HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podpora politiky vedeckými dôkazmi

Aktualita

Správa JRC: „Rámce kompetencií pre tvorcov politík a výskumníkov pracujúcich na verejnej politike“. Zdroj: https://knowledge4policy.ec.europa.eu

Publikovaná bola správa JRC: „Rámce kompetencií pre tvorcov politík a výskumníkov pracujúcich na verejnej politike“.

O čom to je?

Tvorba politiky sa v posledných rokoch mení bezprecedentnou rýchlosťou, charakterizuje ju rýchly technologický rozvoj, zmena klímy, geopolitické krízy a dôležité zmeny v spoločnosti a v očakávaniach občanov.

V tomto kontexte čelia používatelia dôkazov (napr. tvorcovia politík) a poskytovatelia (napr. výskumní pracovníci) naliehavej potrebe zvýšiť kapacity na efektívnu tvorbu politiky, aby bolo možné čeliť globálnym výzvam, poskytovať inovatívne a do budúcnosti vhodné politické riešenia a v neposlednom rade posilniť dôveru v demokraciu aj vedu. Vyžaduje si to doplnkové prierezové kompetencie výskumníkov (poskytovateľov dôkazov) a tvorcov politík (používateľov dôkazov), aby vybudovali most medzi vedou a politikou.

Európska komisia pochopila túto potrebu a vytvorila vzdelávací a rozvojový program, centrum tvorby politík EÚ, s cieľom ďalej zlepšovať tvorbu politiky EÚ rozvíjaním kompetencií potrebných na inovatívnu a efektívnu tvorbu politiky.

Európska komisia pod vedením Spoločného výskumného centra (JRC) vytvorila dva rámce kompetencií, aby poskytla usmernenie o konkrétnych kompetenciách, ktoré sú základom činností tvorby politiky. Prvá je navrhnutá tak, aby usmernila organizácie tvoriace politiku o relevantných kompetenciách pre inovatívnu, efektívnu a dôkazmi podloženú tvorbu politiky, je určená na podporu centra tvorby politík EÚ, ako aj vlád na národnej alebo regionálnej úrovni. Druhý rámec sa zameriava na výskumné organizácie pracujúce na rozhraní medzi vedou a politikou, ktoré prispievajú k tvorbe politiky dôkazmi a radami. Každý rámec „rozbaľuje“ na štyroch úrovniach odbornosti súbor požadovaných zručností, vedomostí a postojov.

Ako sa to používa?

Rámce sú inšpirované EntreComp, európskym rámcom podnikateľských kompetencií, v ktorom sú pre každý z klastrov kompetencií načrtnuté štyri úrovne odbornosti: základná, stredne pokročilá, pokročilá a expertná. Učenie, a tým aj postup na ďalšiu úroveň, prichádza prostredníctvom školiacich kurzov, školení na pracovisku, vzájomného ohýbania, koučovania a mentoringu. Modely možno použiť na hodnotenie zručností, vedomostí a postojov organizácie, tímu alebo jednotlivca. Môžu sa použiť aj na poskytovanie poradenstva v oblasti profesionálneho rozvoja (popisy práce, kariérne cesty, nábor a budovanie kapacít).

Celú správu JRC – Science for Policy – ​​si môžete stiahnuť. Úplné rámce vrátane úplného zoznamu výsledkov vzdelávania na štyroch úrovniach odbornosti v každom modeli postupu sú uvedené ako príloha k tejto správe.

Kompetenčné rámce

1. Rámec kompetencií pre „tvorbu inovatívnej politiky“

Kompetenčný model pre tvorbu politiky sa zaoberá prierezovými kompetenciami (zručnosťami, znalosťami a postojmi), ktoré sú dôležité pre tvorcov politiky počas celého cyklu politiky a úloh v tomto procese. Stanovuje perspektívu tvorby politiky orientovanú na budúcnosť a opisuje, ako sa tieto kompetencie prejavujú.

Rámec pozostáva z celkovo 36 kompetencií rozdelených do 7 skupín kompetencií: radiť na politickej úrovni, inovovať, pracovať s dôkazmi, byť gramotný v budúcnosti, zapájať občanov a zainteresované strany, spolupracovať a komunikovať, všetky umožňujú tvorbu inovatívnych politík.

2. Rámec kompetencií „Veda pre politiku“

Rámec kompetencií „Veda pre politiku“ načrtáva kolektívny súbor kompetencií (zručností, vedomostí a postojov), ktoré si vyžadujú výskumné organizácie pracujúce v oblasti vedy a politiky. Kontinuálny rozvoj primárnych výskumných kompetencií je mimo tohto rámca. Rámec je navyše založený na predpoklade, že organizácia už tieto zručnosti má.

Rámec pozostáva z 27 kompetencií rozdelených do 5 skupín: Pochopenie politiky, Účasť na tvorbe politiky, Komunikácia, Zapojenie občanov a zainteresovaných strán a Spolupráca.

Viac informácií:

Science for Policy Report – Competences for Policymaking

Zdroj: https://knowledge4policy.ec.europa.eu, zverejnené: 27. 7. 2022, autor: rpa