HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nový spôsob financovania zahraničného výskumu

Aktualita

Dvanásť organizácií zaoberajúcich sa financovaním vedy 18. decembra 2020 v spolupráci so Science Europe spustilo Weave – európsku iniciatívu, ktorej cieľom je financovať a podporovať excelentné medzinárodné výskumné projekty. Rozsah siete, ktorá bude podporovať bilaterálnu a trilaterálnu vedeckú spoluprácu naprieč Európou, je unikátny.

Cieľom Weave je zjednodušiť podávanie projektových návrhov a proces výberu spoločných projektov – hodnotenie bude vykonávať vždy len jedna organizácia. Využité budú už existujúce štruktúry agentúr pre hodnotenie aj financovanie projektov. Nadväzovanie zahraničnej spolupráce by tak pre vedcov malo byť jednoduchšie. Ambíciou iniciatívy je tiež rozšíriť príležitosti bádateľov slobodne si určiť zloženie, zameranie a obsah ich projektov naprieč Európou.

Ako povedal predseda Grantovej agentúry Českej republiky (GAČR) prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.: „Iniciatívu Weave vedci určite ocenia, pretože uľahčí už tak veľmi čulú zahraničné spoluprácu. Jej hlavným prínosom je rozšírenie okruhu krajín, z ktorých môžu vedci na projektoch spolupracovať. V súčasnej dobe máme nadviazanú spoluprácu s Nemeckom, Rakúskom, Poľskom, Slovinskom, Švajčiarskom a tiež radom mimoeurópskych štátov. K nim sa vďaka Weave pridá do konca roka 2025 ďalších šesť inštitúcií z európskych krajín. Vzniká tak pan-európske prepojenie inštitúcií financovania základného výskumu.“

Weave stavia na princípe Lead Agency, prostredníctvom ktorého jedna organizácia hodnotí návrhy predložené medzinárodným tímom vedcov a odporúča partnerským organizáciám ich financovanie. Vedci si zvolia jedného žiadateľa – koordinátora, ktorý podá spoločný návrh projektu „Lead“ agentúre alebo inštitúcii, ktorá sa na iniciatíve Weave podieľa, zo svojho štátu.

Ako povedala Lidia Borrell-Damian, generálna tajomníčka Science Europe: „Plne podporujeme iniciatívu Weave a snahu podnecovať bilaterálne a trilaterálnu vedeckú spoluprácu v Európe. Inovatívne projekty ako Weave silno prispievajú k posilňovaniu medzinárodnej výskumnej spolupráce a realizácii Európskeho výskumného priestoru.“ Zapojené agentúry za podpory Science Europe vyvinuli interaktívny online nástroj určený pre bádateľov, ktorý im pomôže určiť relevantné možnosti financovania pre ich projekty. Nástroj je dostupný na webovej stránke http://www.weave-research.net.

Viac informácií

Zdroj: https://gacr.cz; https://weave-research.net, zverejnené: 18.12.2020, autor: rpa