HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizont Európa, Euratom, Erasmus: Do akých programov EÚ sa Spojené kráľovstvo prihlásilo?

Aktualita

Veľká Británia v európskych programoch. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Po rokoch po vystúpení z EÚ sa Spojené kráľovstvo stalo pridruženým členom výskumného programu EÚ Horizont Európa.

Sedemročný program vo výške 95,5-miliardy EUR financuje projekty od základného výskumu až po komercializáciu a väčšinu vecí medzi tým.

Spojené kráľovstvo bolo jedným z najväčších príjemcov predchodcu programu Horizont Európa, Horizont 2020.

Štatút asociovanej krajiny umožňuje jej vedcom a malým a stredným podnikom získať grantové financovanie od Horizont Európa od 1. januára 2024, existujú však určité rozdiely oproti tomu, keď bolo Spojené kráľovstvo členským štátom EÚ.

Vedci so sídlom v Spojenom kráľovstve sa môžu zúčastniť na programoch financovaných v rámci piliera 1 Horizontu Európa, vrátane grantov Európskej rady pre výskum (ERC). Žiadosti sa môžu začať podávať okamžite pre všetky výzvy, ktoré sa týkajú pracovného programu na rok 2024.

Pre tých, ktorí podali žiadosť v posledných troch rokoch, Spojené kráľovstvo zaviedlo systém záruk záchrannej siete na financovanie víťazov, ktorí nemali prístup k peniazom EÚ. Na financovanie účasti Spojeného kráľovstva na projektoch Horizont Európa doteraz vyčlenila viac ako 1-miliardu libier.

Pilier 2 programu Horizont Európa bude otvorený aj pre inštitúcie Spojeného kráľovstva, hoci krajina môže byť vylúčená z konkrétnych projektov zahŕňajúcich citlivé technológie, ako sú kvantové alebo vesmírne technológie. O tom sa bude rozhodovať od prípadu k prípadu.

Ako bolo dlho známe, v 3. pilieri sa Spojené kráľovstvo nebude podieľať konkrétne na fonde EIC, ktorý je súčasťou schémy EIC Accelerator, ktorá investuje do žiadateľov prostredníctvom kapitálového financovania.

Mimo Horizont Európa sa Spojené kráľovstvo rozhodlo nevstúpiť späť do študentského výmenného programu Erasmus+ po vytvorení vlastnej domácej verzie, Turingovej schémy.

Znovu sa však pripojí k satelitnému systému EÚ Copernicus.

V rámci dohody o pridružení Spojené kráľovstvo oznámilo, že sa rozhodne odstúpiť od Euratomu, programu jadrového výskumu EÚ, a rozhodlo sa ísť samostatne.

Zostávajú teda otázky týkajúce sa zapojenia krajiny do projektu energie jadrovej syntézy ITER. Spojené kráľovstvo zvažuje opätovné pripojenie k projektu ako pridružený člen, ale to sa môže ukázať ako komplikované, pretože bude potrebovať podporu krajín, ktoré sedia v riadiacej rade ITER, vrátane Ruska.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 13. 9. 2023, autor: rpa