HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločný prístup EÚ k sledovaniu COVID-19 prostredníctvom monitorovania odpadových vôd

Aktualita

Európska komisia prijala v marci odporúčanie o monitorovaní COVID-19 a jeho variantov v odpadových vodách v EÚ.Cieľom je viac využívať nový zdroj informácií o šírení vírusu a jeho variantoch, ktorý významne a nákladovo efektívne prispeje k zavádzaniu opatrení v oblasti verejného zdravia.
V odporúčaní sa žiada, aby členské štáty EÚ zaviedli systémy dozoru nad odpadovými vodami a zabezpečili, aby sa príslušné údaje poskytovali bezodkladne príslušným zdravotníckym orgánom. Sprístupnia sa spoločné metódy odberu vzoriek, merania a analýzy údajov podporované európskou výmennou platformou (European exchange platform), aby sa zabezpečila spoľahlivosť a porovnateľnosť zhromaždených údajov.

Využívanie systému monitoringu odpadových vôd poskytne nákladovo efektívny, rýchly a spoľahlivý zdroj informácií, ktoré pomôžu v boji proti koronavírusu. Je nevyhnutné podporovať zdieľanie najlepších postupov medzi členskými štátmi, ale aj zdieľať ich s tretími krajinami, ktoré k týmto údajom nemusia mať ľahký prístup.
Toto odporúčanie je súčasťou súboru opatrení COVID-19, ktoré prijala v marci Európska komisia združených pod „inkubátorom HERA“.
  
ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2021/472 zo 17. marca 2021 o spoločnom prístupe k zavedeniu systematického dohľadu nad SARS-CoV-2 a jeho mutáciami v odpadových vodách v EÚ
 
Zdroj: ec.europa.eu; zverejnené: 6.4.2021; autor: akr