HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Poznáme podmienky prvých výziev z Plánu obnovy na zelenú energetiku

Aktualita

Plán obnovy: Harmonogram výziev pre podporu OZE. Zdroj: https://energoklub.sk
Podniky sa od apríla 2022 budú môcť uchádzať o financie na rozvoj zelenej energie a modernizáciu energetickej infraštruktúry z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Ministerstvo hospodárstva avizuje až 9 výziev. V priebehu 12 mesiacov sa tak Slovákom naskytne možnosť čerpať prostriedky z balíka viac ako 220-miliónov EUR podporu nových obnoviteľných zdrojov energie, repowering a zvyšovanie flexibility sústavy.

Kto sa bude môcť zapojiť?

Podľa podmienok uvedených v štátnej schéme, grant bude môcť prijať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba.

V zásade, finančnú podporu budú prijímať malé a stredné podniky (MSP) ako aj veľké podniky. Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu.

Aké oblasti budú podporené?

V rámci výziev bude možné žiadať prostriedky investičné projekty zamerané na nové obnoviteľné zdroje, teda:

  • na výstavbu nových zariadení na priamu výrobu elektriny zo slnka a vetra,
  • na využitie geotermálnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny prostredníctvom kogenerácie.

V prípade repoweringu sa o podporu môžu uchádzať projekty:

  • na modernizáciu existujúcich zariadení na využitie vodnej energie na výrobu elektriny, využitie biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny prostredníctvom kogenerácie a výrobu biometánu.

Tretia oblasť, ktorá bude podporovaná je zvyšovanie flexibility sústavy. Konkrétne pôjde o projekty:

  • budovania zariadení na uskladnenie energie (pripojené pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) a
  • na zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím elektriny z OZE a na jeho uskladnenie.

Koľko budete môcť získať?

Minimálna a maximálna výška pomoci na jeden projekt bude špecifikovaná vo výzve tak, aby bol dodržaný strop 15-miliónov EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt. V roku 2022 by sa malo rozdeliť 137-miliónov EUR, v tom ďalšom roku 90-miliónov EUR.

Čo sa týka spolufinancovania, toto samozrejme bude pri podnikoch požadované. Z Plánu obnovy získate financie, v závislosti od veľkosti a sídla, nasledovne:

  • Malý podnik (maximálne 80 % z grantu, v prípade Bratislavského kraja maximálne 65 %)
  • Stredný podnik (maximálne 70 % z grantu, v BA kraji maximálne 55 %)
  • Veľký podnik (maximálne 60 % z grantu, v BA kraji maximálne 45 %)

Ako postupovať ďalej?

Na prvej výzve na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá by mala byť vyhlásená v apríli 2022, sa intenzívne pracuje. Po finalizácii textu a príloh bude návrh výzvy zaslaný na posúdenie Národnej implementačnej a koordinačnej autorite (NIKA) na Úrade vlády SR. Tá už schválila harmonogram výziev. Jeho celé znenie je zverejnené na webovej stránke MH SR. V prípade nevyčerpania zdrojov alokovaných na plánované výzvy je MH SR pripravené vyhlásiť dodatočné výzvy. Všetky projekty podporené z Plánu obnovy bude nutné zrealizovať do júna 2026. 

Pre lepšiu orientáciu v problematike a transparentnosť rezort hospodárstva zorganizoval v decembri 2021 dva online workshopy. Zúčastnilo sa ich cez 270 záujemcov. Prípadné ďalšie otázky je možné zaslať na plan.obnovy.energetika@mhsr.sk.

Viac informácií:

Zdroj: https://www.mhsr.sk; https://grantup.sk; https://energoklub.sk, zverejnené: 28. 2. 2022, autor: rpa