HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EUA sa zaviazala spoluvytvoriť reformu hodnotenia výskumu

Aktualita

Asociácia európskych univerzít (EUA). Zdroj: https://eua.eu

Asociácia európskych univerzít (EUA) spolu so Science Europe, Dr. Karen Stroobants (ako výskumníčka s odbornými znalosťami v oblasti výskumu výskumu) a Európskou komisiou vedú návrh dohody o tom, ako reformovať hodnotenie výskumu v celej Európe.

Cvičenie je súčasťou širšej iniciatívy Európskej komisie na reformu systémov hodnotenia výskumu v Európe ako jednej z nových akcií Európskeho výskumného priestoru (ERA). Toto nasleduje po roku rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami.

Cieľom je vytvoriť koalíciu organizácií, ktoré vykonávajú alebo financujú výskum, národných a regionálnych hodnotiacich orgánov a združení výskumníkov a financovateľov výskumu, ako aj učených spoločností a iných relevantných organizácií, ktoré sú ochotné a zaviazané realizovať reformy súčasného systému hodnotenia výskumu.

Proces navrhovania prebieha inkluzívnym spôsobom zdola nahor, pričom tím navrhovateľov úzko spolupracuje s hlavnou skupinou, ktorá predstavuje rozmanitosť výskumnej komunity v celej Európe. V rámci zhromaždenia zainteresovaných strán sa zúčastňuje aj viac ako 250 organizácií, ktoré už o iniciatívu prejavili záujem. Prvé zhromaždenie sa zišlo 3. marca 2022, aby prediskutovalo proces a prvky návrhu dohody. Zhromaždenie zainteresovaných strán zostane vždy otvorené pre nových členov prostredníctvom otvorenej výzvy na prejavenie záujmu. Organizácie sú vítané, aby sa stali súčasťou zhromaždenia a zapojili sa do procesu navrhovania.

Zástupcovia členských štátov vo Fóre ERA a vo Výbore pre Európsky výskumný priestor (ERAC) budú informovaní o práci a dostanú príležitosť poskytnúť svoj príspevok k návrhu dohody.

Hodnotenie výskumu je jednou z troch hlavných prioritných oblastí pre prácu EUA na otvorenej vede spolu s otvoreným prístupom k vedeckým výstupom v ekosystéme spravodlivého vedeckého publikovania a výskumných údajov FAIR. Začiatkom tohto roka prezident EUA Michael Murphy zdôraznil dôležitosť reforiem na Európskej konferencii otvorenej vedy v roku 2022, kde bola na podporu tejto iniciatívy prijatá Parížska výzva na hodnotenie výskumu. Rada EUA zároveň nedávno prijala Agendu otvorenej vedy EUA 2025, ktorej cieľom je ďalej implementovať otvorenú vedu v Európe s členmi EUA a zainteresovanými stranami v sektore.

Ako súčasť jednej z akčných línií na zapojenie členov do zlepšovania a posilňovania ich praktík hodnotenia výskumu zorganizuje EUA v nadchádzajúcich mesiacoch niekoľko online stretnutí so svojimi členmi o iniciatíve reformy hodnotenia výskumu a návrhu dohody.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://eua.eu, zverejnené: 16. 3. 2022, autor: rpa