HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Príprava novej paradigmy a priorít Európskeho výskumného priestoru (ERA) na roky 2020-2030

Aktualita

Na svojom 44. plenárnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 17. decembra 2019 v Bruseli, Výbor pre Európsky výskumný priestor a inovácie (ERAC) prijal stanovisko k budúcnosti Európskeho výskumného priestoru (ERA) na roky 2020 až 2030. Stanovisko bolo založené na komplexnej správe Ad-hoc Pracovnej skupiny ERAC, ktorá intenzívne pracovala na tejto otázke za posledných 6 mesiacov. Pracovná skupina bola zložená z národných expertov členských štátov EÚ a asociovaných krajín. Správa obsahuje novú paradigmu ERA, ktorá je založená na zásadách inkluzívnosti, relevantnosti, efektívnosti a viditeľnosti ERA.

Na základe nového rozprávania sa v stanovisku ERAC navrhujú štyri hlavné priority pre budúcnosť ERA:

  1. Zlepšenie rámcových podmienok pre tvorbu, šírenie a využívanie poznatkov v Európe s osobitným zameraním na otázky nadnárodnej spolupráce a európskej kariéry vo výskume;
  2. Spoločná akcia zameraná na výskum a inovácie na európskej / nadnárodnej úrovni s ostatnými oblasťami politiky s osobitným zameraním na ciele trvalo udržateľného rozvoja vrátane medzinárodnej spolupráce;
  3. Zvýšenie významu a viditeľnosti výskumu, vývoja a inovácií pre spoločnosť;
  4. Zabezpečenie širokej inklúzie výskumu a inovácií v Európe so zameraním na synchronizovanejšiu koevolúciu systémov výskumu a inovácií, uľahčujúcu spoluprácu a cirkuláciu mozgov.

Európska komisia teraz použije stanovisko ERAC na prípravu svojho oznámenia o novom Európskom výskumnom priestore, ktoré by malo byť predložené do polovice roku 2020. Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie (DG RTD) Európskej komisie pripravuje organizáciu „tour des capitales“ k budúcemu ERA v niekoľkých členských štátoch EÚ s cieľom nadviazať priamy kontakt s vnútroštátnymi zainteresovanými stranami a získať spätnú väzbu.

Viac informácií:

Publikované 8.1.2020, zdroj: SLORD