HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SAV napomáha rozvoju kritického a vedeckého myslenia žiakov a študentov

Aktualita

Ústavy SAV pre žiakov a učiteľov pripravia vybavenie na pokusy, metodické pomôcky či interaktívnu aplikáciu
SAV

S vyučovaním prírodných vied na základných školách od budúceho roka učiteľom pomôže systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania. Ústavy Slovenskej akadémie vied pre žiakov a učiteľov pripravia vybavenie na pokusy, metodické pomôcky či interaktívnu aplikáciu.

Napriek tomu, že samotní žiaci majú veľký záujem o zážitkové vyučovanie a väčšie prepojenie vzdelávacieho obsahu s každodenným životom, súčasný stav na mnohých základných školách nie je primeraný požiadavkám doby, ktorá si vyžaduje schopnosť kriticky myslieť a aplikovať poznatky do praxe. Preto sa na SAV s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky naštartoval Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania. Cieľom programu je v priamej spolupráci s učiteľmi základných škôl zatraktívniť obsah vyučovania prírodovedných predmetov pomocou zážitkového vyučovania a zároveň tým rozvinúť kritické myslenie a tvorivosť žiakov. Program vychádza z myšlienky, že práve prostredníctvom zamerania na vedecké myslenie, praktické experimentovanie a porozumenie toho, ako poznanie vzniká, budú žiaci vedieť lepšie aplikovať vedecké postupy na riešenie každodenných problémov.

Ako uviedli predkladatelia a riešitelia projektu Miroslav Ferko, Martin Nosko, Vladimíra Kurincová Čavojová, Pavol Farkaš a Alena Opálková Šišková: „Veda je jedným z hlavných pilierov každej rozvinutej spoločnosti, pretože objavovanie zákonitostí v prírode a spoločenskom správaní predstavuje to, čo ženie ľudstvo vpred k poznaniu. Aspoň základy vedeckého myslenia sú nevyhnutné na pochopenie moderných technológií, robenie informovaných rozhodnutí o zdraví, ale aj pri filtrovaní rôznych bombastických správ či priamo dezinformácií, ktorými nás zaplavujú médiá a sociálne siete. Preto hoci má projekt za cieľ zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu, nie je určený len pre malé percento nadaných žiakov; naopak, našou cieľovou vzorkou sú všetci žiaci bez ohľadu na to, či sa neskôr rozhodnú vedu študovať alebo nie. Hlavným cieľom je rozvinúť kritické myslenie a tvorivosť žiakov práve prostredníctvom zamerania na vedecké myslenie, praktické experimentovanie, porozumenie toho, ako poznanie vzniká a uvedomenie si praktickej aplikácie vedy na riešenie každodenných problémov.“ 

Zdroj: SAV, zverejnené: 17. 12. 2021, autor: rpa