HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výskumná etika a integrita v kontexte verejnej angažovanosti

Aktualita

Správa „Výskumná etika a integrita v kontexte verejnej angažovanosti“. Zdroj: https://www.scienceeurope.org

Počas štyroch stretnutí sa na 14. workshope na vysokej úrovni Science Europe stretli v Zürichu 23.-24. novembra 2022 experti z rôznych skupín zainteresovaných strán, aby zhodnotili výzvy a príležitosti, ktoré vznikajú tam, kde sa integrita výskumu a etika stretávajú so zapojením verejnosti.

Worskshop sa zameral sa na tri súvisiace, ale odlišné typy interakcie:

– komunikácia so širším publikom

– interakcia s osobami s rozhodovacou právomocou

– zapojenie občanov do výskumu

Workshop na vysokej úrovni o Európskom výskumnom priestore (ERA) v roku 2022 sa zameral na etiku a integritu pri kontakte vedy s verejnosťou, napríklad pri poskytovaní poradenstva osobám s rozhodovacou právomocou, pri komunikácii s občanmi alebo pri účasti verejnosti na výskumnom procese.

V súčasnej situácii s mnohými rôznymi výzvami, ktorým čelíme, tvorcovia rozhodnutí a verejnosť očakávajú, že výskumníci budú hovoriť jasným hlasom a ponúknu smer a riešenia. Zároveň sa niekedy spochybňuje relevantnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť odborných znalostí.

Zapojenie verejnosti sa stáva čoraz dôležitejšou prioritou. Dokáže lepšie zosúladiť očakávania a potreby spoločnosti s tým, čo dokáže veda, a umožňuje vede lepšie reagovať na spoločenské obavy. Workshop na vysokej úrovni sa zameral na to, ako sa takéto zapojenie môže uskutočniť s najvyššími štandardmi etiky a integrity.

Ako sa uvádza v správe, klesajúca dôvera vo vedu a viera v konšpiračné teórie sú pre Slovensko dôležitým problémom, uviedol Ján Kyselovič (generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR). V reakcii na to, vláda SR prijala novú stratégiu, ktorá sa týka troch hlavných bodov: podpora občianskej vedy, boj proti plagiátorstvu a propagácia etického správania, a boj proti korupcii. Vysvetlil tiež, že investigatívni novinári zistili, že došlo k zlomu pri hodnotení veľkých výskumných projektov, čo viedlo k zmrazeniu fondov EÚ. Bol naštartovaný proces, keď výskumné inštitúcie budú hodnotená panelom medzinárodných odborníkov. Ján Kyselovič ďalej vysvetlil, že celoštátne hodnotenie sa blíži ku koncu a bude základom pre priebežné prideľovanie verejných financií na výskum.

Viac informácií:

REPORT OF THE HIGH LEVEL WORKSHOP ON ERA 2022

Zdroj: https://www.scienceeurope.org, zverejnené: 21. 12. 2022, autor: rpa