Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stretnutie siete IGLO s komisárkou pre vzdelávanie, výskum, mládež a šport Mariyou Gabriel

ERA Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EOSC
 • Etické otázky
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európske partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Európsky obranný fond
 • Európsky výskumný priestor
 • Finančné otázky
 • Horizont Európa
 • Iné
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Kľúčové podporené technológie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Misia: Adaptácia na zmenu klímy
 • Misia: Adaptácia na zmenu klímy (oblasť: Spoločenské transformácie)
 • Misia: Dohoda o pôde pre Európu
 • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
 • Misia: Rakovina
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Partnerstvá: oblasť Zdravie
 • Partnerstvá: Partnerstvá naprieč témami
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne otázky
 • Právne, finančné a etické otázky
 • priemysel a vesmír
 • prírodné zdroje
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Vesmírny program Únie
 • Výskum Covid-19
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 28. februára 2023 sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie siete IGLO s Mariyou Gabriel, komisárkou pre vzdelávanie, výskum, mládež a šport, ktorá bola sprevádzaná zástupcami Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD).

IGLO je neformálna sieť kancelárií pre výskum a vývoj sídliacich v Bruseli (Informal Group of RTD Liason Offices, IGLO), ktorej aktívnym členom je aj kancelária SLORD.

Stretnutie sa uskutočnilo v hlavnej budove Európskej komisie, Berlaymont, pričom jeho cieľom bolo predstaviť komisárke aktivity a prínos siete IGLO, ktorá minulý rok oslávila svoje 30. výročie od založenia.

V úvode stretnutia dostali slovo viacerí zástupcovia siete IGLO, ktorí mali možnosť prezentovať spôsob práce IGLO ako neformálnej siete. Predstavené boli viaceré spoločné aktivity, medzi nimi aj mesačný seminár otvorený celej výskumno-inovačnej komunite pôsobiacej v Bruseli s názvom „IGLO Open“, alebo V4 Tréning pre projektových manažérov v oblasti výskumu, ktorý komisárke Gabriel predstavila vedúca kancelárie SLORD ako jednu z dôležitých iniciatív kancelárií Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska pre zlepšovanie kapacít projektových manažérov pracujúcich s programom Horizont.

Ďalšou diskutovanou téma, ktorá je pre komisárku Gabriel veľmi dôležitá, bola otázka prepájania vedeckého sveta s občanmi. Zástupcovia IGLO kancelárií prezentovali niekoľko príkladov toho, aké aktivity oni sami alebo ich domovské inštitúcie uskutočňujú v oblasti popularizácie vedy. Komisárka Gabriel uviedla, že je nesmierne prínosné zdieľať inšpiratívne príbehy a úspechy vedy, aby čo najväčší okruh občanov so záujmom o tieto témy získaval tieto poznatky a upevňoval si tak dôveru v prínos, ktorý výskumníci spoločnosti prinášajú.

Záverečná diskusia sa venovala otázke, čo môže Európska komisia uskutočniť, aby sa dostalo lepšej informovanosti a podpore projektovým manažérom a administrátorom na národných úrovniach. Zástupcovia siete IGLO navrhli prepracovanie konceptu informačných dní Európskej komisie k grantovým príležitostiam programu Horizont tak, aby zahŕňal viac konkrétnych príkladov úspešných projektov, poskytoval viac interakcie s účastníkmi, najmä predĺžením časti otázok a odpovedí.

Preberaná bola tiež téma publikácie pracovných programov. Sieť IGLO formulovala návrh, aby boli pracovné programy zdieľané s výskumnou komunitou s väčším časovým predstihom voči uzávierkam jednotlivých výziev. Komisárka Gabriel sa do diskusie pripojila poukázaním na problematiku neoprávnených únikov rozpracovaných verzií pracovných programov z prostredia expertných skupín zodpovedných za ich prípravu. Takéto dianie totiž spôsobuje nerovnaký prístup výskumníkov a ich organizácií k informáciám o budúcich výzvach, čo vytvára neférový prístup a môže zvýhodňovať tie-ktoré konzorciá.

Komisárka tiež vyjadrila želanie, aby sa členské štáty EÚ, ktoré ešte nie sú členom siete IGLO, nimi stali v blízkej budúcnosti. Podmienkou členstva v IGLO je, aby mal štát založenú kanceláriu v Bruseli. Sieť v súčasnosti pozostáva z 28 členov reprezentujúcich 26 krajín, z radov členských štátov EÚ aj mimo nich.  

Viac informácií:

Zverejnené 7.3.2023, slord