HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Náklady na nezdieľanie výskumných údajov pre európske hospodárstvo

Aktualita

Zdieľanie vedeckých údajov získalo v posledných rokoch v známych médiách všeobecný význam a považuje sa za čoraz dôležitejšie, pričom štátne organizácie financujú otvorené údaje do centra vedeckej politiky.

Napriek tomuto pozitívnemu presadzovaniu vedeckých a ekonomických údajov však postupy zdieľania údajov a spôsob ich spravovania zostávajú nejasné a nejednotné, pričom mnohí výskumní pracovníci majú záujem o prijímanie, ale nie poskytovanie údajov.

Laia Pujol, výskumníčka z Esade Business School, a Jonathan Wareham, profesor informačných systémov v Esade, preskúmali otázky, kde a ako sa údaje zdieľajú medzi vedcami, a zistili, že disciplína výskumu ovplyvňuje postoje k zdieľaniu údajov a postupy, ktorými sa riadi.

Odhaduje sa, že náklady na nezdieľanie výskumných údajov pre európske hospodárstvo sú až 16-miliárd EUR ročne.

Ako hovorí Pujol: „Vedci generujú bezprecedentné objemy údajov. Aj keď niektoré disciplíny majú dlhú tradíciu práce s veľkými údajmi, najmä s veľkými vedecko-výskumnými infraštruktúrami (big science research infrastructures) pre fyziku a astronómiu a ich zdieľaním, ostatné disciplíny začali túto prax uplatňovať len nedávno.“


FAIR play

Na zdieľanie výskumných údajov je potrebné aby boli zistiteľné, dostupné, interoperabilné a opakovane použiteľné (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable – FAIR). Pri sprístupňovaní údajov sa prihliada nielen na jednoduché používanie a osvedčené postupy; „Naliehavosť zdieľania údajov FAIR nie je založená iba na schopnosti ich reprodukcie,“ vysvetľujú autori. „Je to uznanie nových technologických a vedeckých inovácií, ktoré sú výsledkom zdieľania údajov.“

Zatiaľ čo vedci uznávajú výhody zdieľania nepublikovaných výskumných údajov, málokto je ochotný zdieľať svoje vlastné údaje.

Zdieľať alebo nezdieľať?

Výhody zdieľania vedeckých údajov sú mnohé: zvýšenie transparentnosti, ktoré umožňuje vzájomné preskúmanie a overovanie zistení, zrýchlenie vedeckého pokroku, zlepšenie kvality výskumu a efektívnosti a predchádzanie podvodom, viedlo k plošnému zlepšeniu inovácií.

Nedostatočná konzistentnosť pri citovaní údajov a jasné odmeny za zdieľanie údajov však prispievajú k tomu, že výskumní pracovníci sa sťažujú na nedostatok kreditu za svoju prácu, zneužitie a nesprávny výklad, čo vedie k obavám o zodpovednosť, a celkovo nedostatok stimulov na zdieľanie údajov.

Ako vysvetľuje Pujol: „Vyhodnotenie politiky týkajúcej sa zdieľania údajov bolo sprevádzané požiadavkami finančných agentúr, aby sa vedecké údaje zverejňovali, a nasledovali investície do infraštruktúr úložísk údajov.“ „Napríklad v roku 2016 EK spustila iniciatívu Open Science Cloud, federatívnu dátovú infraštruktúru s cloudovými službami, ktorá ponúka vedeckej komunite otvorené prostredie na ukladanie, zdieľanie a opakované použitie vedeckých údajov.“


„Berúc do úvahy snahy agentúr o politiku a financovanie, ktoré sa týkajú podpory zdieľania údajov a zjavných prekážok jeho širokého prijatia, nám však chýba reprezentatívny prehľad o tom, aké údaje vedci zdieľajú, a informácie o tom, ako vedci zdieľajú svoje údaje.“

Vedci skúmali údaje z dvoch rozsiahlych globálnych online prieskumov zozbieraných v rokoch 2016 a 2018 v spolupráci s hlavným akademickým vydavateľom a európskym otvoreným vedeckým monitorom. Štúdia naznačuje, že napriek rozsiahlej podpore tvorcov politík a tlaku finančných agentúr, zostáva počet akademických výskumných pracovníkov, ktorí svoje údaje sprístupňujú, stabilný, pričom za posledné dva roky nedošlo k žiadnemu nárastu. Hoci vedci uznávajú výhody zdieľania údajov, ich postupy sú stále obmedzené; jedna tretina výskumníkov tvrdí, že údaje nikdy nezdieľali. Zatiaľ čo uznávajú výhody zdieľania nezverejnených výskumných údajov, málokto je ochotný zdieľať svoje vlastné údaje.


Nezrovnalosti v sektore

Vedci tiež zistili, že postupy zdieľania sa veľmi líšia v závislosti od disciplíny výskumného pracovníka. Vedci z oblasti matematiky, informatiky, fyziky, astronómie a prírodných vied uznali výhody prístupu k údajom iných. Zatiaľ čo väčšina vedcov z oblasti fyziky a matematiky bola ochotná umožniť ostatným prístup k ich výskumu, mnohí z tých, ktorí sa zaoberajú biologickými vedami, chceli získať prístup k údajom, ale nie ich zdieľať.


Diskriminačný prístup k údajom bol relevantný aj pri tom, kto mohol údaje prezerať. Väčšina zdieľania údajov sa uskutočňuje medzi spolupracovníkmi na rovnakých projektoch, pričom údaje sa zdieľajú s vybranými partnermi v závislosti od prípadu.

A zatiaľ čo väčšina výskumníkov podniká kroky na správu svojich výskumných údajov pre potenciálne budúce použitie, aplikácia sa nevykonáva dôsledne. Výsledné nezrovnalosti vedú k všeobecnému vnímaniu nedostatku odbornej prípravy medzi výskumnými pracovníkmi.

Rozdiely v zdieľaní údajov

Ako tvrdia autori prieskumu: „Aby sme pochopili rozdiely v postojoch a postupoch zdieľania údajov vo vedeckých disciplínach, môžeme uvažovať o dvoch témach.“ Po prvé epistemická kultúra: „povaha vedeckej práce bude pravdepodobne vysoko determinujúca. Napríklad vo fyzike a astronómii s vysokou energiou sú absolútne objemy zozbieraných a analyzovaných údajov v porovnaní s inými disciplínami extrémne veľké.

Nie je prekvapením, že zdieľanie údajov je bežné v týchto oblastiach, kde veľké tímy vedcov kolektívne pracujú na veľkých, kapitálovo náročných výskumných infraštruktúrach s vyspelými archívmi údajov a testovanými kurátorskými politikami. Po druhé, ako sú stimuly výskumných pracovníkov chránené dátovou infraštruktúrou používanou vedcami a ich inštitúciami.

Nakoniec, „napriek snahám o zlepšenie metaúdajov a kurátorských postupov výsledky naznačujú, že sa budeme aj naďalej stretávať s neformálnymi, ad hoc alebo neúplnými procesmi oznamovania údajov.“

The pillars of the European Open Science Cloud initiative

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 23.7.2020, autor: rpa