ako 80 % zúčastnených organizácií uviedlo, že veľmi pravdepodobne alebo pravdepodobne odporučia podpísanie dohody. Ako povedal Berghmans: „To neznamená, že k podpisu dôjde, ale myslím si, že je to veľmi silné a dobré znamenie.“

EUA bude pokračovať v presadzovaní reformy svojim členom. Ako dodal Berghmans: „Plánujeme zvýšiť povedomie medzi našimi členmi a nadviazať s nimi dialóg na národnej úrovni, aby sme mohli riešiť niektoré z ich obáv.“

Podľa Lidie Borrell-Damián, generálnej tajomníčky Science Europe, neexistujú žiadne pevné termíny, do ktorých musia signatári zaviesť zmeny vo svojich systémoch hodnotenia, ale je potrebná určitá štruktúra, aby navrhované záväzky nezostali vo vzduchu. Borrell-Damián uviedol, že koalícia sa pokúsi koordinovať a ponúknuť podporu pri zavádzaní reforiem „pri plnom rešpektovaní výsad a autonómie každej organizácie“.

Riadenie

Organizácie v koalícii budú diskutovať aj o systéme riadenia reformy hodnotenia výskumu, ten však ešte nie je pripravený. O riadení sa diskutovalo na zhromaždení zainteresovaných strán začiatkom júla 2022 a organizácie začali pripravovať štruktúru riadiacich orgánov.

Konečná verzia dokumentov o riadení bude predložená a prediskutovaná na ďalšom zhromaždení zainteresovaných strán, ktoré je naplánované na október 2022.

Viac informácií:

Agreement on reforming research assessment

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 22. 7. 2022, autor: rpa