HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva Eureka Danube 2022

Aktualita

Výzva EUREKA Danube Region for Innovative Projects 2022. Zdroj: https://www.eurekanetwork.org

Dávame do pozornosti výzvu EUREKA Danube Region for Innovative Projects 2022, ktorá je otvorená od 1. 3. – 30. 6. 2022. Konkrétne informácie o výzve pre Slovenskú republiku sú dostupné v priloženom PDF dokumente na stranách 15/16.

Národné financujúce orgány z Rakúska, Albánska, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Čiernej Hory, Poľska a Slovenska pridelili finančné prostriedky organizáciám spolupracujúcim na medzinárodných projektoch výskumu a vývoja.

Je to výzva zdola nahor bez tematických obmedzení.

Žiadosť o projekt výskumu a vývoja Eureka pre túto výzvu na predkladanie projektov môžete predložiť v období od 1. marca 2022 do 30. júna 2022.

Vaše projektové konzorcium musí zahŕňať organizácie so sídlom minimálne v dvoch z uvedených krajín.

Okrem týchto partnerov sa môžu zúčastniť aj partneri z iných krajín Eureky alebo krajín mimo Eureky za predpokladu, že ich verejné financovanie alebo samofinancovanie bude zabezpečené v rámci uzávierok výzvy na predkladanie projektov.

Ak to vyžaduje váš národný financujúci orgán, účastníci projektu musia predložiť aj národnú žiadosť o financovanie, berúc do úvahy všetky príslušné vnútroštátne postupy, termíny a pravidlá predkladania.

Viac informácií:

Danube region call for innovative projects

Danube region and beyond call text 2022 .pdf

Zdroj: https://www.eurekanetwork.org, zverejnené: 21. 4. 2022, autor: rpa