HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Regióny a mestá chcú, aby nový inovačný program EÚ riešil pretrvávajúce rozdiely v oblasti inovácií

Aktualita

152. plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov v Bruseli. Zdroj: https://cor.europa.eu

Európsky výbor regiónov (CoR) vo svojom stanovisku zdôrazňuje, že ambiciózne ciele inovačnej politiky EÚ stanovené v Novej inovačnej agende pre Európu možno dosiahnuť len znížením roztrieštenosti medzi projektami a zintenzívnením spolupráce v mestách a regiónoch medzi podnikmi, akademickou obcou a regionálnymi a miestnymi orgány. Mestá a regióny tiež zdôrazňujú potrebu zriadiť centrá ERA, ako to načrtla Rada EÚ pred rokom, s cieľom urýchliť vznik konkurencieschopných ekosystémov výskumu a inovácií v celej EÚ.

Stanovisko, ktoré vypracoval Markku Markkula (FI/EĽS), člen mestskej rady Espoo a predseda regiónu Helsinki, bolo prijaté na plenárnom zasadnutí VR 1. decembra 2022.

Ako zdôraznil spravodajca Markkula: „V dôsledku pandémie koronavírusu, vojny na Ukrajine a energetickej krízy by sme mali diskutovať o type inovácií potrebných pre odolnú európsku spoločnosť.“ Ďalej dodal: „V tejto situácii sa musí „tvorivé napätie“ a „tvorivé ničenie“ pretaviť do zisku: je potrebné niečo úplne nové so spoločným rozvojom potenciálnych prelomových iniciatív. Európska komisia by mala bezodkladne prijať opatrenia, ktoré čerpajú a dopĺňajú nový európsky inovačný program a poskytnúť nové riešenia akútnych spoločenských výziev.“

Stanovisko vyzýva na jasné ciele na odstránenie dvoch rozdielov v oblasti inovácií. Európa stále zaostáva za USA a Čínou vo financovaní celého inovačného procesu a regióny s najlepšími výsledkami v EÚ sú až deväťkrát inovatívnejšie ako regióny s najnižšou výkonnosťou. Ako dôležité nástroje sa v tejto súvislosti uvádza prechod na účelovo orientovanú tvorivosť a kultúru inovácií, skutočne otvorené inovačné ekosystémy a rozvoj podnikateľského vodcovského zmýšľania.

Ako uviedol Markkula: „Inovačný program musí byť kritickým signálom pre celú EÚ, aby prijala konkrétne opatrenia – okamžité aj dlhodobé – na riešenie rozdielov v oblasti inovácií a podporu miestnych inovačných ekosystémov. Európa potrebuje urýchliť celý inovačný proces na mieste, založený na skríningu kreatívnych nápadov, experimentovaní, testovaní, prototypovaní, bench-learningu a rozširovaní. Európska komisia by mala preukázať svoju inovatívnosť vytvorením nových spôsobov financovania miestnych aktivít, ktoré ukážu prirodzený globálny potenciál v ich počiatočnej fáze.“

V stanovisku sa zdôrazňuje kľúčová úloha stratégií inteligentnej špecializácie pri posilňovaní regionálnych inovačných ekosystémov a význam rozvoja účinných synergií medzi štrukturálnymi fondami EÚ, programom Horizont Európa a inými nástrojmi financovania EÚ, pričom sa vychádza z iniciatív, ako sú regionálne inovačné partnerstvá. Vyzýva tiež na zintenzívnenie vytvárania centier ERA (ERA Hubs), ktoré by pomohli vytvoriť silné prepojenia medzi miestnymi inovačnými ekosystémami a Európskym výskumným priestorom (ERA).

Markkula víta návrh Európskej komisie zriadiť regionálne inovačné údolia na riešenie naliehavých spoločenských výziev prostredníctvom spolupráce medzi regiónmi s podobnou špecializáciou. Verí, že regionálne inovačné údolia môžu spolu s poprednými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania pôsobiť ako kľúčové katalyzátory sociálnych a priemyselných zmien.

Ako dodal na záver Markulla: „Je potrebná zmena myslenia. Je čas konať. Špičkové univerzity môžu ísť príkladom v úsilí o vytvorenie spoločnosti, ktorá si cení podnikanie, spoluprácu medzi univerzitami a priemyslom, hlboké technológie (deep-tech) a riešenie spoločenských výziev. Výskumníci, študenti a podniky by mali dostať možnosť spoločne experimentovať a pilotovať najnovšie technológie v novej podnikateľskej a inovačnej kultúre.“

​Stanovisko tiež zdôrazňuje spoločenskú prijateľnosť a význam inovácií a vedy, ich verejnú hodnotu a význam verejnej podpory. Výsledky projektov realizovaných v rámci programu Horizont by sa preto mali ďalej zdôrazňovať s osobitným zameraním na ich hodnotu pri zlepšovaní regionálnych inovačných ekosystémov a znalostného trojuholníka (výskum, vzdelávanie a inovácie), ktoré majú hmatateľný vplyv na každodenný život miest, regiónov a občanov.

Zdroj: https://cor.europa.eu, zverejnené: 5. 12. 2022, autor: rpa