HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Komisia schválila kladné predbežné hodnotenie žiadosti Slovenska o vyplatenie 662-miliónov EUR v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť

Aktualita

Schválenie hodnotenia tretej žiadosti o platbu z plánu obnovy. Zdroj: https://ec.europa.eu

Európska komisia 24. novembra 2023 schválila kladné predbežné hodnotenie žiadosti Slovenska o platbu vo výške 662-miliónov EUR vo forme grantov v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF), kľúčového nástroja NextGenerationEU.

Slovensko 25. septembra 2023 predložilo Komisii žiadosť o platbu na základe dosiahnutia 21 míľnikov a šiestich cieľov stanovených vo vykonávacom rozhodnutí Rady pre tretie zariadenie.

Týkajú sa súboru transformačných reforiem zameraných na zlepšenie právneho rámca na podporu obnoviteľných zdrojov energie, podporu ekologickej renovácie budov, vytvorenie schémy dekarbonizácie priemyslu a zabezpečenie efektívnejšieho uplatňovania existujúcich pravidiel ochrany prírody.

Reformy zahŕňajú aj prípravu stratégie na usmernenie digitálnej transformácie ekonomiky, politiku a financovanie výskumu, vývoja a inovácií v krajine, spustenie nových výziev na posilnenie spolupráce medzi akademickými výskumníkmi a podnikmi a zlepšenie dostupnosti a kvality vzdelávacieho systému, najmä predprimárneho vzdelávania. Žiadosť o platbu zahŕňa aj dôležité investície na vytvorenie nových Digitálnych inovačných hubov (DIH) a na zabezpečenie ekologizácie vozového parku národnej polície poskytovaním elektrických a hybridných vozidiel.

Slovenské orgány so svojou žiadosťou poskytli podrobné a komplexné dôkazy preukazujúce uspokojivé splnenie 21 míľnikov a šiestich cieľov. Komisia tieto informácie dôkladne posúdila pred predložením kladného predbežného hodnotenia žiadosti o platbu.

Plán obnovy a odolnosti Slovenska zahŕňa širokú škálu investičných a reformných opatrení organizovaných v 19 tematických zložkách. Plán bude financovaný z grantov vo výške 6,4-miliardy EUR. K dnešnému dňu Slovensko získalo už 1,9-miliardy EUR. To zahŕňa 823-miliónov EUR predbežného financovania vyplateného 13. októbra 2021. Ďalších 399-miliónov EUR bolo vyplatených Slovensku 29. júla 2022 po kladnom posúdení prvej žiadosti o platbu a ďalších 709- miliónov EUR bolo vyplatených Slovensku 22. marca 2023 po kladnom posúdení druhej žiadosti o platbu.

Platby v rámci RRF sú založené na výkonnosti a závisia od toho, či členské štáty implementujú investície a reformy uvedené v ich príslušných plánoch obnovy a odolnosti.

Ďalšie kroky

Komisia teraz zaslala svoje kladné predbežné hodnotenie uspokojivého plnenia míľnikov a cieľov súvisiacich s touto žiadosťou o platbu Ekonomickému a finančnému výboru (EFC) so žiadosťou o jeho stanovisko. Stanovisko EFC, ktoré má byť doručené maximálne do štyroch týždňov, by sa malo zohľadniť pri hodnotení Komisie. Na základe stanoviska EFC Komisia prijme konečné rozhodnutie o vyplatení finančného príspevku v súlade s postupom preskúmania prostredníctvom komitologického výboru. Po prijatí rozhodnutia Komisiou sa môže uskutočniť platba Slovensku.

Komisia posúdi ďalšie žiadosti Slovenska o platby na základe splnenia míľnikov a cieľov uvedených vo vykonávacom rozhodnutí Rady, ktorým sa schvaľuje plán, zohľadňujúc pokrok v implementácii investícií a reforiem.

Sumy rozdelené medzi členské štáty sú zverejnené v hodnotiacej tabuľke obnovy a odolnosti, ktorá ukazuje pokrok vo vykonávaní národných plánov obnovy a odolnosti.

Čo povedali členovia kolégia

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen uviedla: „Som veľmi rada, že môžem oznámiť pozitívnu správu pre Slovensko. Z nášho dnešného hodnotenia vidíme, že Slovensko naďalej dobre napreduje v implementácii svojho národného plánu obnovy a odolnosti. Keď sa členské štáty dohodnú, Slovensko dostane 662-miliónov EUR. Pomôže to financovať ďalšie reformy a investície do obnoviteľných zdrojov, digitálnej transformácie a posilnenia slovenského vzdelávacieho systému Výborne, Slovensko! Sme pripravení naďalej podporovať vaše uzdravenie.“

Viac informácií:

Preliminary assessment of Slovakia’s third payment request

Questions and Answers on Slovakia’s third regular disbursement request under NextGenerationEU

Press release: European Commission disburses €822.7 million in pre-financing to Slovakia

European Commission endorses Slovakia’s recovery and resilience plan

Factsheet on Slovakia’s recovery and resilience plan

Proposal for a Council Implementing Decision

Annex to the Proposal for a Council Implementing Decision

Staff-working document

Recovery and Resilience Facility

Recovery and Resilience Scoreboard

Recovery and Resilience Facility Regulation

Question and Answers on the Recovery and Resilience Facility

EU as a borrower website

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 27. 11. 2023, autor: rpa