HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Správa JRC: Stratégie inteligentnej špecializácie a regionálna produktivita

Aktualita

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) publikovalo správu „Stratégie inteligentnej špecializácie a regionálna produktivita“.

Inteligentná špecializácia je miestny prístup k inovačnej politike, z ktorého vychádza značné množstvo finančných prostriedkov EÚ. Pôvod koncepcie spočíva v transatlantickom rozdiele v produktivite a obave, že predchádzajúce investície do výskumu a inovácií (R&I) nepriniesli komerčné výhody. Po viac ako piatich rokoch implementácie táto správa prispieva prostredníctvom kvantitatívnej analýzy k hodnoteniu prístupu inteligentnej špecializácie. V rámci projektu Stairway to Excellence ako jedným z prvých, ktorý na základe príkladu Portugalska hodnotí jeho vplyv na regionálnu produktivitu. To sa deje pomocou hlavného nástroja krajiny na podporu podnikového výskumu a vývoja, ktorý bol zahájený v roku 2007 a prispôsobený inteligentnej špecializácii v roku 2014. Analýza charakteristík projektu ukazuje, že počas programového obdobia 2014 – 2020 bola finančná podpora podnikovým investíciám do výskumu a vývoja v súlade s prioritami S3 sústredená viac na spoluprácu medzi regiónmi a odvetviami. Pozoruje sa tiež vyššia diverzifikácia finančných prostriedkov na výskum, vývoj a inovácie medzi sektormi, regiónmi a príjemcami v porovnaní s rokmi 2007 – 2013. Pretože viac spolupráce a diverzifikácie sú dva dôležité znaky inteligentnej špecializácie, tieto zistenia naznačujú lepšie možnosti investovania v programovom období 2014 – 2020. Ďalej po kontrole existencie potenciálnych účinkov geografického rozšírenia pomocou priestorovej ekonometrickej analýzy výsledky ukazujú pozitívny vplyv na regionálnu produktivitu z dotácií na výskum a vývoj a inovácie v posledných dvoch programovacích obdobiach. Ďalej sa pozoruje vyššia miera návratnosti dotácií na výskum, vývoj a inovácie v druhom období, čo naznačuje, že inteligentná špecializácia dokázala vytvoriť ďalší efekt v porovnaní so situáciou bez tejto miestnej politiky. Napriek tomu autori správy tiež zistili, že – v prípade Portugalska – bola inteligentná špecializácia schopná dosiahnuť tento dodatočný efekt regionálnej produktivity, iba ak sa nástroj financovania výskumu a vývoja skombinuje s inými druhmi dotácií na inovácie. Toto zistenie poskytuje ďalšiu váhu argumentu pre širšie a integrovanejšie kombinácie politík inteligentnej špecializácie v novom programovom období.

Viac informácií

JRC Science for Policy Report – Smart Specialisation Strategies and Regional Productivity: A preliminary assessment in
Portugal

Zdroj: EK, zverejnené: 30.3.2021, autor: rpa