HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia žaluje Slovensko pre zlú kvalitu ovzdušia

Aktualita

svetová klíma, znečistenie

Európska komisia sa 18. februára 2021 rozhodla podať žalobu na Európsky súdny dvor proti Slovensku v súvislosti so zlou kvalitou ovzdušia. Dôvodom je dlhodobo vysoká úroveň tuhých častíc (PM10).

Ak dôjde k prekročeniu limitných hodnôt stanovených v právnych predpisoch EÚ o kvalite okolitého ovzdušia (smernica 2008/50 / ES), členské štáty sú povinné prijať plány kvality ovzdušia, aby sa zabezpečilo prijatie vhodných opatrení na udržanie čo najmenšej dĺžky obdobia prekročenia.

Európska zelená dohoda so svojimi ambíciami v oblasti nulového znečistenia kladie dôraz na znižovanie znečistenia ovzdušia, ktoré patrí medzi kľúčové faktory negatívne ovplyvňujúce ľudské zdravie. Úplné vykonávanie noriem kvality ovzdušia zakotvených v právnych predpisoch EÚ je kľúčom k účinnej ochrane ľudského zdravia a ochrane prírodného prostredia.

Slovensko nerešpektovalo denné limitné hodnoty pre koncentrácie PM10, ktoré sú právne záväzné od roku 2005. Údaje poskytnuté Slovenskom potvrdzujú systematické prekročenie denných limitných hodnôt pre PM10 v zóne kvality ovzdušia pre Banskobystrický kraj v období rokov 2005 – 2019 ( okrem roku 2016) a v aglomerácii Košice v období rokov 2005 – 2019 (okrem rokov 2015 a 2016).

Opatrenia na zabezpečenie kvality ovzdušia, ktoré predložilo Slovensko, sa nepreukázali ako včasné a účinné na zníženie znečistenia v dohodnutých medziach a neprispievajú k dodržaniu čo najkratšej doby prekračovania, ako to vyžaduje právo EÚ. Slovensko preto neprijalo adekvátne opatrenia na zníženie koncentrácií PM10 v zóne kvality ovzdušia Banskobystrický kraj, aglomerácie Košice a zóne kvality ovzdušia pre Košický kraj. Komisia preto žaluje Slovensko na Európskom súdnom dvore.

Viac informácií:

EU air quality policy

EU air pollution policy

EU Infringement procedure

Zdroj: EK, zverejnené: 18.2.2021, autor: rpa