HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop AAP 2023 – ponaučenia a skúsenosti z AAP 2022

Aktualita

Plán dodatočných činností 2022 ( Additional Activities Plan 2022/AAP 2022 ) s hodnotou 312 miliónov eur je dokonalým príkladom členov asociácie EOSC neustále rozvíjať prostredie pre fungovanie EOSC. Získané informácie ohľadom nepeňažných i finančných príspevkov na dodatočné aktivity sú pre fungovanie a rozvoj EOSC-u rozhodujúce. Pomáhajú EOSC asociácií preukázať, že spoločenstvo napreduje k cieľom stanoveným v Strategickej výskumnej a inovačnej agende (SRIA).

Organizovanie AAP 2022 bolo členmi asociácie EOSC vnímané pozitívne, no stále existujú isté medzery, ktoré je potrebné vyplniť a tiež zlepšenia, ktoré je potrebné implementovať v procese rozvoja EOSC. S cieľom optimalizovať nadchádzajúce kolo jednaní v rámci AAP 2023, zorganizovala asociácia EOSC 5. júla 2022 špecializovaný workshop. Ten bol zameraný na zdieľanie skúseností participantov získaných počas AAP 2022. Webinár poskytol možnosť na výmenu informácií, skúseností a osvedčených postupov medzi členmi asociácie. Poskytol tiež príležitosť zdôrazniť postrehy členov s cieľom posilniť diskusiu o úlohe a význame dodatočných činností (Additional Activities Plan).

Obrázok
Momentka z workshopu AAP 2023

Skúsenosti participantov

„AAP 2022 nám predovšetkým umožnilo prehodnotiť naše úsilie súvisiace s EOSC vrátane aktivít pre otvorené publikácie, investície do nových platforiem, demonštrantov, použitia pilotných prípadov alebo školenia a rozvoja zručností poskytovaných v rámci Open Science. Viedli sme tiež riadnu diskusiu o chýbajúcich akciách a iniciatívach,“ povedal Giorgio Maria di Nunzio, docent na univerzite v Padove.

Pre Sofiu Abrahamsson, vedúcu riaditeľku pre politiku vo Švédskej rade pre výskum, bol prieskum AAP 2022 cenným mapovacím cvičením. Umožnil jej financujúcej organizácii identifikovať relevantné úlohy a činnosti z hľadiska koordinácie, financovania a služieb.

„Napriek určitému prekrývaniu čiastkových činností, ktoré spôsobujú ťažkosti pri odhadovaní nepeňažných príspevkov, sme zistili, že zoznam kategórií AAP pomáha získať dobrý obraz o tom, čo sa doteraz urobilo a čo sa v súčasnosti vyvíja,“ uviedla Sofia Abrahamsson.

Iní vidia svoj príspevok k Plánu dodatočných činností 2022 ako vynikajúcu príležitosť na prezentáciu inštitucionálnych aktivít v oblasti otvorenej vedy.

„Naším zámerom bolo ukázať, že sme na Slovensku aktívni. V prieskume AAP 2022 sme naznačili množstvo plánovaných aktivít: webináre, kurzy otvoreného prístupu alebo naše zapojenie sa do národnej stratégie pre otvorenú vedu 2021-2028,“ povedala Anna Krivjanská, vedúca Oddelenia medzinárodnej spolupráce Centra vedecko-technických informácií SR.

Rovnako sa objasnil proces zberu údajov a dát. Sophie Kraft, vedecká pracovníčka v Nemeckej národnej výskumnej dátovej infraštruktúre, predstavila schému NFDI, ktorá sa použila na kolektívne získanie požadovaných informácií od všetkých nemeckých členov asociácie EOSC, ako aj kľúčových poznatkov pochádzajúcich z tohto cvičenia.

„Pre nás je jedným z hlavných ponaučení kľúčová úloha včasnej a úzkej koordinácie s príslušnými partnermi a zainteresovanými stranami. Centrálna koordinácia a spolupráca s našimi partnermi nám pomohla získať informácie o ďalších aktivitách v čase prieskumu,“ povedala Kraft.

Asociácia EOSC zdôraznila dôležitosť vzájomného učenia sa o dodatočných aktivitách.

„Viaceré interakcie s našimi členmi a Európskou komisiou nám priniesli lepšie pochopenie procesu zriaďovania AAP, a to aj s ohľadom na časové zdroje, ktoré sú potrebné na toto založenie. Navyše nám boli poskytnuté ďalšie vysvetlenia týkajúce sa dodatočných aktivít, ktoré vydláždili cestu pre priebežnú optimalizáciu prieskumu, vrátane optimalizácie obsahu prieskumu,“ povedala Justyna Kramarczyk, úradníčka pre politiku asociácie EOSC.

Počas webinára bolo tiež identifikovaných niekoľko výziev súvisiacich s procesom AAP 2022. Ako príklad boli zmienené časové obmedzenia pri zhromažďovaní informácií z rôznych oddelení, fragmentácia čiastkových činností alebo ťažkostí pri odhadovaní nepeňažných príspevkov v rámci uvedených typov dodatočných činností. Vzhľadom na tieto obmedzenia sa diskutovalo o možných spôsoboch budúcich zlepšení, najmä o potrebe kolaboratívnejšieho prieskumného nástroja na uľahčenie zberu údajov, optimalizácii dotazníka a metodickejších usmernení. Prítomní sa spoločne zhodli, že by sa oplatilo pokračovať vo vzdelávacích workshopoch a cielenejšej diskusii o dodatočných aktivitách.

„Som vďačný všetkým účastníkom za každú jednu spätnú väzbu. Keďže sledovanie doplnkových aktivít je iteratívny proces, vidím skutočnú pridanú hodnotu v pravidelnej výmene názorov medzi asociáciou a jej členmi. Je nevyhnutné v tom pokračovať,“ povedal Karel Luyben, prezident asociácie EOSC.

Webináre pre AAP 2023

Ďalšími príležitosťami dozvedieť sa viac o dodatočných aktivitách budú školiace workshopy pre ročník 2023. Keďže ďalší prieskum AAP sa plánuje spustiť 12. septembra, Asociácia EOSC zorganizuje 6., 7. a 8. septembra tri po sebe nasledujúce webináre, aby svojich členov previedla dotazníkom AAP 2023.

Registrácia na webináre je už otvorená.

Getting ready for AAP 2023: Lessons learnt from the previous exercise |  EOSC Association

Autor: onz, zdroj: eosc.eu