HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Implementácia Misie EÚ: klimaticky neutrálne a inteligentné mestá v Rakúsku

Aktualita

„Mestá nie sú len ekonomickým, kultúrnym a sociálnym motorom nášho sveta.“

Podľa údajov (EIT Climate) spôsobujú približne tri štvrtiny globálnych emisií CO2, čo predstavuje 78 % spotreby energie. V mestských aglomeráciách žije 75 % európskej populácie a tento trend je stúpajúci. Mestá a obce preto zohrávajú ústrednú úlohu v boji proti klimatickým zmenám.

Zdroj: eit.europa.eu

Ochrana klímy je tiež ústrednou súčasťou programovania Rámcového programu EÚ pre výskum „Horizont Europe“ a preto sa dve z piatich veľkých výskumných misií zaoberajú priamo dosahovaním klimatických cieľov. Misia„100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens“ by mala umožniť najmä 100 európskym mestám dosiahnuť do roku 2030 klimatickú neutralitu. 100 európskych modelových miest sa má stať globálnymi priekopníkmi klimatickej neutrality. Úspešné opatrenia a pozitívne skúsenosti by sa mali opakovať, podporovať toto úsilie v celej Európe a zároveň predvídavo odstraňovať bariéry a prekážky v súvislosti s implementáciou tejto misie.

Prístup Rakúska

Rakúsko predstavilo prostredníctvom „Národného energetického a klimatického plánu“ (NEKP) komplexný a integrovaný plán, ktorý ukazuje cestu k dosiahnutiu rakúskych energetických a klimatických cieľov do roku 2030 a ktorý zahŕňa aj tie sektory, ktoré nepodliehajú systému obchodovania s emisiami EÚ, napr. doprava, poľnohospodárstvo a budovy.

Rakúsko už v ôsmej výzve pod názvom „Mesto budúcnosti“ zahájilo prípravné projekty smerujúce k prioritnej výzve „FIT4UrbanMission“ tak, aby rakúske mestá mohli participovať na „EU Mission 100-climate-neutral-cities“ a zároveň vypracovať zdrojový a štrukturálny plán na dosiahnutie týchto národných klimatických a energetických cieľov.

Rakúske „Spolkové ministerstvo pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie“  (BMK) si prostredníctvom misie „Klimaticky neutrálne mestá“ určilo prioritu, ktorá umožní rakúskym mestám a obciam realizovať klimatické a energetické ciele. Výrazné komplexné výskumné aktivity a sprievodné opatrenia v rámci misie smerujú k zviditeľneniu cesty ku klimatickej neutralite, na jej konkrétny rozvoj a demonštráciu.

Rakúsko vyhlásilo rôzne tematické ponuky pre financovanie, ktoré rieši strategické aj implementačné otázky vo vzťahu k mestskej infraštruktúre a inovatívnym procesom plánovania budúcnosti. V prvom kroku Rakúsko poskytne financovanie konceptov a prvých demonštračných projektov pre udržateľné mestské štvrte a reálne urbanistické laboratóriá pre život v mestách na ceste ku klimatickej neutralite. Následne budú zverejnené komplexné realizačné projekty a ďalšie podporné opatrenia. Patria sem aj laboratóriá pre život v mestách, ktoré sú určené na testovanie a aplikáciu urbanistickej infraštruktúry a mestských technológií budúcnosti v reálnom mestskom prostredí.

Budovy, mestské štvrte a okrem toho i mestá, energetické spoločnosti a realitný priemysel zohrávajú zásadnú úlohu pri realizácii ambicióznych cieľov (NEKP) a (European Green Deal.) Sú to najmä plánovači, investori a prevádzkovatelia klimaticky neutrálnej infraštruktúry budúcnosti, ktorí majú základné plánovacie nástroje na navrhovanie a implementáciu klimatickej neutrality.

Zdroj: infothek.bmk.gv.at

Prostredníctvom sieťovej platformy „Smart Cities“ vytvorilo (BMK) komunikačnú základňu, v ktorej si tvorcovia relevantných rozhodnutí môžu vymieňať informácie o výskumných otázkach týkajúcich sa mestských tém. Programy (RTI) sa týmito témami neustále zaoberajú a ďalej ich spolu s ekonomickými a výskumnými subjektmi rozvíjajú.

V posledných rokoch si mnohé rakúske mestá a obce vypracovali svoju vlastnú stratégiu „Smart City Strategie“  s príslušnými cieľovými katalógmi.  Umožnila to ich aktívna účasť a zapojenie sa do národných (RTI) a demonštračných programov ako sú „Mesto budúcnosti“ (BMK), „Mobilita budúcnosti“ (BMK) a „Smart Cities Demo(Klimatický fond). 

Rakúske mestá a obce vykonali zásadnú prípravnú prácu smerujúcu ku klimatickej neutralite. Viaceré mestské subjekty sa neustále zapájajú do národných výskumných projektov, pričom výsledky a poznatky sa začleňujú do konkrétnych opatrení a sektorových stratégií miest.  V rámci rakúskej implementácie rezonujú najmä laboratóriá mestskej mobility programu „Mobilita budúcnosti“ a tiež ďalšie hlavné témy ako sú „Digitalizácia v stavebníctve“ a „Klimaticky neutrálne budovy a štvrte“ z  programu „Mesto budúcnosti“.

Zdroje: oesterreich.gv.at, nachhaltigwirtschaften.at; zverejnené: 12.04.2023; autor: Dr. Blanka Hermanová