HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EÚ posiela 300-miliónov EUR na výskum vodíkových technológií

Aktualita

Clean Hydrogen JU call for proposals
Podpora výskumu vodíkových technológií v EÚ. Zdroj: https://www.clean-hydrogen.europa.eu

Partnerstvo Európskej únie pre čistý vodík spustilo novú výzvu, ktorá má podporiť výskum v oblasti výroby a skladovania vodíka. Celkovo pôjde do rozvoja vodíka až jedna miliarda EUR z verejných zdrojov. Peniaze by mali putovať aj do takzvaných vodíkových údolí.

Európska únia sa zaviazala k odklonu od fosílnych palív a vodík je považovaný za vhodný spôsob premeny elektriny z veterných a solárnych elektrární na skladovateľnú energiu. Deje sa tak pomocou elektrolýzy, pri ktorej sa voda štiepi na molekuly vodíka a kyslíka.

Vodík je možné použiť ako surovinu, palivo, nosič či prostriedok na skladovanie energie a má mnoho využití v priemysle, doprave, energetike a stavebníctve, teda v sektoroch, ktoré sa len ťažko zbavujú emisií skleníkových plynov.

Európska komisia na to upozornila už vo svojej stratégii z roku 2020. Odhaduje, že do roku 2050 by 24 % celosvetového dopytu po energii mohlo byť pokrytých čistým vodíkom. Pre Európu sa odhady pohybujú medzi 9 a 14 %.

Dôraz bude na zníženie ceny vodíka

Partnerstvo EÚ pre čistý vodík zverejnilo 1. marca 2022 prvú výzvu na predkladanie návrhov, ktoré sa majú stať súčasťou strategického výskumného programu zahŕňajúceho 41 tém – od výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov až po jeho skladovanie, distribúciu a dopravu.

Ako uviedol výkonný riaditeľ Partnerstva EÚ pre čistý vodík Bart Biebuyck: „Táto významná investícia je potrebná na zabezpečenie rozvoja dynamického vodíkového hospodárstva zloženého z rôznych inovátorov, výrobcov, producentov a koncových užívateľov v celej EÚ pre udržateľnú a prosperujúcu budúcnosť založenú na vodíku.“

Nový výskumný program prijatý 25. februára 2022 počíta s uvoľnením 600-miliónov EUR na širokú škálu projektov. Náklady s nimi spojené budú rozdelené rovnakým dielom medzi európsky rozpočet a hráčov zo súkromného sektora.

Ako vysvetlil René Schutte, riaditeľ spoločnosti HyNorth, pobočky holandskej plynárenskej spoločnosti Gasunie: „Táto výzva na predkladanie projektov predstavuje 300-miliónov EUR z celkovej miliardy EUR verejných prostriedkov, ktoré má Partnerstvo pre čistý vodík k dispozícii.“ Ako dodal Schutte, ktorý je členom správnej rady Partnerstva: „Výzva bude doplnená minimálne rovnakou čiastkou zo súkromných zdrojov, takže zahŕňa najmenej 600-miliónov EUR.“

Finančné prostriedky pôjdu na vopred stanovené ciele, ktoré majú rozšíriť rodiacu sa európsku vodíkovú ekonomiku.

Desať grantov pôjde na výskum výroby vodíka, vrátane zvyšovania účinnosti solárneho termochemického štiepenia vody a vývoja „nízkoteplotných vodných elektrolyzérov na výrobu vodíka pod vysokým tlakom“.

Podľa Schutteho je dôraz na zefektívnenie a zlacnenie výroby vodíka jedinečným rysom spolupráce.

Ako uviedol Schutte: „Partnerstvo pre čistý vodík je jediným partnerstvom, ktoré sa zameriava na výrobu vodíka. Preto je na tieto aktivity venovaná značná časť jeho rozpočtu.“ Dôraz na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov vychádza zo skutočnosti, že väčšina vodíka, ktorý sa v súčasnosti vyrába v EÚ a vo svete, pochádza z fosílnej energie.

Strategický program výskumu a inovácií

Okrem samotnej výroby je stále problematická aj preprava vodíka od výrobcov smerom k spotrebiteľom. Finančné prostriedky na riešenie skladovania a prepravy vodíka tak budú smerované do jedenástich konkrétnych oblastí, ako je napríklad lepšia detekcia únikov v budúcich vodíkových sieťach.

Ako vysvetlil Schutte: „V oblasti distribúcie zostáva ešte veľa práce v oblasti vtláčanie H2 do plynovej siete, skvapalňovania alebo protokolov na riešenie doplňovania vodíka.“

Zvyšok finančných prostriedkov na výskum bude rozdelený medzi projekty na využívanie vodíka v doprave, na výrobu tepla a elektriny a tiež na podporu tzv. vodíkových údolí. Tie prepájajú spotrebiteľov z radov priemyslu s výrobnými a distribučnými kapacitami a pokrývajú celý vodíkový hodnotový reťazec v určitom regióne.

V oblasti dopravy sa pozornosť zameriava skôr na ťažkú ​​nákladnú dopravu než na súkromné ​​vozidlá. Brusel verí, že vodíkové nákladné vozidlá budú mať po roku 2030 významný podiel na trhu, začala preto ich testovanie.

Ako uviedol Schutte: „V rámci výzvy na rok 2022 by sme chceli dosiahnuť, aby sa na európske cesty dostalo 150 nákladných vozidiel. To sa doteraz nikdy nepodarilo a je to kľúčový odrazový mostík k masovému zavedeniu (vodíkovej nákladnej dopravy) do roku 2030.“

K dispozícii sú však aj peniaze na výskum na využitie vodíka v letectve, čo je odvetvie, ktorého dekarbonizácia je obzvlášť náročná. Ako dodal Schutte: „Financujeme aj projekty na vývoj skvapalneného vodíka, palivových článkov a skladovacích systémov pre vnútrozemskú lodnú dopravu i letectvo.“

Vodíkové údolia

Výskumné partnerstvo tiež podporuje vodíkové údolia, ktoré sú podľa niektorých expertov kľúčové pre naštartovanie vodíkovej ekonomiky. Sú to miesta, kde sa vodík nielen vyrába, ale aj prepravuje a využíva a mali by byť odrazovým mostíkom pre rozvoj európskeho vodíkového hospodárstva.

Ako podotkol Schutte: „Sme presvedčení, že údolia sú kľúčovým nástrojom na to, aby sme ukázali výhody nášho vodíkového ekosystému, a preto ich veľmi podporujeme. Naším cieľom je v rámci celého programu Partnerstva EÚ pre čistý vodík otvoriť najmenej päť inovatívnych údolí. Máme stovky zúčastnených strán, ktoré sú pripravené ich podporiť.“

V prvej úvodnej tranži projektov bol priamo pre vodíkové údolia uvoľnený jeden grant na výskum veľkého rozsahu vo výške 25-miliónov EUR a jeden grant na výskum malého rozsahu vo výške 8-miliónov EUR.

Ako uzavrel Schutte: „Údolia predstavujú viac ako 10 % celkového financovania EÚ a očakávame, že budú atraktívne aj pre súkromných investorov. Pre predstavu predpokladáme, že verejné financovanie vo výške 25-miliónov EUR by mohlo vyvolať až 75-miliónov EUR investícií od partnerov zo súkromného sektora.“

Viac informácií:

Call for proposals: Europe is investing €300.5 million in clean hydrogen technologies

Zdroj: https://euractiv.sk; https://www.clean-hydrogen.europa.eu, zverejnené: 14. 3. 2022, autor: rpa