HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vznik Expertnej skupiny ERA

Aktualita

Európska komisia zriadila Expertnú skupinu (Fórum ERA pre transformáciu) na reorganizáciu štruktúry riadenia Európskeho výskumného priestoru (European Research Area, ERA).

Európska komisárka pre výskum a inovácie Mariya Gabriel dňa 3.2.2021 na spoločnej tlačovej konferencii spolu s portugalským ministrom vedy Manuelom Heitorom ohlásila vznik nového panelu odborníkov. Cieľom skupiny je prepracovať 20-ročný plán koordinácie vnútroštátnych politík pre oblasť výskumu a vývoja a vytvoriť jednotný trh pre výskum.

Hlavným zámerom ERA je koordinovať vnútroštátne politiky a výskumné programy v oblasti výskumu a vývoja s cieľom zabrániť duplicite a podporiť vedeckú excelentnosť.

Zlepšenie kariéry v európskom výskume

Komisia a členské štáty potrebujú na dosiahnutie stanovených cieľov vo vzťahu k štrukturálnej premene ERA identifikovať stav kariérneho napredovania výskumných pracovníkov v Európe  a príčinu ich migrácie do Severnej Ameriky a Ázie.

Ministri so zástupcami Komisie, predsedom Európskej rady pre výskum a odborníkmi na politiku z OECD rokovali o kariérnej profilácii vo výskume a dokonvergovali k záveru, že členské štáty by mali zhromažďovať viac údajov o „zásobách“ výskumných pracovníkov a o schémach ich mobilít v Európe i mimo nej. Heitor uviedol, že ministri by sa mohli dohodnúť na pláne prieskumu rozvoja kariéry vo výskume a mobilít už v máji 2021.

Plán by bol prvým krokom k spoločnej stratégii na zastavenie úniku mozgov a zároveň obratom k cirkulácii mozgov s cieľom zabezpečiť, aby chudobnejšie krajiny nevyčerpali svoj vnútorný ľudský kapitál.

Ak by sa nová ERA úspešne zrealizovala, zahŕňala by aj opatrenia pre stimulovanie kariérnej profilácie výskumníkov mimo akademickej obce. Nemeckí a španielski ministri pre vedu a výskum kladú dôraz na transfer kariéry v oblasti výskumu z univerzít do súkromného sektora.

Thomas Rachel, štátny tajomník nemeckého spolkového ministra výskumu uviedol, že plynulejší prechod z akademickej obce do priemyselného sektora by podporil zvyšovanie excelentnosti v ERA. Tento proces by sa zrealizoval zabezpečením atraktívnych kariérnych dráh excelentným výskumníkom. Podniky by mohli využívať vysokokvalifikovaných zamestnancov.

Španielsky minister pre výskum Pedro Duque žiadal o sformovanie osobitných európskych programov napomáhajúcich začleneniu výskumníkov do spoločností a uznanie výskumnej činnosti vykonávanej v súkromnom sektore akademickou obcou.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 15.2.2021, autor: zst