HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konzultácie Európskeho výboru regiónov o dlhodobej budúcnosti cezhraničnej spolupráce

Aktualita

Image

Regióny vnútorných hraníc EÚ pokrývajú 40 % územia EÚ, tvoria 30 % jej obyvateľstva (150-miliónov ľudí) a sú hostiteľmi takmer 2-miliónov cezhraničných dochádzajúcich, z ktorých 1,3-milióna sú cezhraniční pracovníci. Od vytvorenia jednotného trhu v roku 1992 sa v pohraničných regiónoch vytvorilo veľa nových príležitostí a tieto regióny prestali byť perifériami a stali sa miestami rastu.

Napriek tomu stále zostáva veľa prekážok. Občania žijúci v pohraničných regiónoch sa naďalej stretávajú s ťažkosťami v každodennom živote, či už je to hľadanie práce, prístup k zdravotnej starostlivosti, každodenné dochádzanie do práce alebo prekonávanie administratívnych problémov. Podniky podobne čelia prekážkam, ktoré bránia ich rastu a obmedzujú ich potenciál.

Štúdia univerzity Politecnico Milano z roku 2017 naznačuje, že pohraničné regióny by mohli byť v priemere potenciálne o 8 % bohatšie, ak by sa odstránili všetky súčasné bariéry a všetky by používali spoločný jazyk. Tento scenár je ťažké dosiahnuť, ak by sa však odstránilo iba 20 % existujúcich prekážok, pohraničné regióny by stále získali 2 % HDP. Tvárou v tvár náročnému zotaveniu, ktoré bude nasledovať, by odstránenie týchto prekážok výrazne pomohlo hraničným regiónom.

Na základe skúseností z krízy COVID-19 a mnohých skúseností, ktoré bolo zhromaždené prostredníctvom platformy COVID-19 Európskeho výboru regiónov (VR), aby sa zabezpečilo, že pohraničné regióny nebudú čeliť ďalším neúspechom, je potrebný nový impulz a dlhodobá vízia, aby sa pohraničné regióny stali motorom európskej solidarity a spolupráce.

Dôležité je, že cezhraničná spolupráca nie je len o zostávajúcich prekážkach. Táto politika EÚ sa týka príležitostí v spoločnej Európe. Ide o uvoľnenie spiaceho potenciálu nášho kontinentu. Okrem toho ide v podstate o európsku demokraciu.

Počnúc priamymi voľbami a postupným splnomocnením Európskeho parlamentu, vytvorením a rozvojom európskeho občianstva a vytvorením a postupným splnomocnením Európskeho výboru regiónov si Európa vybrala pevnú cestu Európy občanov. Cezhraničný rozmer európskej demokracie je stále veľmi málo rozvinutý, ale ak chce mať Európska únia skutočnú európsku demokraciu, musí rásť.

Za týmto účelom VR v spolupráci s členmi Európskej cezhraničnej občianskej aliancie začína verejné konzultácie o spoločnej vízii dlhodobej budúcnosti cezhraničnej spolupráce v EÚ, ktorá bude základom plánovaného uznesenia VR na prijatie na plenárnom zasadnutí v júli 2021.

Toto uznesenie predstaví konkrétne návrhy na budúcnosť cezhraničnej spolupráce a bude oficiálnym príspevkom VR a členov Európskej cezhraničnej občianskej aliancie pre konferenciu o budúcnosti Európy.

Deadline na príspevky: 14. marec 2021.

Zdroj: EK, zverejnené: 4.1.2021, autor: rpa