HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Inovačné agentúry EÚ integrujú a racionalizujú služby pre startupy

Aktualita

No alternative text description for this image

Po podpísaní predbežnej zmluvy o spolupráci sa Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a Európska rada pre inovácie (EIC) zameriavajú na to, ako môžu vzájomne spolupracovať pri znižovaní rizika v investovaní do startupov a ako koordinovať úsilie o posilnenie európskych inovačných služieb.


Tieto dve agentúry majú eminentný záujem  pomôcť startupom „realizovať ich projektový zámer skôr, väčší a bez rizika“. O presných spôsoboch spolupráce ešte nie je rozhodnuté, niektoré sa však momentálne testujú v troch pilotných schémach v hodnote 1 milión EUR.

Ako uviedol pre Science | Business Mark Ferguson, predseda poradného výboru EIC: „Sú to veľmi sa doplňujúce organizácie a myslím si, že je skutočne dôležité, aby sme tieto komplementarity a synergie integrovali a rozvíjali tak, aby poskytovali čo najlepšie služby inovátorom.“

EIC a najstaršie a najuznávanejšie znalostné a inovačné spoločenstvá (Knowledge and Innovation Communities – KICs) EIT v oblasti digitálnych, energetických a klimatických inovácií podpísali zámer spolupracovať  na zasadnutí Európskych dní výskumu a inovácií koncom septembra 2020.

EIC je pripravená otvoriť spoluprácu pre všetky EIT KICs, počnúc napríklad EIT pre zdravie a EIT pre suroviny.

EIC poskytuje granty a kombinované financovanie (grant+majetková účasť) začínajúcim podnikom. EIT financuje osem KICs, ktoré pozostávajú zo sietí univerzít a spoločností a pomáhajú pri transfere poznatkov z  výskumu smerom k ich trhovému využitiu.


Aj keď hlavným cieľom spolupráce je poskytnúť lepšiu podporu európskym inovátorom, sekundárnym politickým cieľom je preukázať, že obe agentúry prinesú konkrétnu pomoc, hovorí Marja Makarow, členka poradného výboru EIC a bývalá členka správnej rady EIT.

Ako uviedla Makarow, riaditeľka výskumnej siete Biocenter Finland: „Oba programy musia dokázať svoju opodstatnenosť. Ak dôjde k vzájomnému prekrývaniu činnosti a aktivít, človek sa začne pýtať, či náhodou neplatíme dvakrát. Ale nie je to tak.“ EIT a EIC majú veľmi odlišné spôsoby práce, ale zdieľajú svoje poslanie a premieňajú silné stránky európskeho výskumu na pracovné miesta a rast.“

Každé KICs v oblasti klímy, energetiky a digitálnych technológií, ktoré podpísali predbežnú zmluvu o spolupráci, získalo 1 milión EUR na testovanie potenciálnych synergií.


M. Makarow uviedla, že spoločný prístup umožňuje:

  • Spoločnostiam financovaným EIC mať k dispozícii poradenské služby KICs EIT pre startupy a malé a stredné podniky;
  • Startupom podporovaným EIT KIC prístup k školiacim službám EIC;
  • Startupom vytvoreným v EIT KICs dostať pomoc so žiadosťou o financovanie z EIC;
  • Spoluinvestovanie do spoločností využívajúcich akciový fond EIC a financovanie KICs od investorov a zainteresovaných strán.

Odstraňovanie rozdielov v oblasti inovácií

Užšia spolupráca medzi týmito dvoma inštitúciami sa považuje za jednu cestu k zmenšeniu medzery v oblasti inovácií medzi východom a západom Európy.

EIC priamo financuje startupy v oblasti technológií, zatiaľ čo EIT poskytuje školenia pre malé a stredné podniky v regionálnych uzloch, pričom veľa z nich sa nachádza vo východnej Európe. Takto bude možné spoločným úsilím pomôcť spoločnostiam z krajín s nízkou vedecko-inovatívnou výkonnosťou získať viac finančných prostriedkov.


Makarow uviedla, že jedným pozitívnym výsledkom bude, že malé a stredné podniky a startupy ocenené pečaťou výnimočnosti (Seal of Excellence) dostanú prístup k zdrojom odbornej prípravy a vzdelávania KICs.

Len málo spoločností z krajín z nižšou vedecko-inovačnou výkonnosťou získa financovanie z EIC, avšak veľkému počtu firiem je udelené ocenenie Seal of Excellence. Vďaka školeniu realizovanému  EIT, ktoré hradí EIC, by mohlo byť úspešnejších viac firiem a prinieslo by to viac finančných zdrojov do inovácií pre novšie členské štáty EÚ.

EÚ sa v posledných rokoch pokúša prekonať priepasť v inováciách pomocou rôznych opatrení. V roku 2019 sa tvorcovia politiky EÚ dohodli, že vyčlenia 3,3 % rozpočtu z výskumného programu Horizont Európa 2021 – 2027 na „rozšírenie (widening)“, iniciatívu na podporu výskumu a vývoja v EÚ13. Teraz komisia pripravuje podklady pre vylepšený program – Widening 2.0.

Okrem toho bolo dohodnuté, že členské štáty môžu vyčleniť až 5 % zo štrukturálnych fondov EÚ na výskumné a inovačné projekty, ktoré síce nezískajú financovanie z programu Horizon Europe, ale splnia štandardy excelentnosti.

Na základe podpísanej predbežnej zmluvy o spolupráci označila európska komisárka pre výskum Mariya Gabriel dohodu medzi dvoma agentúrami pre inovácie v EÚ za „odrazový mostík pri vytváraní európskeho inovačného priestoru“.

Ferguson tvrdí, že spolupráca EIC / EIT je iba prvým krokom pri vytváraní synergií s ostatnými časťami programu Horizon Europe a ďalšími hráčmi v oblasti inovácií. EIC ďalej plánuje spoluprácu aj s Európskou radou pre výskum (ERC).

EIC tiež plánuje pozvať národné inovačné agentúry EÚ27, aby sa pripojili k fóru EIC, ktoré má zahájiť svoju činnosť v roku 2021.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 14.10.2020, autor: kpa, rpa