HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Trendy STU pre lepšiu spoluprácu mladých vedcov medzi fakultami

Aktualita

1. ročník konferencie Trendy STU. Zdroj: https://www.stuba.sk

Na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky STU sa 27. januára 2022 uskutočnil 1. ročník konferencie Trendy STU. Podujatie má byť platformou mladých učiteľov a vedcov na nachádzanie možností interdisciplinárnej spolupráce medzi fakultami.

Usporiadanie konferencie, ktorú by mala každý rok hostiť iná fakulta, inicioval tím na čele s prorektorom STU pre strategické projekty a rozvoj Maximiliánom Strémym. Hlavnou ideou je vytvoriť platformu pre mladých učiteľov a vedeckých pracovníkov s cieľom predstaviť a spoznať navzájom fakulty STU a ich inovatívne i kľúčové výskumno-vývojové oblasti, možnosti, laboratóriá, a identifikovať perspektívne  témy interdisciplinárnej spolupráce v budúcnosti.

Ako uviedol prorektor Maximilián Strémy: „STU si uvedomuje potrebu a význam fakultnej spolupráce mladých učiteľov a vedcov na všetkých úrovniach, preto chceme naším spoločným stretnutím aktívne podporiť networkovanie, spoluprácu a interdisciplinárne rozvíjanie výskumných a vzdelávacích projektov našich fakúlt.“ Pripomenul negatívnu perspektívu znižovania objemu financií pre vysoké školstvo, práve preto vyzdvihol úlohu šikovných mladých vedcov a ich spolupráce pri riešení problémov a výziev, napredovaní a zlepšovaní dobrého mena STU.

Mladí vedci zo všetkých fakúlt STU predstavili v jednotlivých blokoch svoje fakulty, ich ústavy a zameranie spolu s ťažiskovými projektmi, na ktorých pracujú. Z prezentácií jednoznačne vyplynul potenciál spolupráce a interdisciplinárny charakter mnohých projektov.

Michala Lipková z FAD ilustrovala príklad medzifakultnej spolupráce pri návrhu dizajnu strojov, resp. produktov z bioplastov. Širokospektrálnu interdisciplinárnu spoluprácu prezentovali zástupcovia FCHPT, ktorá realizuje stovky výskumných projektov, mnohé pre renomované priemyselné spoločnosti. Šírku záberu spolupráce ilustrovali aktuálnymi veľkými projektmi výskumu bakteriálnej rezistencie voči antimikrobiálnym látkam, prítomnosti mikroplastov a mikropolutantov v životnom prostredí, či projekt tímu Tomáša Mackuľaka zameraný na monitoring odpadových vôd – aktuálny nielen pri predikcii vývoja pandémie u nás, ale aj vývoji membrán a využitia odpadových vôd. Peter Peciar s kolegami zo SjF predstavil prepojenia výskumu v oblasti partikularnych materiálov, zástupca FIIT Kristián Košťál hovoril o využití blockchain mechanizmov v roznych aplikáciách a Marek Galinski o smart vozidlách s predikciou kolízii. Peter Telek z hostiteľskej FEI poukázal na ambiciózny projekt nového kampusu CEVIS, ktorý bude predstavovať nielen spoluprácu fakúlt, ale aj tímov naprieč partnerských univerzít a SAV. Súčasťou programu bola aj prehliadka laboratórií FEI.

Prezentácie aj neformálne diskusie účastníkov potvrdili užitočnosť podujatia pre rozvinutie a prehĺbenie spolupráce vedcov a výskumníkov medzi fakultami. Zdroj: https://www.stuba.sk

Zdroj: https://www.stuba.sk, zverejnené: 2. 2. 2022, autor: rpa