HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva QuantERA Call 2021

Aktualita

Konzorcium QuantERA vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových návrhov v kvantových informačných a komunikačných vedách a technológiách: QuantERA Co-funded Call 2021.

Predkladané projektové návrhy majú spadať do jednej z dvoch tém QuantERA cofunded call 2021:

  • Quantum Phenomena and Resources (QPR)
  • Applied Quantum Science (AQS)

Kvantové technológie prinášajú množstvo príležitostí pre nové aplikácie v priemysle a spoločnosti v oblasti prenosu a spracovania informácií pre vysoko presné procesy merania a zobrazovania alebo pre simuláciu zložitých systémov. Scenáre sa vzťahujú na merania magnetických polí mozgu a lepšie pochopenie Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, optimalizáciu dopravných tokov a predchádzanie dopravným zápcham, alebo na vývoj nových materiálov a katalyzátorov, založených výlučne na simuláciách. Kvantové technológie sú pre tieto aplikácie základom a majú potenciál výrazne prekonať existujúce technické riešenia, napríklad v senzorike alebo vo výpočtovej technike.

Projektové návrhy v rámci obidvoch hlavných tém majú spadať do jednej alebo viacero z týchto oblastí:

Kvantová komunikácia

Kvantová simulácia

Kvantové výpočty   

Kvantové informačné vedy

Kvantová metrológia, senzorová technológia a zobrazovanie

Oprávnené sú projekty spoločností (najmä MSP) a inštitútov s kompetenciami v oblasti výskumu a vývoja súvisiacich s cieľmi výzvy. Nevyhnutným predpokladom financovania je spolupráca niekoľkých nezávislých partnerov na riešení spoločných úloh výskumu a vývoja (spoločné projekty). Návrhy projektov  musia mať definované konkrétne ciele, ktoré sú odvodené od skutočných potrieb jasne pomenovaných oblastí použitia.

Konzorciá projektových partnerov musia pozostávať  najmenej z troch oprávnených partnerov (zvyčajne troch až šiestich partnerov), najmenej z troch z týchto krajín:

Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Izrael, Taliansko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nórsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Švajčiarsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko , Česká republika, Turecko, Maďarsko.

Nakoľko QuantERA má v záujme šíriť excelentný výskum naprieč celým Európskym výskumným priestorom, projektové konzorciá sú vyzvané zahrnúť partnerov z týchto „widening“ krajín:
Bulharsko, Chorvátsko, ČR, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko.

Trvanie projektov môže byť 24 alebo 36 mesiacov.

Lehota na predkladanie predbežných návrhov končí 13. mája 2021.

Lehota na predkladanie úplných návrhov končí 15. septembra 2021.

Príslušné informácie k výzve „QuantERA Call 2021“ v anglickom jazyku sú na stránke: http://www.quantera.eu

Zdroj: quantera.eu, zverejnené: 19.4.2021, autor: akr