Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vláda schválila spoločný eurofondový program pre deväť krajín

ERA Aktualita

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Program Interreg Stredná Európa. Zdroj: https://www.mirri.gov.sk

Rozpočet programu Interreg Stredná Európa bude 281-miliónov EUR. Je financovaný z eurofondov a jeho cieľom je podporiť vznik projektov cezhraničnej spolupráce.

Vláda 26. mája 2022 schválila ďalší cezhraničný eurofondový program. Program Interreg Stredná Európa zapojí až 81 regiónov z deviatich krajín EÚ: ide o regióny Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska a vybrané regióny v Nemecku a Taliansku. V počte spolupracujúcich krajín a regiónov ide o najväčší medzinárodný program, v ktorom bude Slovensko zapojené.

Celkový rozpočet programu je 281-miliónov EUR. Financovaný je hlavne z najväčšieho fondu Kohéznej politiky EÚ, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý poskytne 224-miliónov EUR, zvyšok doplatia zapojené krajiny a prijímatelia podpory a jeho rozpočet bude mať hodnotu 281-miliónov EUR. Tieto peniaze by sa mali na projekty rozdeliť rovnomerne do všetkých zapojených krajín.

O čom sú nadnárodné programy

Schválený program je súčasťou cezhraničnej spolupráce, ktorá je od roku 1990 dôležitou súčasťou Kohéznej politiky EÚ. Zámerom je, aby krajiny EÚ spoločne tvorili projekty, ktoré im pomôžu riešiť zdieľané, spoločenské a hospodárske problémy.

To je podľa predkladacej správy aj cieľom tohto programu. Ako sa uvádza v správe: „Poslaním Programu je spájať štáty, regióny, mestá a obce za hranicami tak, aby dokázali nájsť vhodné riešenia pre svojich občanov spravodlivým a rovnocenným spôsobom. Program povzbudzuje a podporuje nadnárodnú spoluprácu tak, aby regióny zvýšili svoju odolnosť voči spoločným výzvam, ktoré nepoznajú hranice a ktoré nemožno vyriešiť samostatne.“

Všetci uchádzači o eurofondy z tohto programu preto musia sľúbiť, že do projektu zahrnú partnerov aspoň z troch krajín. Zapojiť sa môžu národné, regionálne alebo miestne inštitúcie, univerzity, výskumné ústavy, súkromné firmy, ale aj mimovládne organizácie.

Riadiacim orgánom celého programu je mesto Viedeň.

Starý a nový program

Program Stredná Európa fungoval už v predošlom programovom období 2014 až 2020. Za sedem rokov v deviatich krajinách podporil vznik 138 projektov. V priemere bolo do nich zapojených 11 partnerov zo šiestich krajín. Priemerná cena jedného projektu bola 1,8-milióna EUR.

Zo zverejnených informácií na stránke sa na Slovensku do spoločných projektov v rámci programu Stredná Európa – väčšinou v pozícii projektových, nie vedúcich partnerov – zapojila zhruba osemdesiatka riešiteľov.

Ako informuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), program doteraz pomáhal napríklad pri ochrane lesov pred zmenou klímy či ochrane historických pamiatok. Projekt SUSTREE vďaka spolupráci so zahraničnými lesníkmi umožnil v slovenských lesoch používať semená a sadenice typických slovenských drevín, ktoré ale pochádzali z teplejších a suchších regiónov, kde sa stromy prispôsobili zmenenej klíme, ktorá čoskoro dorazí aj na Slovensko.

Podporu získal aj projekt RUINS, ktorého cieľom je vdýchnuť nový život stredovekým ruinám prostredníctvom moderného riadenia a nového využitia. Podporu z projektu v hodnote takmer 140 000 EUR získala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá podporu využila na obnovu pevnosti Bzovík.

Nový Program na obdobie 2021 až 2027 má štyri hlavné priority, ktoré súvisia s kľúčovými politickými cieľmi v eurofondoch, na ktorých sa na nasledujúcich sedem rokov dohodla Európska únia.

Tou najdôležitejšou sú zelené investície, kam pôjde až 141-miliónov EUR. Odborníci zo zapojených regiónov si môžu vymieňať skúsenosti s najlepšími riešeniami, ako sa pripraviť na zmenu klímy v mestách a spoločne tvoriť aj adaptačné stratégie. Rovnako spoluprácu môžu využiť pri projektoch energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva či ochrany biodiverzity.

Druhou oblasťou je podpora spolupráce v oblasti vedy a výskumu a transfer ich výsledkov a technológií pre malé a stredné podniky.

Treťou prioritou je doprava. Investície by mali smerovať do zlepšenia dopravného spojenia vidieckych a okrajových regiónov na hlavné európske dopravné koridory.

No a nakoniec by sa finančná podpora mala využiť aj na administratívnej spolupráce a administratívnych kapacít zapojených regiónov. To by malo pomôcť tvorbe integrovaných stratégií a investícií, ktoré budú v novom programovom období pre slovenské samosprávy v eurofondoch novinkou.

Program Interreg Stredná Európa je už šiestym schváleným operačným programom pre nové eurofondové obdobie. Ešte koncom marca 2022 vláda schválila päť eurofondových programov spolupráce – Interreg Slovensko-Česko, Slovensko-Rakúsko, Maďarsko-Slovensko a program NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina a Poľsko-Slovensko. Ich rozpočty v súhrne majú hodnotu viac ako 568-miliónov EUR.

Zdroj: https://euractiv.sk; https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 27. 5. 2022, autor: rpa