HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nový indikátor obehového hospodárstva– SPOTREBNÁ STOPA

Aktualita

Nový indikátor obehového hospodárstva– SPOTREBNÁ STOPA
Spotrebná stopa

Štúdia Spoločného výskumného centra (JRC), ktoré je interným vedeckým útvarom Európskej komisie vytvorila hodnotiaci rámec na monitorovanie vývoja celkovej environmentálnej stopy výroby a spotreby v EÚ a v jednotlivých členských štátoch. Spotrebná stopa (ang. consumption footprint) a stopa spotrebiteľa (ang. consumer footprint) sú indikátory, ktoré monitorujú pokrok smerom k ambíciám EÚ, ako je obehové hospodárstvo, nulové znečistenie, udržateľná výroba potravín a ochrana biodiverzity.

Indikátor spotrebná stopa sleduje celkové environmentálne vplyvy spotreby tovarov a služieb v EÚ a v jednotlivých členských štátoch. Spotrebná stopa je hodnotená na úrovni jednotlivých členských krajín EÚ aj na úrovni celej EÚ. Slúži na monitorovanie vývoja negatívnych environmentálnych vplyvov v priebehu času aj na monitorovanie pokroku smerom k oddeleniu hospodárskeho rastu od negatívnych vplyvov na životné prostredie (tzv. decoupling). Údaje o spotrebnej stope za Slovensko a EÚ sú zverejnené medzi indikátormi obehového hospodárstva v časti výroba a spotreba.

Ako je na tom Slovensko v porovnaní s priemerom Európskej únie?

Na úrovni Slovenskej republiky došlo medzi rokmi 2010 – 2012 k nárastu spotrebnej stopy v prepočte na jedného obyvateľa, následne došlo k poklesu a od roku 2014 do roku 2018 sa hodnota spotrebnej stopy výraznejšie nezmenila. V porovnaní s priemerom Európskej únie je spotrebná stopa Slovenska v prepočte na jedného obyvateľa nižšia. Jedinou výnimkou je rok 2012, kedy bola spotrebná stopa Slovenska vyššia ako bol priemer Európskej únie. Na úrovni celej EÚ sa spotrebná stopa v prepočte na jedného obyvateľa v období rokov 2010 – 2018 výrazne nezmenila.

Platforma spotrebnej stopy

Na vizualizáciu rôznych grafov bol vyvinutý komplexný vizualizačný nástroj, ktorý je súčasťou Európskej platformy hodnotenia životného cyklu (ang. European Platform on Life Cycle Assessment). Na platforme je možné porovnávať spotrebnú stopu jednotlivých členských štátov Európskej únie aj EÚ ako celku podľa jedného, alebo viacerých ukazovateľov.

Kalkulačka stopy spotrebiteľa

Stopa spotrebiteľa, resp. spotrebiteľská stopa sa zameriava na vplyv priemerného občana na životné prostredie, pričom sa sústredí na kľúčové prvky výroby a spotreby, ako aj na životný štýl spotrebiteľov. Svoju spotrebnú stopu si môže každý záujemca vypočítať v online kalkulačke. Používateľ si môže nastaviť konkrétnu stravu a nápoje, ktoré konzumuje, vybrať si spôsob dopravy, ktorú využíva, vybrať si spotrebiče, ktoré používa a produkty dennej spotreby, ktoré kupuje a definovať typ a lokalitu bývania. Na základe týchto piatich kategórií je vypočítaná environmentálna stopa spotreby konkrétneho jednotlivca, resp. domácnosti.

Ako znížiť environmentálnu stopu v jednotlivých kategóriách?

V prípade, že Vám po zadaní Vašich odpovedí kalkulačka vyhodnotila, že environmentálne dopady Vašej spotreby prekračujú tzv. bezpečný prevádzkový priestor pre ľudstvo (ang. safe operating space for humanity), zvážte niektoré nižšie uvedené tipy na možné zlepšenie Vašich výsledkov.

Potraviny: zníženie množstva skonzumovaného mäsa, predchádzanie plytvaniu potravinami.   

Doprava: zvýšené využívanie hromadnej dopravy namiesto osobných automobilov, využívanie vozidiel s alternatívnym pohonom (hybridné, elektrické, vodíkové,…).

Spotrebiče: využívanie spotrebičov s lepšou energetickou účinnosťou, zvýšené používanie LED osvetlenia, zvýšené opätovné použitie produktov.

Produkty dennej spotreby: opätovné využívanie produktov (nakupovanie v second-handoch), využívanie textílií s recyklovanými materiálmi, nakupovanie a používanie produktov v súlade s kritériami environmentálneho označovania produktov.

Bývanie: zníženie teploty vykurovania počas noci, zateplenie budov, využitie slnečného kolektora na ohrev vody, výroba elektrickej energie prostredníctvom fotovoltického systému.

Zdroj: https://www.sazp.sk, zverejnené: 20. 12. 2021, autor: rpa